Szabadalmi Közlöny és Központi Védjegy-értesítő, 1952 (57. évfolyam, 1-12. szám)

1952-01-13 / 1. szám

2 SZAB. KÖZL. ÊS К. V. ÉRTESÍTŐ 57. ÊVF. 1952. ÉV I. számi motor. Bejelentés napja: 1951. február 22. Németországi elsőbbsége: 1950. február 22. (ifj. dr. Péteri.) D—6235. (57 a 33—63) Dékány Sándor oki. gépészmér­nök, Budapest. — Eljárás mozgófénykép vetítésére, vala­­m'nt hozzávaló felvevő, vetítő és néző készülék. Bejelen­tés napja: 1948. augusztus 9. ЕЕ—99. (21 g 1—16) Egyesült Izzólámpa és Villamossági r. t., Budapest. — Rávezető vezeték, különösen atlóc ö­­vekhez és eljárás annsk előállítására. Bejelentés napja: 1950. december 23. (Mende.) GA—89. (15 g 40—46) A Magyar Állam, mint a feltaláló Gál Endre főmérnök, Budapest jogutóda. — Betűkarmnz­­gaó szerkezet írógépekhez. Bejelentés napja: 1950. feb­ruár 15. JA—135. (18a 1—2) A Magyar Állam, mint a feltaláló Jánosi Ferenc budapesti lakós jogú’óda, Budapest. — Eljárás és berendezés ércek átlagosítására. Bejelentés napja: 1951. január 17. KA—58. (42 1 9—12) A Magyar Állam, mint Kállai Elek molnár, karcagi lakós jogutódja. — Mérőszerkezet szemes­­termények nedvességtartalmának villamos meghatározá­sára. Bejelentés napja: 1919. május 6. KO—202. (42 a 16—20) Kroslák Hermina asszony, ma­gánzó, PieStany-ban. — Rajzolókészlet. Bejelentés napja: 1950. február 3. MA—139. (21 d2 48—55j A Magvar Állam, mint a fel­találók, ú. m. Marton Lajos és Marton Vilmos oki. gé­­pészmémököik. budapesti lakosok jogutódja. —• Hő­védelmi berendezés. Bejelentés napja: 1950. március 6.. MA—311. (21 d2 48—55) A Magyar Állam, mint Magyar Béla gépészmérnök, budapesti lakós jogutóda. — 1:2 arányban átkaprsclha'ó háromfázisú transzformátor és eljárás háromfázisú transzformátor áttételi viszonyának 1:2 arányban való megváltoztatására. Bejelentés napja: 1951. .június 27. NA—146. (12 p 1—5) A Magvar Állam, mint a feltalá­lók: dr. Nádor Károly, dr. Kiitfeil Dezsőné sz. Issekutz Lívia és Kovalsits Máté "budapesti lakosok jogutóda. — Eljárás krrar’nhatá^ú ve"yületek előállíására. Bejelen­tés napja: 1950. június 21. 00—39. Í27 c 7—10) Oroíin András é>s Mike Géza gépész­­mérnökök. — Légeentrifuga. Bejelentés napja: 1951. jú­lius 4. RA—92. (19 el A Magyar Állam, mint a feltalálók: Raáb Lajos. Lenkei József és Módos István budapesti lakosok jogutóda. — Himbás döngölő. Bejelentés napja: 1950. no­­\рщЬлг 24. SA—249. (21 с 28—53) A Macvar Állam, mint Szalkay Béla gépészmérnök, budapesti lakó« jogutódja. — Nasy­­lel;esí*mé"yű száraz megszakító. Bejelentés napja: 1950. március 11. SA—491. (12 q 1—131 A Maavar Állam, mint a feltaláló S7alai Béla gyóavszerész, budapesti lakos jogutóda. — Eljárás tirozin előállí ására. Bejelentés napja: 1951. ja­nuár 20. — SO—59. (38 kl A Magvar Állam, mint Szoboszlay An­tal és Só’vom Miklós budanesti lakótok jogutódia. — Moznó alvá-ra szerelt haltás faaprítógép. Bejelentés napja: 1949. november 19. STJ-63. (21 c 1—19) VDM—Kabelwerke „Südkabel“ G. m. b. H., Mannheim. — Eljárás jelátvitelre alkalmas villamos vezetékekben és kábelekben szigetelő anyagként felhasználható szalagok és fóliák előállítására. Bejelentés napja: 1950. június 20. Németországi elsőbbsége: 1949. július 2. (ifj. dr. Péteri.) SU—64. (21 c 1—19) VDM—Kabelwerke „Südlkabel“ G. m. b. H., Mannheim. — Eljárás hírközlésre alkalmas villamos veze'ékeknek habszerkezetű anyaggal való szige­telésére. Bejelentés napja: 1950. június 20. Németországi elsőbbsége: 1949. július 25. (ifj. dr. Péteri.) S—20567. (10 a 