Szabadalmi Közlöny és Központi Védjegy-értesítő, 1952 (57. évfolyam, 1-12. szám)

1952-01-13 / 1. szám

SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS KÖZPONTI VÉDJEGY-ÉRTESÍTŐ Az Országos Találmányi Hivatal hivatalos lapja Közlemények az ipari tulajdonjog (szabadalom, védjegy, mustra stb.) és a szerzői jog köréből Felelős szerkesztő: Bánkuli Lajos. A „Szabadalmi Közlöny és Központi Védjegyértesítő“ minden hó 15-én. ünnepnap esetén az azt követő hétköznapon a Tervgazdasági Könyvkiadó (Budapest, V., Szt. István-tér 4, félemelet, telefon 110-450) kiadásában jelenik meg Az Országos Találmányi Hivatal székhelye: Budapest V., Nádor-utca 7. — Telefon: 110—800 AZ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL POSTACÍME: BUDAPEST 53, POSTAFIÓK 217 BULLETIN DES BREVETS ET BULLETIN CENTRAL DES MARQUES Journal officiel de l'Office National d’inventions. Rapports sur le droit de propriété industrielle (brevets, marques de fabrique, modèles etc.) et sur le droit d’auteur. Rédacteur gerant: Bánkút! Lajos. Le „Szabadalmi Közlöny et Központi Védjegyértesítő“ parait le 15 de chaque mois, en cas de jour de fête le jour ouvrable prochain dans Vedition de Tervgazdasági Könyvkiadó (Budapest V., Szt. István-tér 4, téléphone: 110-450) Siège de l'Office National d’inventions: Budapest V., Nádor-utca 7. — Téléphone: 110—800 ADRESSE POSTALE DE L’OFFICE NATIONAL D’INVENTIONS: BUDAPEST 53, CASE POSTALE 217 Előfizetési ár egész évre 150 forint — Egyes szám ára 14 forint Címváltozások bejelentése, a lapok előfizetése és egyes példányok árusítása a Tervgazdasági Kőnykiadónál történik, Budapest V., Szt. István-tér 4. Telefon: 110—450. M. N. B. egyszámlaszám: 936.547 Tartalom: Találmányi bejelentések közzététele (1—2. oldal.) — Megadott szabadalmak (2—4. oldal). — Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások (4. oldal.) — Átruházások (4. oldal.) — Felszólalás folytán elutasított találmányi bejelentés (4. oldal.) Szabadalmak gyakorlatbavételére vonatkozó hirdetések (4. oldal) — Hirdetmény (4, oldal.) — Védjegylajstromozás (4—5. oldal.) — Védjegy őrlés (5. oldal.) Sommaire: Publications des demandes de brevets (Page 1—2.) — Brevets délivrés (Page 2—4) — Descrip­tions des brevets publiées (Page 4.) — Transferts (Page 4.) — Demandes des brevets rejetées par suite .de l'opposition (Page 4.) — Annonces concerment l’exploitation des brevets (Page 4.) — Avis (Page 4.) — Mor­gues enregistrées (Page 4—5) — Radiations de marques (Page 5.) Találmányi bejelentések közzé'étele Publications des demandes de brevets A bejelentés és mellékletei a Központi Műszaki Könyv­tár olvasótermében (Budapest, VIII., József-körút 6.) megtekinthetők a könyvtári órák alatt. A közzététel napjától számított két hónapon belül a közzétett bejelentések ellen felszólalások adhatók be. A közzétett bejelentés tárgya jogtalan használat elleni ideiglenes oltalom alatt áll. A közzétett bejelentések első évi, illetőleg pótszaba­dalmi illetékét a találmány közzététele napját követő két hónap alatt kell fizetni az V. kér. tanács v b. pénzügyi osztálya 101.201. sz. csekkszámlájára. A befizetési lap ..Értesítés“ c. szelvényén az összeg rendeltetését és a be­jelentés ügyszámát fel kell tüntetni. Az alábbi felsorolásban a sorok elején álló betűk és számok a bejelentés ügyszámát, a zárójelben az ezt köve’ö számcsoport a találmányi osztályt és alosztályt jelenti AU—17. (12 i 26—32) Magyar-Szovjet-Bauxif-Alumínium rt., Budapest. — Eljárás varrádiumiszap dúsítására. Be­jelentés napja: 1950. január 24.) (Aknai.) BE—202. (36 c) Beck Géza szerszámlakatos, Budapest. — Szerkezet fémcsöveknek fémszerelvényekkel való összekötésére. Bejelentés napja: 1950. szeptember 2. (Danubia.) BE—273. (12 <f 32—34) Gyógyszeripari Kutató Intézet, Budapest. Feltaláló: Kollonitsch János. Társfeltalálók: Kraut Miklós, Halmos Imre, Hajós Andor és Gábor Va­léria, valamennyien vegyészek Budapesten. — Eljárás l-fenil-2-dilialogénacetam!ii«-l,3 propándiol és fenilgyök­­ben helyettesített származékainak előállítására. Bejelen­tés napja: 1951. március.l7. ВО—117. (57 a 33—63) A Magvar Állam, mint a felta­láló Bodrossy Félix filmoperatőr, budapesti lakós jog­utódja. — Térhatású mozifilm és előtét egylrnesés géphez e film vetítésére. Bejelentés napja: 1950. április 1. DA—66. (46 a2 85—102) Daimler—Benz Aktiengesell­­. schaft, Stuttgart—Unitertürckheim. — Előkamrás Diesel-Szabadalmi Közlöny és Központi Védjegyértesítő. 57. évfolyam, 1. szám. 1—6. oldal. Budapest, 1952. január 15. Bulletin des Brevets et Bulletin Central des Marques. 57. Année. No. 1. Page 1—6. Budapest, le 15. janvier 1952.

Next

/
Oldalképek
Tartalom