Szabadalmi Közlöny, 1937 (42. évfolyam, 1-24. szám)

1937-01-02 / 1. szám

XLII. évfolyam. 42-me Année. Budapest, 1937 január 2. Budapest, te 2 janvier 1937 1. szám No 1 SZABADALMI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA. KÖZLEMÉNYEK AZ IPARI TULAJDONJOG (SZABADALOM, VÉDJEGY, MUSTRA STB.) ÉS A SZERZŐI JOG KÖRÉBŐL BULLETIN DES BREVETS JOURNAL OFFICIEL DE LA COUR ROYALE HONGROISE DES BREVETS, RAPPORTS SUR LE DIGIT DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (BREVETS, MARQUES DE FABRIQUE, MODÈLES ETC.) ET SUR LE DROIT D’AUTEUR. A Szabadalmi Közlöny minden hó 1-én és 15-én, ünnepnap esetén az azt kővető hétköznapon jelenik meg“. Címváltozásokat a közlöny szerkesztőségének kell bejelenteni. — A M. Kir. Szabadalmi Bíróság •> póstacírne ; Budapet 5. Póstafiók 128. :• Le „Szabadalmi Közlöny“ parait le 1er et le 15 de chaque mois, en cas de jour rie fête le jour ouvrable prochain. — Prière de notifier à la Rédaction du Bulletin le changement d'adresse. — Adresse postale de la Cour royale hongroise des Brevets : Budapest 5. Case postale 123. •> •> A M. Kir. Szabadalmi Bíróság székhelye : Budapest. V., Akadémia-utca 12. sz. (Telefon : 1-113-01 és 1-113-02). Siège de la Cour royale hongroise des Brevets: Budapest, V. Ahadémia-u. !2. (Téléphone No 1-113-01 et 1-113-02). Tartalom : A m. kir. min. 7 270/1936. M. E. sz. rendelete. — Hirdetmények. — Észrevételek és javaslatok a nemzetközi védjegyliijstromozás esetleges reformja tárgyában. — A M. Kir. Szabadalmi Bíróság könyvtára beszerzett új könyveinek címjegyzéke. — Találmányi bejelentések közzététele. — Megadott szabadalmak 115681—115760. — Szabadalmi leírások közzététele. — Visszavont bejelentések. — Felszólalás folytán elutasított találmányi bejelentések. — Megsemmisített szaba­dalmak. — Szabadalmak gyakorlatbavételére vonatkozó hirdetések. — Szabadalmi ügyvivők névsora. Sommaire : Décret No 7270/1936 M. E■ du Ministère Royal Hongrois. — Avis. — Observations et propositions concernant la modification eventuelle de l’enregistrement international des marques. — Registre classé des livies acquis par la Bibliothèque de la Cour Royale Hongroise des Brevets. — Publication des demandes de brevet. — Brevets délivrés 115681—115760. — Publo ation des exposés d’invention. —Demandes retirées. — Demandes de brevet rejetées par suite de l’opposition. — Annulation partielle d’un brevet. — Annonces. — Liste nominative des Agents de Brevets. Elflfïzetési ár: a , .Központi Véd jegy értesítő“ é$ a „Les Marques Internationales“ hivatalos lapokkal együtt, félévenként £0 pengő, e mellékletek nélkül félévenként 15 pengő, mely ősszeget a Bíróság 104.504. sz. csekkszámlájára kell a m. kir. postahivatalnál befizetni. Abonnements: ensemble avec les périudiques officiels „Köz­ponti Védjegyértesítő“ (Bulletin Cent al des Marques) et „Les Marques Internationales,“ pour six mois: 20 pengoes, sans ces suppléments, pour six mois: 15 pengoes. payable sur le compte de chèque postal ne la Cour royale hongroise des Brevets No 104.504. ❖ •> dans tous les bureaux de poste de Hongrie. A m. kir. minisztériumnak 7.270/1936. M. E. számú rendelete az irodalmi és a művészeti müvek védelméről szóló nemzetközi okmányok hatályáról. Décret No 7270/1936. M. E. du Ministère royal hongrois communiquant la liste des Etats qui ont donné récemment (entre le 27 mai 1935 et le 30 novembre 1936) leur adhésion à la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques révisée à Rome te 2 juin 1928. A m. kir. minisztérium az újabban beér­kezett hivatalos adatok felhasználásával a berni nemzetközi okmányokra vonatkozóan a követ­kezőket teszi közzé: Az irodalmi és a művészeti művek védel­méről szóló. Rómában, 1928. évi június hó 2. napján kelt újonnan módosított berni egyez­ményhez (1931: XXIV. t.-c.) újabban a követ­kező államok csatlakoztak: A Délafrikai Ünió, az !r Szabad Állam:, Vatikán Város Állam, Lengyelország, Ausztria, Románia és Csehszlovákia. Az egyezmény a felsorolt államok közül a Délafrikai Űnióval szemben 1935. évi május hó 27., az ír Szabad Állammal szemben 1935. évi június hó 11., Vatikán Város Állammal szemben 1935. évi szeptember hó 12., Len­gyelországgal szemben 1935. évi november hó 21., Ausztriával szemben 1936. évi július hó 1., Romániával szemben 1936. évi augusztus hó 6. és Csehszlovákiával szemben 1936. évi november hó 30. napja óta hatályos. Az ír Szabad Állam csatlakozása alkalmá­val az egyezmény 25. cikkének 3. bekezdése alapján azt a fenntartást tette, hogy' a más nyelven írt művek ir nyelvű fordításaira nézve az egyezmény 8. cikkét az 1896. évben Pár risban módosított 1886. évi Ünió-egyezmény 5. cikkével kívánja helyettesíteni. Ennek szövegét az 1922: XIII. t.-c. 2. §-ában foglalt III. alatLi pólokmány 1. cikkének III. pontja tartalmazza. Az irodalmi és a művészeti művek védelmé­ről szóló nemzetközi okmányok hatályára vo­natkozó legutóbbi adatokat a 3966/1935. M. E. számú rendelet (Rendeletek Tára 250. 1.) tar­talmazza. Budapest. 1936. évi december hó 14-én. Dr. Darányi Kálmán, s. k. m. kir. miniszterelnök. 89

Next

/
Oldalképek
Tartalom