Szabadalmi Közlöny, 1926 (31. évfolyam, 1-24. szám)

1926-01-01 / 1. szám

XXXI. évfolyam. Budapest, 1926 január hó I. 1. szám. SZABADALMI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA. KÖZLEMÉNYEK AZ IPARI TULAJDONJOG (SZABADALOM, VÉDJEGY, MUSTRA STB.) S A SZERZŐI JOG KÖRÉBŐL. Előfizetés Félévenként 250.000 korona, mely összeget a következő félévre a biróság házipénztára fogad el. A Szabadalmi Közlöny minden hó 1-én és 15-én jelenik meg és a kézbesítésre vonatkozó kérel­mek a szerkesztőséghez intézendők. A m. kir. szabadalmi biróság címe: Budapest, V., Akadémia-utca 12. (Telefon: Lipót 911—02, 911—03.) Figyelmeztetés! Értesítjük az előfizetőket, hogy félévi előfizetéseiket legkésőbb 1926. óv január 15-ig eszközöljék, mert különben a lapot részükre nem küldhetjük meg. — Az előfize­tési nyugta a szerkesztőségnek (V., Akadémia-u. 12. sz., II. em. 5.) okvetlen bemutatandó. Аж 1. szám tartalma: Bejelentések közzététele. — Megadott szabadalmak.— Bejelentés visszavonása. — Meghosszabbított szabadalmak. — Hatályonkivdl helyezés. — Megszűnt szabadalmak. — Szerzői jogot beiktató hivatal közleményei. — Uj esztendő kez­detén. — A magyar szabadalmi bejelentések forgalma származási hely szerint 1917—1924. — Műszaki kongresszus Budapesten. — Japánok látogatása a m. kir. szabadalmi bíróságban. — Hirdetések. Bejelentések találmányok szabadal­mazása iránt. A bejelentés tárgya egyelőre a jogtalan használat ellen védelemben részesül. (34. §.) Ezen bejelentések ellen и közzététel napjától számítandó két havi határidőn belül felszólalás adható be. (35. §.) (A bejelentés leírása a hivatalos órák alatt a szaba­dalmi levéltárban megtekinthető. A bejelentett vagy megadott szabadalmak szövegét zárójelben követő név az illető ügyet képviselő szabadalmi ügyvivő vagy ügyvéd neve.) 1. A. 2898. Aero A.-G. Küssnaclit a/Rh. — Compressomélkiili öngyújtású égési erőgép és üzemeljárása. Vd/2. 1923 пол7. 14. (Kelemen.) 2. A. 2977. Albreclit Sándor főgépész Kecskemét. — Lisztkeverő eljárás és berendezés. X/i. 1924 dec. 27. 3. A. 2989. Eisenwarenfabriken Cenkov Moritz Arndt A.-G. Prága. — Tisz­títónyílás elzáró könyökcsövekhez. Il/h. 1925 fehr. 13. (ítadványi.) 4. A. 2999. Adler Simon poloskairtó vál­lalat tulajdonos Budapest. — Poloska fogó. XVIII/a. 1925 márc. 18. (Vogel.) 5. В. 9116. Beck Wilhelm mérnök Bieb­rich a/Rh. —- Centrifugális szivattyú vagy fújtató a tengelynyomás ön­működő kiegyenlítésével. Pótszab. a 86678. sz.-hoz. XXI/c. 1921 dec. 28. Elsőbbs. 1921 jul. 11. (Harsányi.) 6. B. 9587. Balinszky Pierre mérnök Paris. — Eljárás köd létesítésére nagy körzetű öntözési célból. X/h. 1924 jan. 12. (Harsányi.) 7. B. 9613. Bock Emil Heinrich mérnök Hamburg. — Fényérzékeny cellák által működtetett biztosító berende­zés. XVIII/b. 1924 márc. 6. (Neufeld.) 8. В. 9789. Barbet Emil Augustin mér­nök Páris. — Eljárás és készülék dehydratizált alkohol előállítására boroknak vagy flegmáknak közvet­len rektifikálása útján mindennemű dehydratizáló reakcióanyag alkal­mazása nélkül. IV/b. 1924 nov. 17. Elsőbbs. 1923 nov. 17. (Kalmár J.) 9. B. 9798. Witkowitzer Bergbau und Eisenhiitten-Gewerkschaft és Salat Károly mérnök Witkowitz. — Por­­tüzelés különösen pestek számára. XlI/d. 1924 nov. 29. Elsőbbs. 1924 jan. 24. (Harsányi.) 10. B. 9799. Bakos József és Victóra Al­bert műszaki tisztviselők Budapest. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom