Szabadalmi Közlöny, 1940 (45. évfolyam, 1-24. szám)

1940-01-02 / 1. szám

Ehhez a számhoz külön melléklet tartozik.Un supplément est joint à ce numero XliV. évfolyam. Budapest, 1940 január 2. 1. szám 45-me Année. Budapest, te 2 januier 1940 l\lo 1 SZABADALMI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA. KÖZLEMÉNYEK AZ IPARI TULAJDONJOG (SZABADALOM, VÉDJEGY, MUSTRA STB.) ÉS A SZERZŐI JOG KÖRÉBŐL BULLETIN DES BREVETS JOURNAL OFFICIEL DE LA COUR ROYALE HONGROISE DES BREVETS, RAPPORTS SUR LE DINT DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (BREVETS, MARQUES DE FABRIQUE, MODÈLES ETC.) ET SUR LE DROIT D’AUTEUR. Előfizetési ár: a ,,Központi Védjeg'y értesítő“ és a ,,Les Marques Internationales“ hivatalos lapokkal együtt, félévenként 20 pensrö, e mellékletek nélkül félévenként 15 pengő, mely összeget a Bíróság 104.504. sz. csekkszámlájára kell a m. kir. postahivatalnál befizetni Abonnements : ensemble avec les périodiques officiels „Köz­ponti Védjegyértesítő“ (Bulletin Cent.al des Marques) et „Les Marques Internationales,“ pour six mois: 20 pengoes, sans ces suppléments, pour six mois: 16 pengoes, payable sur le compte de chèque postal ne la Cour royale hongroise des Brevets No 104.504, dans tous les bureaux de poste de Hongrie. A Szabadalmi Közlöny minden hó 1-én és lo-én, ünnepnap esetén az azt kővető hétköznapon jelenik meg. Címváltozásokat a közlöny szerkesztőségének kell bejelenteni. — A M. Kir. Szabadalmi Bíróság •> póstacíme; Budapest 5. Póstafiók 12B. •> ❖ Le „Szabadalmi Közlöny“ parait le Ier et le 15 de chaque mois, en cas de jour de fête le jour ouvrable prochain. — Prière de notifier à la Rédaction du Bulletin le changement d’adresse. — Adresse postale de la Cour royale hongroise des Brevets: •> •> <• Budapest 5. Case postale 123. •> A M. Kir. Szabadalmi Bíróság székhelye : Budapest, V., Akadémia-utca 12. sz. (Telefon : 111-301 és 111-302). Siège de ta Cour royale hongroise des Breuets : Budapest, V. Akadémia-u. 12. (Téléphone No 111—301 et 111-302). Tartalom : Előfizetési felhívás. — Értesítés a Szabadalmi Közlöny uj alakjáról. — Értesítés. — Találmányi bejelentések közzététele. — Megadott szabadalmak 122847—122950. — Szabadalmi leírások közzététele. —Átruházás. — Visszavont bejelen­tések. — Felszólalás folytán elutasított találmányi bejelentések. — Megszűnt szabadalmak. — Beiktatott szerzői jogi bejelen­tések. — Visszautasított szerzői jogi bejelentések. — Szabadalmak gyakorlatbavételére vonatkozó hirdetések. Sommaire : Avis d’abonnement. Avis relatif au nouveau formáét du Bulletin des Brevets. — Avis — Publication des demandes de brevet — Brevets délivrés 122847—12гУоО. — Publication des exposés d’invention. — Transfert. — Demandes retirées. — Demandes de brevet rej tées par suite de l’opposition. — Brevets déchus. — Dépôts du droit d’auteur enregistrés. — Dépôts du droit d'auteur refusés. — Annonces concernant l’exploitation des brevets. Előfizetési felhívás. Felkérjük a/. előfizetőket, hogy a lap folytatólagos megküldése végeit az 1940. év első félévére szóló előfizetéseiket a mellékelt befizetési lap felhasználásával legkésőbb 1940. január hó 10. napjáig úptsák meg. Célszerű a befizetésről szóló elismervényt a szerkesztőségnek bemutatni, mert enélkül az az előfizetésről késéssel értesül. Avis d’abonnement. Nous minions les abonnés d renouveler leurs abonnements pour premier six mois de Tannée 1940 au plus le 10 janvier 1940, à fin de l’envoi du journal en continuation. Értesítés a Szabadalmi Közlöny új alakjáról. Avis relatif au nouveau format du Bulletin des Brevets. Az elmúlt év folyamán a M. Kir. Szaba­dalmi Bíróság a Szabadalmi Közlöny hasáb­jain megjelent, általánosabb érdeklődésre szá­mot tartó közleményéket különlenyomat alak­jában is megjelentette. Mivel e használhatónak bizonyult különlenyomat-füzeték kiadását pa­­pírtakarékossági okokból a Bíróság kénytelen beszüntetni, az általánosabb érdeklődésre szá­mot tartó közlemények kezelésének megkönnyí­tése végett e közleményeket a jövőben nem a Közlöny egyéb tartalma közé keverten, hanem az e számhoz mellékelt könyvtári címjegyzék mintájára 14,8X21 cm. (As szabvány) méretű, füzetekké összehajtható, külön lapszámozott, te­hát külön beköttethető betétlapok alakjában fogja megjelentetni, úgy hogy ezek előfizetőink és olvasóink számára pótolni fogják a külön­­lenyomatokat. Értesítés. — Aris. La Bibliothèque de la Cour r. h. des Bre­vets sera ouverte dès le 1-er janvier 1940 lundi, mercredi et vendredi après midi. A Bíróság könyvtárát 1940. január hó 1-től hetenkint háromszor, délután is nyitva tartjuk és pedig minden héttőn, szerdán és pénteken d. n. 4 órától este 8 óráig. A könyvtár délutáni használatához látogatási jegy felmutatása szük­séges. Az egy naptári évre szóló látogatási je­gyek a következők: a névre szóló és másra át nem ruházható látogatási jegy ára 12.— P; ügyvédi vagy szabadalmi ügyvivői irodák számára kiállított, tehát valamennyi irodai al­kalmazott által használható látogatási jegy ára 20.— P; napi jegy ára 0.30 P. A látogatási jegyet a személyazonosság igazolása mellett a Szabadalmi Bíróság házi­pénztára adja ki, a napi jegyet pedig a minden­kori kapus. Ara: P 1.50 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom