Szabadalmi Közlöny, 1943 (48. évfolyam, 1-24. szám)

1943-01-01 / 1. szám

XLVIII. évfolyam. Budapest, 1943. január hó 4. 1. szám. 48-me Année. Budapest, le 4 janvier 1943. No. 1 Ehhez a siómhoz a 1. számú melléklet tartozik. — Le supplément No 1. est joint à ce numero. SZABADALMI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA. KÖZLEMÉNYEK AZ IPARI TULAJDONJOG (SZABADALOM, VÉDJEGY, MUSTRA STB.) ÉS A SZERZŐI JOG KÖRÉBŐL BULLETIN DES BREVETS JOURNAL OFFICIEL DE LA COUR ROYALE HONGROISE DES BREVETS, RAPPORTS SUR LE DROIT DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (BREVETS, MARQUES DE FABRIQUE, MODÈLES ETC.) ET SUR LE DROIT D’AUTEUR. Előfizetési ár: a ..Központi Védjegyértesítő“ es a ..Les Marques Internationales" hivatalos lapokkal együtt, fél­évenként 20 pengő, e mellékletek nélkül félévenként 15 pengő, mely összeget a Bíróság 104.504. sz. csekkszámlájára kell a m. kir. postahivatalnál befizetni. Abonnements; ensemble avec les périodiques officiels „Köz­ponti Védjegyértesítő“ (Bulletin Central des Marques) et „Les Marques Internationales,“ pour six mois: 20 pengoes, sans ces suppléments, pour six mois: 15 pengoes, payable sur le compte de cheque postal de la Cour royale hon­groise des Brevets No. 104.504, dans tous les bureaux de poste de Hongrie. A Szabadalmi Közlöny minden hó 1-én es 15-én, ünnepnap esetén az azt követő hétköznapon jelenik meg. Címválto­zásokat a közlöny szerkesztőségének kell bejelenteni. — A M. Kir. Szabadalmi Bíróság postacíme: Budapest 5. Posta fiók 123. Le „Szabadalmi Közlöny" parait le ter et le 15 de chaque mois, en cas de jour de fête le lour ouvrable prochain. — Prière de notifier à la Rédaction du Bulletin le changement d’adresse. — Adresse postale de la Cour royale hongroise des Brevets: Budapest 5. Case postale 123. A M. Kir. Szabadalmi Bíróság székhelye: Budapest, V., Akadémia-utca 12. sz. (Telefon: 111-301 és 111-302). Siège de la Cour royale hongroise des Brevets: Budapest, V., Akadémia-u. 12. (Téléphone No 111-301 et 111-302). TARTALOM: Előfizetési felhívás. Kitüntetés. — Találmányi bejelentések közzététele. — Megadott sza­badalmak 130358—131010. — Szabadalmi leírások közzététele — Bejelentések és szabadalmak tulajdonjogának vagy használati és gyakorlatbavételi jogának átruházása. — Határidőmeghosszabbitás a é20 1940. M. E. sz. ren­delet alapján — Visszavont találmányi bejelentések. — Képviselet változások. — Iparjogosítvány a 30.000— 193é. számú rendelet alapján. — Szabadalmi ügyvivői iroda áthelyezés. — Helyesbítés. — Szabadalmak gyakorlatba­­véfelére vonatkozó hirdetések. SOMMAIRE: Avis d'abonnement. — Décoration. — Publication des demandes de brevet. — Brevets délivrés 130858—131010. — Publication des exposés d'invention. — Transfert du droit de propriété ou de l'exploitation des demandes ou des brevets. — Prolongation de délai sur la base du décret-loi No 620/1940 — Demandes retirées. — Nouveau mandataire — Licence d’industrie en vertu de V Ord. min. No 30.000 —1936. Ip. M. — Changement de domicile d’un ingénieur-conseil. — Errata — Annonces concernant l'exploitation des brevets. Előfizetési felhívás. Felkérjük az előfizetőket, hogy a lap folytatólagos megküldése végeit az 1943. év első félévére szóló előfizetéseket a Bíróság 101501. számú postatakarékpénz­­tári csekkszámlájára legkésőbb január hó 10. napjáig fizessék be. Célszerű e befizetésről szóló elismervényt a szerkesztőségnek bemutatni, mert enélkül az az előflizelésről késéssel értesül. Avis d abonnement, Nous invitons les abonnes à renouveler leurs abonnements pour pre­mier six mois de l’année 1943. au plus le 10 janvier 1943, à fin de l’envoi du journal en continuation. Kitüntetés ” Décoration Magyarország Főméltóságú Kormányzója Budapesten, 1942. évi november hó 7. napján kell legfelsőbb elhatározásával ifj. Biró Zoltán m. kir. szabadalmi bírónak a Nemzetvédelmi Keresztel mcllóztaloll adományozni. Találmányi bejelentések közzététele. Publication des demandes de.brevet. A bejelentés és mellékletei a hivatalos órák alatt a Bíróság közzétételi helyiségében megtekinthetők. A közzététel napjától számított két havi határidő alatt a közzé­tett bejelentés ellen felszólalások adhatók be. A közzétett bejelentés tárgya egyelőre a jogtalan használat ellen védelemben részesül. (Ideiglenes oltalom, 1895:XXXVII. t.c. 34. |-a). Az első évi díjat, illetőleg pótszabadalmi bejelentéseknél a pótszabadalmi dijat a közzététel napját kővető 2 hónap alatt a Bíróság 104.504. sz. postatakarékpénztári csekkszámlájára kell be­fizetni. A befizetési lapra a bejelentés alapszámát, a bejelentő nevét és a találmány címét rá kell írni, mert enélkü! a dij befizetését megállapítani nem lehet és ebben az esetben a Bíróság a bejelen­tést vissz mtnak mondja ki. A közz - ett bejelentések osztály szerinti mutatója Index suivant les branches d’industrie des demandes publiées Osztály Alapszámok Osztály | Alapszámok Classe No de base Classe No debase l/b Sch-6153. A-4556, B-15606, Il/a H-11535. IV/h/1 D-5444, H-11536, H-11557, K-15893, R-8429. 0-1842,“W 725CL и/h lll/b R 8406. F-9810, K-16107, K-16123, R-8358. ÏV/h/Г B-15488, B-15516, B-15522, B-15606, IV/i H-il 535, R-8406, IV/e V/b 1 4457. H-11528.K-15974.V/e/1 1-4457.

Next

/
Oldalképek
Tartalom