Szabadalmi Közlöny, 1929 (34. évfolyam, 1-24. szám)

1929-03-15 / 6. szám

1 Hi SZABADALMI KÖZLÖNY 6. szám. Л HM HIVATALOS KÉSZ. TÉRFY GYULA f 1929 március 7. napjának hajnalán is­mét a magyar jogszolgáltatásnak gyászos fekete zászlóját lengeti a hűvös szél. Ko­máromi dr. Térfy Gyulát, a m. kir. Kúria tanácselnökét, a m. kir. igazságügyminis­­terium törvényelőkészítő osztályának ve­zetőjét ragadta el váratlanul a könyörte­len halál, akinek kimúlásával a leg­nagyobb magyar értékek egyike távozott el az élők sorából. Azok, akik ma nálunk jogszabályalko­tással, jogkereséssel és jogszolgáltatással hivatásszerűen foglalkoznak, Térfy Gyu­lának tudatosan vagy öntudatlanul többé­­kevésbbé mind tanítványai. Nemcsak arra az illusztris gárdára vonatkozik ez a megállapítás, amelynek tagjai évtizede­ken át az igazságügy miniszteri u m ban közvetlen vezetése alatt működtek és nap­­ról-napra részesei voltak a belőle áradó Magyar Géniusz hatalma megnyilvánulá­sának. Az ő tanítványainak köre ennél sokkal szélesebb, mert akik jogi szaklapo­kat olvastak, akik jogászi egyesületek ülé­sein resztvettek, akik jogszabályalkotást célzó tanácskozásokon jelen voltak, min­dig és mindenütt találkoztak Térfy Gyu­lával és soha sem távoztak anélkül, hogy fényes eszét, páratlan tudását és — a cse­vegés során is kinyomatásra érdemes — pompás beszédkészségét ne bámulták volna. Törvénymagyarázatai, gyűjtemé­nyes munkái a jogalkalmazásnak beláthaí­­lan időkig hatalmas tényezői maradnak. Ez a vázlatosan felsorolt tevékenység azonban, amely méltó volna egynél több nagy jogász egész életét betölteni, Térfy Gyula működésének csak egy része. Igazi működése, amelybe az egész lelkét és szellemét maradék nélkül adta, maga a jogszabályalkotás volt. Az utóbbi évtize­deknek csaknem valamennyi igazság­ügyi törvénye és egyéb törvényeinek je­lentős része, valamint az összes fontosabb rendeletek magukon viselik az ő munká­jának nyomát. Aki ezeket olvassa, for­gatja, alkalmazza, mindig Térfy Gyulá­val érintkezik, tőle tanul, aki mindenben specialista volt. Elmúlása nagy veszteség minden ma­gyar jogász számára, ám aki olyan sze­rencsés volt, hogy vele személyesen is érintkezhetett, sőt munkatársa lehetett, azt egész életén végig fogja kísérni annak a fenntartás nélküli közvetlen kedvességű érintkezési módnak az emléke is, amely hívévé tette a vele érintkezőknek minde­­nikét. Ha minden magyar jogász csak valami­ben is utánozni törekednék Térfy Gyulát, ez a magyar jogászság fejlődését nagy mértékben előmozdítaná és legméltóbb emlékéül szolgálna a nagy mesternek. Dr. Mayer Géza,, a m. kir. szabadalmi bíróság- alelnöke. Dr. Preusz Ernő kormányfőtanácsos. A legfelsőbb elhatározás, mely dr. Preusz Ernő vegyészmérnök, bites ma­gyar szabadalmi ügyvivő személyét a kor­­mányfőtanácsosi címmel ruházta fel, a magyar szabadalmi ügyvivői kar egyik je­lességét tiintette ki, ki amellett mint mér­nök is mérnöki társadalmunk díszei közé tartozik. Ebből az alkalomból nem lesz érdektelen röviden ismertetnünk ennek a férfiúnak az élete folyását. Dr. Preusz Ernő 1879-ben Ungvárott született. Édesapja köztiszteletben álló te­kintélyes ügyvéd, Ung vármegye tiszte­letbeli főügyésze volt. Gimnáziumi tanul­mányait Ungvárott elvégezve Preusz a budapesti, müncheni és drezdeni műegye­temeken végzett ehemiai tanulmányokat. A budapesti műegyetemtől 1900-ban ve­gyészmérnöki oklevelet nyert. Gyakorla­tát a Bantlin-féle vegyi gyárban kezdte, ahol üzemvezető mérnök lett, majd a be­­listyei fadesztillációs gyárnak volt üzem­vezető főmérnöke. Főleg az acetongyártás technológiáját dolgozta ki és különleges fagázosítási és acetongyártási berendezé­seket létesített. Műszaki doktori érteke­zése is ezzel a tárgygyal foglalkozik: „A ealciumacetát bomlása az acetongyártás szempontjából.“ Ezen dolgozata alapján doktori szigorlatra bocsájtották és 1903-ban műszaki doktor lett. Ő volt a budapesti Jó zsef-műegyetem harmadik mérnökdoktora. 1905-ben a gróf Pálffy-féle fadesztillációs gyárnak lett az igazgatója, majd a ruszka­­tői fadesztillációs gyár létesítésében vett részt. Később a Wiener Bankverein kérte fel szaktanácsadójául. 1907-ben lépett a szab. ügyvivői pályára, amelyen azóta, leszámítva a vörös rém­uralom idejét, amikor a csőcselék fenye­getése elől külföldre volt kénytelen mene-

Next

/
Oldalképek
Tartalom