Szabadalmi Közlöny, 1934 (39. évfolyam, 1-24. szám)

1934-01-02 / 1. szám

XXXIX. évfolyam. Budapest, 1934 január hó 2. 1. szám SZABADALMI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA. KÖZLEMÉNYEK AZ IPARI TULAJDONJOG (SZABADALOM, VÉDJEGY, MUSTRA STB.) ÉS A SZERZŐI JOG KÖRÉBŐL. A Szabadalmi Közlöny minden hó 1-én és 15-én jelenik meg. Címváltozásokat a Közlöny szerkesztő­­•> •> ségéhez kell bejelenteni. •> <• A M. Kir. Szabadalmi Bíróság székhelye: Budapest, V., Akadémia-utca 12. sz. (Telefon: 11-3-01 és 11-3-02) A M. Kir. Szabadalmi Biróság postacíme : Budapest 5. Póstafiók 123. Az I. szám tartalma: Miniszteri rendelet az irodalmi ée a művészeti művek védőiméről sióló berni nemzetközi okmányok hatályáról. — Szabadalmi ügyvivők ellen eljáró fegyelmi bíróság tagjai 1934. évre. — Elsőbbségi irat fordítása dolgában kiadott elnöki megállapítás. — Találmányi bejelentések közzététele. — Megadott szabadalmak 109182—109255.— Szabadalmi leírások közzététele. — Átruház is. — Bejelentések visszavonása. — Találmányi bejelentés bejelentőjének cégnév kiigazítása. - Képviselet-változások. — Hatál,yonklviil helyezés. — Megszűnt szabadalmak. — A szerzői jogot beiktató hivatal közleményei. Nem hivatalos rész : A védjegy hasonlóság gyakorlati megállapításáról. — Köiyvismertetés. — M. Kir. Szaba­dalmi Bíróság könyvtára új könyveinek szakcsoport«» címjegyzéke. — Hites szabadalmi ügyvivők névsora. — Hirdetések. Előfizetési ára: Félévenként 20 pengő, mely összeget ■ Biróság 104.101 számú póstacsekkszámlájára kell •> •> •> a m. kir. postahivataloknál befizetni. •> •> •> A m. kir. minisztériumnak 15 726/1933. M. E. számú rendelete az irodalmi és a művészeti müvek védelméről szóló berni nemzetközi okmányok hatályáról. Л m. kir. minisztérium az újabban be­érkezett hivatalos adatok felhasználásával a berni nemzetközi okmányokra vonatkozóan a következőket teszi közzé : Az irodalmi és művészeti művek védel­méről szóló Rómában, 1928. évi június hó 2. napján kelt, újonnan módosított berni egyez­ménybe/ (1931:XXIV. t.-c.) újabban Spanyol­­ország, Brazília, Monakó, Dánia és Németor­szág fenntartás nélkül csatlakozott. Az egyezmény a felsorolt államok közül Spanyolországgal szemben 1933. évi április hó 23., Braziliával szemben 1933. évi június hó 1., Mónakóval szemben 1933. évi június hó 9., Dá­niával szemben 1933. évi szeptember hó 16. és Németországgal szemben 1933. évi október hó 21. napja ót.a hatályos. Az irodalmi és művészeti művek védelmé- j ről szóló nemzetközi okmányok hatályára vo­natkozó legutóbbi adatokat a 4214 1932. M. E. szánni rendelet (Rendeletek Tára 780. 1.) tar­talmazza. Budapest, 1933. évi december hó 4-én. vitéz Gömbös Gyula s. k. m. kir. miniszterelnök. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 141,734 VII. b. 1933. számú rendelete a szabadalmi ügyvivők ellen eljáró fegyelmi bíró­ságba szabadalmi ügyvivők kiküldése tárgyában. A M. Kir. Szabadalmi Bíróság elnökének 545/1933. ein. számú felterjesztésére a szaba­dalmi ügyvivők ellen eljáró fegyelmi bíró­ságba a szabadalmi ügyvivők karából az 1934. évre rendes tagokul Kolos Aurél és dr. Med­­(jíjcs Károly, póttagokul pedig Herman Ödön és Schön Fülöp szabadalmi ügyvivőket neve­zem ki. Budapest, 1933. évi december hó 18-án. A miniszter rendeletéből: Kruchina s. k. miniszteri tanácsos. 554/1933. ebi. A M. Kir. Szabadalmi Bíróság elnökének megállapítása a 4300/1933. M. E. sz. ren­delet 7. §-ában említett viszonosságról. A Szabadalmi Közlöny 1933. évi 11. számá­ban megjelent 162/1933. ein. számú és ugyan csak 1933. évi 18. számában megjelent 395/1933. ebi. számú közlésem kiegészítéseképen meg­állapítom, hogy Hollandia nem követeli ma­gyar állampolgároktól uniós elsőbbséget igénylő bejelentés esetén az elsőbbségi irat hiteles hol­land nyelvű fordítását, ha az elsőbbségi irat hiteles német, angol vagy francia nyelvű for­dítással el van látva. Budapest, 1933 december 27. Schilling s. k. elnök.

Next

/
Oldalképek
Tartalom