21—22) A Magvar Állam, mint Szász Oszkár bányaigazgató, budapesti lakos jogutóda. -El­járás nemtapadó szenek kokszolására. Bejelentés napja: 1947. augusztus 23. \*E—26. (8 m) A Magyar Állam, mint a feltaláló Véber Zoltán vegyészmérnök, budapeti lakos jogutóda. — El­járás krómfestékek sav- és lúgálló rögzítésére. Bejelentés napja: 1949. október 3. V—4689. (8 m) A Magyar Állam, mint a feltaláló Vélber Zoltán vegyészmérnök, budapesti lakos jogutóda. — El­járás króm estékek gyorsgőzöléssel veló rögzítésére fehér, festett vagy naftolozott alapon. Pótszabadalom a 140933. számú szabadalomhoz. Bejelentés napja: 1949. április 20. ZE—35. (30 h 1—8) A Magyar Állam, mint a feltalálók: dr. Zemplén Géza, dr. Bognár Rezső egyetemi tanárok és Oláh György egyetemi tanársegéd jogutóda. — Eljárás lunataglükozid C előállítására. Bejelentés napja: 1950. október 25. A foilyó évben (hirdetett bejelentések száma: 25. Megadott szabadalmak Brevets delivres A szabadalmi évi illetékek évenként előre esedékesek és azok évenként a megelőző oltalmi év lejáratát követő egy hónap alatt pótlékmentesen bárki általi befizethetők az V. kér. tanács v. b. pénzügyi osztálya 101.201. számú csekkszámlájára. További öt hónap alatt a befizetések havi 20% pótlékkal még teljesíthetők. A befizetési tap „Értesítés“ c. szelvényén az összeg rendeltetését és a szai bada'lom lajstromszámát fel kell tüntetni. Az alábbi felsorolásban a sorok elején álló szám a szabadalom lajstromszániát, a zárójelben az ezt követő számcsoport a találmányi osztályt és alosztályt jelenti. 141631. (34 1 30—32) Francsics Károly pincér, HőgvéSz. — Nadrá'fogas. Bejelentés napja: 1950. június 5. (FA— 105. Bíró.) 141632. (8 k) Fothergill & Harvey Limited cég. Man­chester. — Eljárás text'I és hasonló anyagok kezelésére, valamint az eljárással készíte't termék. Bejelentés napja: 1949. október 7. Nagvbritanniai elsőbbsége: 1948. októ­ber 7. (FO—31. Somlai.) 141633. (21 c 20—27) Svensika Aktiebolag't Gasaccumu­­lator cég, StockholméLidingö-ben, mint Aversten Kari Jo~l. lidingöi lakós jogutódja. — Kapcsolóelem és eliárás előállítására. Bejelentés napja: 1950. november 3. Svéd­országi elsőbbsége: 1950. február 13. (GA^—192. Aknai.) 141634. (19 a 15—19) A Magyar Állam, mint a feltalá­lók: György István BSZKRT műszaki (tanácsos ée Imry Sándor BSZKRT főintéző, budapesti lakosok jogutódja. — Sínvég-rögzítő szerelék tompa dn'llesz'ésok hegeszté­séhez. Beielentés napja: 1949, szentember 12. (GO—27.) 141635. (57 b 12—17) Geviert Pho*o-Producten N. V„ Oude God, Antwerpen. — Eljárás fényképek előállításira. Bejelentés napja: 1942. március 19. Németországi elsőbb­sége: 1941. március 20. (G—9455. Danubia.) 141636. (36 c) A Magyar Állam, mint a feltaláló Gábor László oki. gépészmérnök, budapesti lakós jogutóda. — Vízmelegítő kazán. Bejelentés napja: 1948. december 15. (G—10462.) 141637. (21 f 25—30) A Magyar Állam, minit Hepp Lajos mozigépész, Budapest, jogutóda. — Berendezés mozgó­­fénykép vetítőkben alkalmazott ívláinpa szeneinek sza­bályozására. Bejelentés napja: 1950. április 27. (HEP -81.) ' * -----141638. (57 c) Horácek Rudolf kiskereskedő és kisiparos, Budapest. — Eljárás és segédeszköz világítási árnyalatok helyes visszaadására. Bejelentés napja: 1950. április 25. (HO—92.) 141639. (68 a 32—34) Herczegh Mihály segédmunkás, Budapest. — Biztonsági szerkezet zárakhoz a zár illeték­telen nyitásának utólagos megáltapí.ására. Bejelentés napja: 1949. május 24. Ш—12643-). , —,

Next

/
Oldalképek
Tartalom