Szabadalmi Közlöny, 1942 (47. évfolyam, 1-24. szám)

1942-01-02 / 1. szám

Ehhez a számhoz külön melléklet tartozik, — Un supplément est joint a ce numero. XLVII. évfolyam. Budapest, 1942. január 2. 1. szám. 47-me Année. Budapest, le 2 janvier 1942. No. 1. SZABADALMI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA. KÖZLEMÉNYEK AZ IPARI TULAJDONJOG (SZABADALOM, VÉDJEGY, MUSTRA STB.) ÉS A SZERZŐI JOG KÖRÉBŐL BULLETIN DES BREVETS JOURNAL OFFICIEL DE LA COUR ROYALE HONGROISE DES BREVETS, RAPPORTS SUR LE DROIT DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (BREVETS, MARQUES DE FABRIQUE, MODÈLES ETC.) ET SUR LE DROIT D'AUTEUR. Előfizetési ár: a „Központi Védjegyértesítő" és a „Les Marques Internationales" hivatalos lapokkal együtt, fél­évenként 20 pengő, e mellékletek nélkül félévenként 15 pengő, mely összeget a Bíróság 104.504. sz. csekkszámlájára kell a m. kir. postahivatalnál befizetni. Abonnements.- ensemble avec les périodiques officiels „Köz­ponti Védjegyértesítő" (Bulletin Central des Marques) et „Les Marques Internationales," pour six mois: 20 pengoes, sans ces suppléments, pour six mois: 15 pengoes, payable sur le compte de cheque postal de la Cour royale hon­groise des Brevets No. 104.504, dans tous les bureaux de poste de Hongrie. A Szabadalmi Közlöny minden hö l én és 15-én, ünnepnap esetén az azt követő hétköznapon jelenik meg. Címválto­zásokat a közlöny szerkesztőségének kell bejelentem. — A M. Kir. Szabadalmi Bíróság postacíme: Budapest 5. Postafiók 123. Le „Szabadalmi Közlöny" parait le 1er et le 15 de chaque mois, en cas de jour de fête le jour ouvrable prochain. — Prière de notifier à la Rédaction du Bulletin le changement d’adresse. — Adresse postale de la Cour royale hongroise des Brevets: Budapest 5. Case postale 123. A M. Kir. Szabadalmi Bíróság székhelye: Budapest, V., Akadémia-utca 12. sz. (Telefon: 111-301 és 111-302). Siège de la Cour royale hongroise des Brevets: Budapest, V., Akadémia-u. 12. (Téléphone No 111-301 et 111-302). TARTALOM: HIRDETMÉNY: Találmányi bejelentések közzététele. - Megadott szabadalmak 128924-129030' Szabadalmi leírások közzététele. — Felszólalás folytán elutasított találmányi bejelentések. — Átruházások, Iparjogo­­sitvány a 30.000/1936. Ip. M. sz. rendelet alapján. — Szabadalom tulajdonos részére kiadott iparigazolvány törlése. — Szabadalmak gyakorlatbavételére vonatkozó hirdetések. — Előfizetési felhívás. SOMMAIRE: Avis. — Publication des demandes de brevet. — Brevets délivrés 128924—129030. — Demandes de brevet rejetées par suite de l'opposition. — Transfert du droit de propriété ou de l'explo­­tation des demandes ou des brevets. — Licence d’industrie en vertu de l'Ord. min No. 30.000—1936. Гр. M. — Annulation d'une licence industrielle délivrées pour la propriétaire de brevets. — Annonces concernant V exploitation des brevets. — Avis d’abonnement. (530/1941. ein. HIRDETMÉNY Avis. Y .M. kir. Belügyminiszter Ür65.823/1941. II. a. számú bizonyítványával Dr* Vásárhelyi László szabadalmi ügyvivő, ny. szabadalmi bíró, ősi székely nemességet és a kézdi-vásár helyi« élő­­név- használatához való jogát igazolta. Budapest, 1941. dec. 19. Schilling s. к elnök. Találmányi bejclcnlések közzététele. Publication des demandes de brevet. A bejelentés és mellékletei a hivatalos órák alatt a Bíróság közzétételi helyiségében megtekinthetők. A közzététel napjától számított két havi határidő alatt a közzé­tett bejelentés ellen lelszólalások adhatók be. A közzétett bejelentés tárgya egyelőre a jogtalan használat ellen védelemben részesül. (Ideiglenes oltalom, 1895:XXXVII. t.c. 34. §-a). Az első évi dijat, illetőleg pótszabadalmi bejelentéseknél a pótszabadalmi dijat a közzététel napját kővető 2 hónap alatt a Bíróság 104.504, sz. postatakarékpénztári csekkszámlájára kell be­fizetni. A befizetési lapra a bejelentés alapszámát, a bejelentő nevét és a találmány címét rá kell Írni, mert enélküi a dij befizetését megállapítani nem lehet és ebben az esetben a Bíróság a bejelen­tést visszavontnak mondja ki. A közzétett bejelentések osztály szerinti mutatója Index suivant les branches d’industrie des demandes publiées Osztály Classe Alapszámok No de base Osztály Classe Alapszámok No de base l/bH-11216, V-4075, W-7156. IV/h/2 E-5609, F-9075, F-9215, H-11155, H-11156, H-11165, T-6695, T-6698. l/h H-11011. ll/hF-9398, H-11108. IV/i C-5520, G-9282. v/b W-7151 lll/b S-18463. V/d/2 D-5464, D-5468, IV/aR-7994. D-5469, F-9561. F-9493, G-9167, R-9852. IV/eB-15125, S-18632. V/e/1 IV/fF-9238. V/hF-9561, J-4413, A-4511, B-15052, F-9075, F-9215, J-4415. IV/h/1 Vll/aS-18677. K-15422, M-11947,Vll/b S-18676. P-9678, V-4028. Vll/d P-9927,

Next

/
Oldalképek
Tartalom