Szabadalmi Közlöny, 1936 (41. évfolyam, 1-24. szám)

1936-01-02 / 1. szám

XLI. évfolyam. Budapest, 1936 január hó 2. 1. szám. SZABADALMI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA. KÖZLEMÉNYEK AZ IPARI TULAJDONJOG (SZABADALOM, VÉDJEGY, MUSTRA STB.) ÉS A SZERZŐI JOG KÖRÉBŐL Előfizetési ára: A „Központi Védjegyértesítő“ és a „Les Marques Internationales“hivatalos lapokkal együtt, félévenként 20 pengő, e mellékletek nélkül félévenként 15 pengő, me'y összeget a Bíróság 104.504. számú pósta­­csekkszámlájára kell a m. kir. postahivataloknál befizetni. A Szabadalmi Közlöny minden hó 1-én és 15-én, ünnep­nap esetén az azt követő hétköznapon jelenik meg. Cím­változásokat a Közlöny szerkesztőségének kell bejelen­teni. — AM. Kir. Szabadalmi Bíróság postacíme: Budapest 5. Póstafiók 123. ■> A M. Kir. Szabadalmi Biróság székhelye: Budapest, V., Akadémia-utca 12. sz. (Telefon: 11-3-01 és 11-3-02) Tartalom • Értesítés. — AM. kir. Szabadalmi Bíróság kiadásában megjelent kiadványok árai. — Jogesetek. — A M. kir. Szabadalmi Bíróság könyvtára 1935. évi július hó 1-tól december hó 31-ig beszerzett új könyveinek szakcsoportos címjegyzéke. — Találmányi bejelentések közzététele. — Megadott szabadalmak 113671—113720. — Szabadalmi leírások közzététele. — Visszavont bejelentések. — Átruházás. — Megszűnt szabadalmak. - belszólalás folytán elutasított találmá.n^ i bejelentés. — Képviseletváltozás szabadalomnál. — Beiktatott szerzői jogi bejelentések. — Visszautasított szerzői jogi bejelentések. — Szabadalmak gyakorlatba vételére vonatkozó hirdetések. Sommaire : Avis. - Prix des publications éditées par la Cour Royale Hongroise des Breeds. — Jurisprudence. — Reaistre classé des livres acquis par la Bibliothèque de la Cour Royale Hongroise des Brevets. Publication des demandes de brevet. — Brevets délivrés 113671—113720. — Publications des exposés d’invention. — Demandes retirees. — Brevets déchus. — Nouveau mandataire. — Demandes de brevet rejetées par suite de l’opposition. — Iransfert. — Depots du droit d’auteur enregistrés. — Dépôts du droit d’auteur refusés. — Annonces concernant l exploitation des brevets. Előfizetési felhívás. — Avis d’abonnement. — Felhívjuk az előfizetőket, hogy a lap foly­tatólagos megküldése céljából, az 1936. évre szóló előfizetéseiket legkésőbb 1936. évi január hó 10-ig újítsák meg. Célszerű a befizetésről szóló elismervényt a szerkesztőségnek bemutatni, mert enélkül az az előfizetésről esetleg ké.-éssel értesül. Értesítés. A Szabadalmi Közlöny a jövőben a fejezetek ma­gyar címei után azok francia fordítását, továbbá a hasábjain megjelent .jogszabályok, jogesetek és elméleti értekezések francia kivonatait is közölni fogja. Avis : Le «Szabadalmi Közlöny» (Bulletin des Brevets) don­nera désormais les titres français après les titres hon­grois des chapitres et des résumés en français des a tic­ks sur la législation, jurisprudence et des études théoriques publiées dans ses colonnes. A M. kir. Szabadalmi Bíróság kiadásában megjelent kiadványok árai. Prix des publications éditées par la Cour Royale Hongroise des Brevets. 1. A magyar szabadalmi törvény a hozzátartozó végrehajtási rendelet (1895: XXXVIL t.-с., 573/18У6. К. М sz. rendelet) és az ezeket mó­dosító rendelkezések ára kötve . 8.— P. ára fűzve................................... 7.— « 2. 19751/1933. К. M. sz. rendelet a védjegyügyi peres és nem peres eljárás tárgyában ára fűzve . . —.50 « 3. az 1932. évi XVII. t.-c. a talál­mányi szabadalmakról, továbbá a védjegyek oltalmáról szóló törvé­nyek egyes rendelkezéseinek mó­dúsításáról. (Tartalmazza még az e t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott 4300/1932. M. E. sz. rende­letet, továbbá 150400/1932. K. M. sz., 150401/1932. K. M. számú ren­deleteket) ára fűzve ................ —.50 P 4. a «Szabadalmi Közlöny» és a «Köz­ponti Védjegyértesítő» együtteselő­fizetési ára, a « Szabadalmi Leírások » melléklete nélkül, a »Les Marques Internacionales» melléklettel egész évre................................... 40,— « fél t^vre....................................... 20.— « 5. a «Szabadalmi Közlöny» előfizetési ára a «Szabadalmi Leírások» nélkül egész évre................................... 30.— « fél évre....................................... 15.— « 6. a «Központi Védjegyértesítő» elő­fizetési ára a «Les Marques Inter­nationales»-lal együtt egész évre 20.— « fél évre....................................... 10.— « 7. a «Szabadalmi Közlöny» példá­nyonkénti ára........................... 1.50 « 8. a Szabadalmi Közlöny évi tar­talomjegyzékének ára példányon­ként ............................................... 9.50 « 9. a «Központi Védjegyértesítő» pél­dányonkénti ára (a Les Marques Internationales megfelelő számával együtt)....................................... 2.— « 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom