Szabadalmi Közlöny, 1929 (34. évfolyam, 1-24. szám)

1929-01-01 / 1. szám

SZABADALMI KÖZLÖNY 1. szám. ■2 > A m. kir. kereskedelemügyi miniszternek 117.870/1928. számú rendelete a találmányi szabadalmakról szóló 1895. évi XXXVII. t.-c. egyes rendelkezéseit módosító és kiegészítő 1920. évi XXXV. t.-c. életbeléptetése és végrehajtása iránt kiadott 74.660/1920. K. NI. számú rendelet egyes rendelkezéseinek értel­mezése és kiegészítése tárgyában. A találmányi szabadalmiakról szóló 1895. évi XXXVII. törvénycikk egyes rendelkezéseit módosító -és kiegészítő 1920. évii XXXV. törvénycikk életbeléptetése és végrehajtása tárgyában kiadott 1920. évi 74.660/ K. M. számú rendelet 11. §-árnak helyes értelmezése iránt a gyakorlatban kétség támadván, e kétség eloszlatása céljából a rendelet 11. §-árnak második bekezdését a következő rendelkezéssel egészítem ki: A meghosszabbítási időre eső szolgál­tatás és ellenszolgáltatás megállapításá­nál, hacsak a felek másként nem egyez­itek meg, a meghosszabbítás előtt kötött szerződés feltételei irányadók, tekintet nélkül arra, hogy a szabadalom haszná­latának ellenértéke a szerződésben előre meghatározott összegben, vagy bizonyos jövedelem összegéhez viszonyítva, avagy más módon nyert-e megállapítást. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. Budapest, 1928. évi deoember hó 10-én. Herrmann Miksa s. k., m. kir. kereskedelemügyi miniszter. 514/1928. ein Hirdetmény az Északamerikai Egyesült Államok által a világháború alatt lefoglalt magyar szabadalmak tulajdonosainak kártalanítása tárgyában. Edwin В. Рагкегаф mint arbiternek fenti kártalanítási ügyekben hozott I. számú ügy­viteli döntvényét* az Igénymegállapító Hár­mas Bizottság magyar ügyvivője megküldte a m. kir. kereskedelmi miniszternek. Az angol nyelvű döntvény a m. kir. sza­badalmi bíróság elnöki irodájában 1929. évi január hó 2.-tól kezdve hétköznapokon d. e. 10—12 óráig megtekinthető. Budapest, 1928 december hó 21. Schilling s. k. elnök. * Kivonatátlásd jelen szám Nem Hivatalos részében. Bejelentések találmányok szabadalma­zása iránt. A bejelentés tárgya egyelőre a jogtalan használat ellen védelemben részesül. (34. §.) Ezen bejelentések ellen a közzététel napjától számítandó két havi határidőn belül felszólalás adható be. (35. §.) (A bejelentés leírása a hivatalos órák alatt a szaba­dalmi levéltárban megtekinthető. A bejelentett vagy megadott szabadalmak szövegét zárójelben kővető név az illető ügyet képviselő szabadalmi ügyvivő vagy ügyvéd neve.) 1. A. 3221. The Anode Bubber Со. (England) Idd. London. — Felgom­bolyító cséve műselyem-fonógépek­­hez és eljárás annak előállítására. X/Fa/1, (XI/b.) 1927 nov. 23. (Har­­sányi és Dr. Medgyes.) 2. A. 3272. Amme-Lutheir Werke Braunschweig der „Miag“ Mühlen­bau und Industrie A.-G. cég és Paster Vilmos mérnök Braun­schweig. — Kerékhajítás többnyire lassan forgó tengelyiekkel vagy csapokkal bíró munkagépekhez. XVHú. 1928 máj. 3. Német elsőbbs. 1927 máj. 28. (Kalmár J. és L.) 3. A. 3273. Chaudronnerie d’Alumi­­nium S. A. eég Schlieren. — El­járás tejesfcanna fenékgyűrűjének megerősítésére. X/f. 1928 máj. 4. Svájci elsőbbs. 1927 máj. 21. (Dr. Török.) 4. B. 10450. vitéz Bertalan ff y Iván ny. á. ezredes Budapest. — Céllövő berendezés. X/X/c. 1927 jul. 8. (Kal­már H.) 5. B. 10534. Baohrich Lajos mérnök Wien. — Eljárás fának és famunka­daraboknak szárítására. Vilii c. 1927 ofct. 17. Ausztria-i elsőbbs. 1926 okt. 20. (Wedszi.) 6. B. 10660. Dr. Bláithy Ottó Titusz mérnök Budapest. —Áramszámláló tárcsa. Vilii. 1928 febr. 21. (Har­­sányi, Dr. Medgyes és Adler.) 7. В. 10701. Dr. Bláithy Ottó Titusz mérnök Budapest. — Forgó ger­jesztő mágnes turbógenerátoroikhoz. II. Pótbej. a 93882. sz.-hoz. Vllltg. 1928 márc, 27. (Harsányi és Dr. Medgyes.) 8. B. 10736. Bodó Lajos százados Buda­pest. — Szélkakas. lile. 1928 apa*. 30. (Dr. Kuttner.) 9. B. 10741. Id. Bokor Jenő magán­­tisztviselő Kispest. — Eljárás és prés cellafalas műlép előállítására, X;d. 1928 máj. 5.

Next

/
Oldalképek
Tartalom