Szabadalmi Közlöny, 1930 (35. évfolyam, 1-24. szám)

1930-01-01 / 1. szám

SZABADALMI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA. KÖZLEMÉNYEK AZ IPARI TULAJDONJOG (SZABADALOM, VÉDJEGY, MUSTRA STB.) S A SZERZŐI JOG KÖRÉBŐL. A Szabadalmi Közlöny minden hó 1-én és 15-én jelenik meg. A kézbesítésre vonatkozó kérel­meket a szerkesztőséghez kell beadni. A m. kir. szabadalmi bíróság címe: Budapest, V., Akadémia-utca 12. (Telefon: Aut. 113-02.) XXXV. évfolyam. Budapest, ! 930 január hó 2. I. szám. Előfizetés félévenként 20 pengő, mely összeget a bíróság 104.102. sz. póstacsekkszámlájára kell befizetni. Az 1. szám tartalma: A találmányi szabadalmak rajzpóldányai anyagának és kiviteli módjának újabb megállapítása. —Bejelentések közzététele. — Megadott .szabadalmak 98960—99040. — Szabadalmi leírások közzététele. — Felszólalásra megtagadott szabadalmak. — Átruházások. — Képviselet megszűnése szabadalomnál. Hatályonkívül helyezések. — Bejelentések visszavonása. — Szabadalom megsemmisítése. — Helyesbítés. — A szerzői jogot beiktató hivatal közleményei. — Dr. Harausz Gyula: A magyar szabadalmi törvény 3. §-ának 3. pontjához. — A Nemzetközi Iparjogvédelmi Szövetség Magyarországi Csoportjának közleményei. — Könyv­­ismertetés: Dr. Bányász: Tisztességtelen verseny. — Hirdetések. Figyelmeztetés. Értesítjük az előfizető­ket, hogy előfizetéseiket legkésőbb 1930. évi január hó 15-ig újítsák meg, mert kü­lönben a lapot részükre nem küldhetjük meg. A m. kir. kereskedelemügyi miniszternek 112.500/1929. XIX. számú rendelete a találmányi szabadalmak bejelentéséhez szük­séges rajz mellékpéldányai anyagának és ki­viteli módjának újbóli megállapítása tárgyában. A találmányi szabadalmakról szóló 1895 :XXXVII. törvénycikk 65. §-ában fog­lalt felhatalmazás alapján az igazságügyi és a pénzügyi miniszterrel egyetértve az 1918 évi április hó 15. napján 17.244/1918. К. M. szám alatt kibocsátott (és a Szaba­dalmi Közlöny XXIII. évfolyamának 9. számában megjelent) m. kir. kereskede­lemügyi miniszteri rendeletet hatályon kí­vül helyezem és hatályába visszaállítom az .“?o’189G.'ÜTn. К. M. számú m. kir. keres­kedelemügyi miniszteri rendelet (Magyar­­országi Rendeletek Tára XXX. évfolyam I. kötet 262. lap) 9. §-ának az előbbi rende­lettel hatályon kívüli helyezett c) pontját, mely szerint a találmányi szabadalmak bejelentéséhez szükséges rajz mellékpéldá­nyát, amely a főpéldány mását alkotja, rajzvászonon fék été vagy színes kivitel­ben is elő lehet állítani és össze lehet haj­tani. Ez a rendelet 1930. évi január hó 15-én lép életbe. Budapest, 1929. évű december hó 17-én. A miniszter helyett: Kállay s. k. államtitkár. Bejelentések találmányok szabadalma­zása iránt. A bejelentés tárgya egyelőre a jogtalan használat ellen védelemben részesül. (34. §.) Ezen bejelentések ellen a közzététel napjától számítandó két havi határidőn belül felszólalás adható be. (35. §.) (A bejelentés és mellékletei a hivatalos órák alatt a szabadalmi levéltárban megtekinthetők. A záró­jelbe tett név az illető ügyet képviselő szaba­dalmi ügyvivő vagy ügyvéd neve.) 1. A. 3357. Dr. Erich Asch mérnök Berlin-Südende. — Egyenáramú erősítő. Vll/j. 1928 nov. 7. Német­­országi elsőbbs. 1927. nov. 10. (Har­­sányi, dr. Medgyes és Adler.) A. 3429. Arentsen Arie Herman építész Amsterdam. — Eljárás sod­ron yszövetbetét es azbesztcement­lapok és azbesztcementhullámleme­­zek előállítására. XII f. 1929 máj. 22. (Fenyő.) A. 3456. Ádám György borkereskedő Kiskunhalas. — Kesztyű. Fd. 1929 aug. 30. (Harsányi, dr Medgyes és Adler.) I

Next

/
Oldalképek
Tartalom