Szabadalmi Közlöny, 1933 (38. évfolyam, 1-24. szám)

1933-01-02 / 1. szám

XXXVIII. évfolyam, Budapest, 1933 január hó 2 1. szám, SZABADALMI KÖZLÖNY 4 A MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA. KÖZLEMÉNYEK AZ IPARI TULAJDONJOG (SZABADALOM, VÉDJEGY, MUSTRA STB.) ÉS A SZERZŐI JOG KÖRÉBŐL. Előfizetési ára; Félévenként 20 pengő, mely összeget a Bíróság 104.101. számú póstacsekkszámlájára kell a m. kir. postahivataloknál befizetni. •> A Szabadalmi Közlöny minden hó 1-én és 15-én jelenik meg. Címváltozásokat a Közlöny szerkesztő­­ségéhez kell bejelenteni. •> •> A M Kir Szabadalmi Bíróság címe: Budapest. V. Akadémia-utca 12. sz. (Telefon: Aut 11-3-01. és 11-3—02.) Az l-ső szám tartalma: Rendelet a Budapesti Nemzetközi Vásáron közszemlére kiállított szabadalmazható találmá­nyok, múlták és védjegyek időleges oltalma tárgyában. — Rendelet a szabadalmi ügyvivők ellen eljáró fegyelmi bíróságba szabadalmi ügyvivők kiküldése tárgyában. — Találmányi bejelentések közzététele. (Besorozás után érkezett,bejelentés.) — Megadott szabadalmak 106721—106870. — Szabadalmi leírások közzététele. — Bejelentések visszavonása. — Átruházások.— Felszólalás folytán elutasított találmányi bejelentés. — Szabadalom részbeni megsemmisítése. — Közzététel hatálytalaní­tása. — Szabadalom igénypontjainak korlátozása. — Szabadalom megsemmisítése. — Helyesbítések. — Szerzői jogi köz­lemények. — A M. Kir. Szabadalmi Bíróság könyvtárának újabb beszerzései. — Jogesetek (1). — Külföldi jogesetek I— II.) — Hirdetések. Előfizetési felhívás. Felhívjuk az előfizetőket, hogy a lap za­vartalan megküldése céljából, félévi előfizeté­süket legkésőbb 1933. évi január hó 15-ig újít­sák meg. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1932. évi 174.779 VII. b. számú rendelete a Budapesti Nemzetközi Vásáron közszemlére ki- ! állított szabadalmazható találmányok, minták és véd­jegyek időleges oltalma tárgyában. Az 1911. évi XI. törvénycikk 2. §-ában adott felhatalmazás alapján megállapítom, hogy az 1933. évi május 6—-15. napja között megtartandó Budapesti Nemzetközi Vásáron közszemlére ki­állított találmányok, minták és védjegyek az e törvény 1. §-ában biztosított időleges oltalmat igényelhetik. Budapest, 1932. évi december hó 13-án. A miniszter rendeletéből: Kruchina s. k. miniszteri tanácsos. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1932. évi 178805/VII. b. K. M. számú rendelete a szabadalmi ügyvivők ellen eljáró fegyelmi bíró­ságba szabadalmi ügyvivők kiküldése tárgyában. A M. Kir. Szabadalmi Bíróság elnökének 598 eln./l932. sz. felterjesztésére értesitem a Bíró­ságot, hogy a szabadalmi ügyvivők ellen eljáró fegyelmi bíróság tagjaiul a szabadalmi ügyvivők karából az 1933. évre rendes tagokul Kolos Aurél és dr. Medgyes Károly., póttagokul pedig Herman Ödön és Schön Fülöp szabadalmi ügy­vivőket nevezem ki. Budapest, 1932. évi december hó 14-én. A miniszter rendeletéből : Kruchina s. k. miniszteri tanácsos. Találmányi bejelentések közzététele." A bejelentés és mellékletei a hivatalos órák alatt a Bíróság levéltárában megtekinthetők. A közzététel napjától számított két havi határidő «alatt a közzétett bejelentés ellen felszólalások adhatók he. A közzétett ! bejelentés tárgya egyelőre a jogtalan használat ellen védelemben ; részesül. (Ideiglenes oltalom, 1895: XXXVII. t.-c. 34. §-a). Az első évi díjat, illetőleg pótbejelentéseknél a pótszaba- I dalmi díjat a közzététel napjától számított 2 hónap alatt a Bíróság 104101. sz. postatak.arékpénztári csekkszámlájára kell befizetni. A befizetési lapra a bejelentés alapszámát, a bejelentő nevét és a találmány címét rá kell írni, mert enélkül a díj befizetését meg­állapítani nem lehet és ebben az esetben a Bíróság a bejelentést visszavontnak mondja ki. A zárójelben közölt név a bejelentőt képviselő szabadalmi i ügyvivő vagy ügyvéd neve. 1. A. 3583. XXa/2. Albers Willy mérnök Breslau. — Villamos izzólámpa gépjár­művek fényszórói számára. Pótbej. a 1059(11. sz.-hoz. 1930 dec. 17. Németországi elsőbbs. 1930 nov. 3. (Molnár R. B.) A. 3644. XlX/a. Fabrique Nationale <TAr­mes de Guerre Société Anonyme cég Her­­stal-lez-Liège. — Önműködő pisztoly. Pót­bej. a 105881. sz.-hoz. 1931 szept. 23. Bel­giumi elsőbbs. 1930 okt. 17. (Dr. Wirk­­mann és Bérezi.) B. 11320. XIVa/1. Borzykowski Benno ve­zérigazgató Harz m. Herzberg. — Eljárás nyers vagy nemesített műselyem-lepény * Figyelem! A betűrend végén «Besorozás után érkezett bejelentés» is van. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom