Szabadalmi Közlöny, 1931 (36. évfolyam, 1-24. szám)

1931-01-02 / 1. szám

XXXVI. évfolyam Budapest, 1931 január hó 2, 1. szám. SZABADALMI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA. KÖZLEMÉNYEK AZ ÍPARI TULAJDONJOG (SZABADALOM, VÉDJEGY, MUSTRA STB.) S A SZERZŐI JOG KÖRÉBŐL. A Szabadalmi Közlöny minden hó 1-én és 15-én jelenik meg. Címváltozássokat a Közlöny szerkesztő­­ségéhez kell bejelenteni. A m. kir. Szabadalmi Bíróság címe: Budapest, V., Akadémia-utca 12. sz. (Telefon: Aut. 113-01. és 113-02.) Az I. szám tartalma: Törvénycikk a bírói képesítési pótlékról. — Szabadalmi bejelentések közzététele. (Besorozás után érkezett bejelentés.) — Megadott szabadalmak 101712—101813. — Szabadalmi leírások közzététele. — Bejelentések visszavonásai — Átruházások. — Képviselet-változások szabadalmaknál. — Szabadalom részbeni megsemmisítése. — Helyes­bítések. — A szerzői jogot beiktató hivatal közleményei. — Szabadalmi ügyben hozott határozatok. (1.) — Az olasz iparjog­­védelem 1929. évi statisztikája. — Hirdetések. Előfizetési ára : Félévenként 20 pengő, mely összeget a biróság 104.102. számú póstacsekkszámlájára kell a 'm. kir. postahivataloknál befizetni. Figyelmeztetés. Felkérjük az előfizetőket, hogy félévi előfizetéseiket legkésőbb 1931 jan. hó 15-ig újítsák meg, mert különben a lapot részükre nem küldhetjük meg. 1930. évi XLI1I. törvénycikk a bírói képesítési pótlékról, valamint a m. kir. kincs­tári jogügyi igazgatóság fogalmazási szakához tar­tozó egyes állásoknak a kir. ítéiöbírák es kir. ügyé­szek státusába besorozásáról. Emlékezetül adom ezennel mindenkinek, akit illet, hogy Magyarország ország gyűlésének képviselőháza, és felsőháza közös egyetértéssel a következő törvénycikket alkotta: I. Fejezet. 1. Bírói képesítési pótlékban részesülnek: a) az 1920:XX. törvénycikk hatálya alá tar­tozó kir. ítéiöbírák és kir. ügyészek, valamint a kir. Kúria elnöki tanácsosa és a kir. ítélő­táblái elnöki titkárok; b) az 1920:XXXVI. törvénycikk alapján szervezett Országos Földbirtokrendező Bíró­ság elnöke, másodelnöke, tanácselnökei és ál­landó bírái; c) a m. kir. Szabadalmi Bíróságnak az 1921. évi XXIV. törvénycikk értelmében az ítélő­­bírák és ügyészek státusába sorozott elnöke, alelnöke és bírái; d) az 1921:XXXI. törvénycikk 3. §-a alapján létesített Munkásbiztosítási Felsőbíróság el­nöke, tanácselnökei és bírái; &) az 1921:XXXI. törvénycikk 2. §-a értelmé­ben külön szervezett budapesti Munkásbiztosí­tási Bílóság elnöke és bírái; f) a m. kir. igazságügyminisztérium fogal­mazó szakához tartozó tisztviselők; g) a m. kir. kincstári jogügyi igazgatóság­nak a jelen törvény szerint bírói és ügyészi fizetési csoportokba tartozó tisztviselői; h) a kir. bírósági titkárok, jegyzők és jog­gyakornokok, valamint a m. kir. kincstári jog­ügyi igazgatóságnak a bírói és ügyészi fizetési csoportokba nem sorozott fogalmazási tiszt­viselői. 2. A képesítési pótlékban a jelen törvény alapján csak azok részesülhetnek, akik tényle­ges szolgálatban állanak és az 1. §. h) pontjá­ban felsorolt tisztviselők csak abban az eset­ben, ha bírói képesítésük van. Képesítési pótlékra nincs igényük a Köz­­igazgatási Bíróság és az Országos Föld­birtokrendező Bíróság állami rendszerű fizetési osztályokba tartozó elnöki titkárainak és tanácsjegyzőinek. 3. §. A képesítési pótlék összege az 1. §. a), b), c), d), e), f) és g) pontjaiban felsoroltak részére évi 600 P, a képesítési pótlékra az 1. §. szerint igény­­jogosult többi tisztviselő részére évi 300 P. A képesítési pótlék összege az állami költség­­vetéssel felemelhető. 4. §. A képesítési pótlék fizetés természetével bíró, nyugdíjba beszámítható illetmény, amely előzetes havi részletekben esedékes. A képesítési pótléknak január hó 1. napjától június hó végéig esedékessé váló részleteit január hó 1. napján, a július hó 1. napjától december hó végéig esedékessé váló részleteit pedig július hó 1. napján egy összegben előre ki lehet fizetni. Ugyancsak egy összegben előre ki lehet fizetni a képesítési pótléknak azokat az összegeit is, amelyek a fentemlített fizetési határidők után a fent meghatározott időtar­tamnak végéig válnak esedékessé. A képesítési pótlék utalványozására, elszá­molására és beszüntetésére a fizetésre vonat­kozó rendelkezések irányadók. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom