Szabadalmi Közlöny, 1944 (49. évfolyam, 1-24. szám)

1944-01-04 / 1. szám

Х1ЛХ. évfolyam. 49-me Année. Hiidaptsl, 1944, január 4. Budapest, le 4 janvier 1944. 1. szám. No. 1. SZABADALMI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA. KÖZLEMÉNYEK AZ IPARI TULAJDONJOG (SZABADALOM, VÉDJEGY, MUSTRA STB.) ÉS A SZERZŐI JOG KÖRÉBŐL BULLETIN DES BREVETS JOURNAL OFFICIEL DE LA COUR ROYALE HONGROISE DES BREVETS, RAPPORTS SUR LE DROIT DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (BREVETS, MARQUES DE FABRIQUE, MODÈLES ETC.) ET SUR LE CROIT D’AUTEUR. Előfizetési ár: a „Központi Védjegyértesítő“ és a ,,Les Marques Internationales“ hivatalos lapokkal együtt, fél­évenként 20 pengő, e mellékletek nélkül félévenként 15 pengő, mely összeget a Bíróság 104.504. sz. csekkszámlájára kell a m. kir. postahivatalnál befizetni. Abonnements, ensemble avec les périodiques officiels „Köz­ponti Védjegyértesítő" (Bulletin Central des Marques) et ,,Les Marques Internationales,“ pour six mois: 2^ peni/oes, «ans ces suppléments, pour six mois: 15 pengoes, payable sur le compte de cheque postal de la Cour royale bon­gj oise des Brevets No. 104.504. dans tous les bureaux de poste de Hongrie. A Szabadalmi Közlöny minden hó len es 15-én, ünnepnap esetén az azt követő hétköznapon jelenik meg. Cimválto zásokat a közlöny szerkesztőségének kell bejelenteni. — A M. Kir. Szabadalmi Bíróság postacíme: Budapest 5 Postafiok 123. Le „Szabadalmi Közlöny“ parait le 1er et le 15 d chaque mois, en cas de jour de fête le Jour ouvrable prochain. — Prière de notifier à la Rédaction du Bulletin le changement d’adresse. — Adresse postale de la Cour royale hongroise des Brevets: Budapest 5. Case postale 123 À M. Kir. Szabadalmi Bíróság székhelye: Budapest, V., Akadémia-utca 12. sz. (Telefon: 111-301 és 111-302). Siège de la Cour royale hongroise des Brevets: Budapest, V., Akadémia-u. 12. (Téléphone No 111-301 et 111-302). TARTALOM: Kitüntetés. — Találmányi bejelentések közzététele. — Megadott szabadamak 132043., 133591 — 133700. — Szabedalmileírások közzététele. — Visszavont találmányi bejelentések. — Hatóridőmeghosszobbítós a é20, 1940. M. F. sz. rendelet alapján. — Helyesbítés. — Beiktatott szerzői jogi bejelentések. — Szabadalmak gyakoilatba­­vatefére vonatkozó hirdetések. SOMMAIRE: Décoration. — Publication des demandes de brevet. — Brevets délivrés 132043., 32591— 133700. — Publication des exposés d'invention. - Demandes retirées. — Prolongation du délai sur la base du déctretloi No 62011940• M. E. — Errata. — Dépôts de droit d'auteur enregistrés. Annonces concernant Vexploi tation des brevets. KITÜNTETÉS. Décoration Son Altesse Sérénissimè le Régent de Hongrie a permis de faire témoigner sa reconnaissance à M. le Dr. Victor Babits, docent à l'Université des Sciences techniques et économique juge à ta Cour r. h. des Brevets. Magyarország Főméltóságú Kormányzója Budapesten 1943. évi november 19-én kelt leg­felsőbb elhatározásával a magyar királyi hon­védelmi miniszter előterjesztésére megengedni méllózlalott, hogy (Ír. Babits Viktor műegye­temi magántanár, magyar királyi szabadalmi bírónak a légvédelem fejlesztése körül kifejteit értékes és hasznos tevékenységéért elismerése tudtul adassék. Találmányi bejelentések közzététele. Publication des demandes de brevet. A bejelentés és mellékletei a hivatalos órák alatt a Bíróság közzétételi helyiségében megtekinthetek. A közzététel napjától számított két havi határidó alatt a közzé­tett bejelentés elten felszólalások adhatók be. A közzétett bejelentés tárgya egyelőre a jogtalan használat ellen védelemben részesül (Ideiglenes oltalom, 1895:XXXVII. t.c. 34. §-a). Az első évi dijat, illetőleg pótszabadalmi bejelentéseknél a Dótsza- i badalmi dijat a 74.300—1942. Ip. M. számú rendeletben megállapított pótdljjal együtt a közzététel napját követő 2 hónap alatt a Bíróság ARA: 104.504. sz. postaitakarékpénztári csekkszámlára kell befizetni A befizetési lapra a bejelentés alapszámát, a bejelentő nevét és í találmány címét rá kell írni; mert enéjkül a díj befizetését megállapítani nem lehet és ebben az esetben a Bíróság a bejelentést visszavontnak mondja ki. A közzétett bejelentések osztály szerinti mutatója Index suivant les branches d ’indust', le des deine nies publiées Osztály Classe Alapszámok No de base Osztály Classe Alopszánrok No de / ase и'd F-9918, V|h Um, L-8895, L-8942, L-8943, L-9044, L 9104. II/h J-4630 lll/b R 8174 V/i D-5605. IV/h/1 F-9620, F-9962. F-10073, F-10086, F-10405, F-10406, R-7918, T-6S82. U-1150, U-1160, W-7241. Vljd T-6918-Vll/a A-4664, F-9918, P-9937. Vll|d P-9937 P-10049, P-10417. IV/h/2 G-9965, F-10073. F-10415. Vll/e F-10415. M-12392. Vll/f G-9602, F-10213. iV/i F-9620. VII/g F-9635, H-11580, L-9104, P-10049, S-18711, W-7241. V/a/2 L-8615. V/d/1 D-5656 D-5605. V/d/2 D-5679 D-5656, F-9902, V-4315. Vilii H Hb27, L-8769, W-7241 CO~o > D-5656, V-4337. Villi B-15398. G-9667, F-9635, F-10119, F-10132, F-10275, L-8615, P-10049, Y/h A-4678, E 5852, F-9902, F-10132, F-10275, G-9667, 1 50 P.

Next

/
Oldalképek
Tartalom