Szabadalmi Közlöny, 1945 (50. évfolyam, 1-24. szám)

1945-04-16 / 1-8. szám

'Tartalom: Hirdetmények. - Irodaátholyezés. Sommaire : Avis. - Transfert de bureau. 2 Szabadalmi Közlöny 1-8. szám. A Szabadalmi Közlönynek a 8. számmal itt egyesitett 1. - 7* számai a háború folytán nem jelenhettek meg a szabályszerű időben. II i r d e t m é n y . -Avis . Az I99O/I942. M. A- sz. rendelet 10. §-a (6) bekezdése alapján közhírré teszem, hogy a szabadalmi bíróság, amelynek működése a háború folytán 1944 évi december hó 24.napján meg­szűnt, működését 1945 évi március hó 16. napján újból megkez­dette . A folyamatban volt eljárások félbeszakadására és a ha­táridőkre az 1911:1. t, c», illetve az azt kiegészítő jogsza­bályoknak, valamint a 54549/1915. K. M. sz. rendelet 202. §­­ának rendelkezései irányadók. A bíróság segédhivatalai további intézkedésig naponta 12 es 14 óra között állanak az ügyfelek reridelkezésére. Budapest, i.945 évi március hó 16, napján. Rampa die г Pál s. к a III. f, cs. jellegével felru­házott szabadalmi biró, a sza­badalmi bíróság ülnöke hlyett. H irdetaény , -Avis . Á Szabadalmi Bíróság biráitovábbi intézkedésig az alab­bi részletezés szerint, f.leket : napont a10 és 1or.1. között fogadnak Kőrös László elnöknaponta, szó: b at к ív et e 1 eve 1, d r. Hargita y ű у u 1 s.ulelnök hétfőn, azerden, dr. Bérezi Antalbiró kedden, dr0 Imre László Tfhétfőn, s zerdán, Fóka Aladár »!kedden, csütörtökön, V. Szabó Sándor !»kedden, szerdán, Rampachor Pál ??hétfőn, pontokén, dr. Zakariás Lajos ítkedden, csütörtökön, dr. He mányi _rich í »naponta, szombat kivételével, dr. Sályi István í !kedden, pénteken, dr. Babits Viktor ?!hétfőn, csütortokon, dr. Saskai 3rnő ?!napont a, s z c .. b at kivételével, dr. Krasznay uihály?» naponta, szombat kivételével, Zakar páltitkár naponta, szombat kivételével. Budapest, 1945 április 5. Kőrös László s.k. elnök,

Next

/
Oldalképek
Tartalom