Szabadalmi Közlöny, 1929 (34. évfolyam, 1-24. szám)

1929-01-01 / 1. szám

XXXIV. évfolyam. Budapest, 1929 január hó 2. I. szám. SZABADALMI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA. KÖZLEMÉNYEK AZ IPARI TULAJDONJOG (SZABADALOM, VÉDJEGY, MUSTRA STB.) S A SZERZŐI JOG KÖRÉBŐL A Szabadalmi Közlöny minden hó 1-én és 15-én jelenik meg és a kézbesítésre vonalkozó kérel­mek a szerkesztőséghez intézendők. A m. kir. szabadalmi bíróság címe: Budapest, V., Akadémia-utca 12. (Telefon: Teréz 113-02.) Az I. szám tartatnia: A szabadalmi díjak újabb megállapítása. — A 71660/1920. K. M. sz. rendelet egyes rendelkezéseinek értelmezése és kiegészítése. — Hirdetmény az Amerikában lefoglalt magyar szabadal­mak tulajdonosaihoz. — Bejelentések közzététele. — Megadott szabadalmak 96760, 96764, 96767, 96769, 96770, 96773, 96774, 96779, 96781, 96782. 96784, 96786—96825, 96828, 96832. 96834-96853. 96855, 96856, 96859- 96861, 96863, 96865. — Átruházások. — Felszólalásra megtagadott szabadalmak. — Meghosszabbítási kérel­mek. — Megszűnt szabadalmak. — Szerzői jogot beiktató hivatal közleményei. — Kivonat az Északamerikai Egyesült Államok által hozott háborús igények rendezéséről szóló döntvényből. — Szabadalmi ügyekben hozott határozatok. — Hirdetések. Előfizetés Félévenként 20 pengő, mely összeget a követ­kező félévre a bíróság házipénztára fogad el-Figyelmeztetés. Értesítjük az előfize­tőket, hogy félévi előfizetéseiket leg­később 1929. évi január hó 15-ig eszközöl­jék, mert különben a lapot részükre nem küldhetjük meg. Az előfizetési nyugta a szerkesztőségnek (V., Akadémia-u. 12. sz. II. em. 5.) okvetlen bemutatandó. A m. kir. kereskedelemügyi miniszternek 128.023 1928. XIX. számú rendelete az 1895. évi XXXVII. t.-c. 45. és 46. §§-ai értelmében fizetendő díjak újabb megállapítása tárgyában. Az 1920. évi" XXV. t.-c. 8. §-ában nyert felhatalmazás alapján a következőket ren­delem. 1. §. Az 1895. évi XXXVII. t.-c. 45. és 46. §§-ai értelmében fizetendő díjak lejében további rendelkezésig a következő összegű dijakat kell fizetni. I. Első évi díj fejében (45. §. 3. bek.) 25 Pengő Második évi díj fejében... ... ... 30 « Harmadik évi díj fejében ... ... 35 « Negyedik évi díj fejében ... ... 50 « Ötödik évi díj fejében ... ... ... 70 « Hatodik évi díj fejében... ... ... 90 « Hetedik évi díj fejében ... ... ... 110 « Nyolcadik évi dij fejében ... ... 130 « Kilencedik évi díj fejében ... ... 150 « Tizedik évi díj fejében ______ 180 Pengő Tizenegyedik évi díj fejében ... 220 « Tizenkettedik évi díj fejében ... 270 « Tizenharmadik évi díj fejében... 320 « Tizennegyedik évi dij fejében... 370 « Tizenötödik évi díj fejében... ... 450 « A lejárattól számítandó 30 nap után a 60 napig teljesíthető fizetésnél a rendes évi díjon felül pótdíjként még az évi díj 25°/0-át kell fizetni. II. Bejelentési díj fejében (A5. §. 1. bek.) 20 Pengő Pótszabad, díj fejében (4>5. §. 4. bek.) 20 « A leírásnak a 32. §. értelmében megengedett módosításáért (45. §. 2. bek.) ....................... ... ... 10 « Felfolyamodás vagy fellebbezés után............ ... ... ............... 20 « Szabadalom megvonása vagy meg­semmisítése iránti kereset után 20 « Szabadalom terjedelmének megálla­pítása iránti kérelem után... ... 20 « Bejelentés vagy szabadalom át­ruházását bejelentő kérelem után 20 « 2. §. Jelen rendelet 1929. évi jan. hó 15. nap­ján lép életbe, mely nap után a díjfizetést e rendeletben megállapított tételek szerint kell teljesíteni. Budapest, 1928. évi december hó 21-én. Herrmann s. k. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom