Szabadalmi Közlöny, 1925 (30. évfolyam, 1-24. szám)

1925-01-01 / 1. szám

XXX. évfolyam. Budapest, 1925 január hó I. I. szám. SZABADALMI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA. KÖZLEMÉNYEK AZ IPARI TULAJDONJOG (SZABADALOM, VÉDJEGY, MUSTRA STB.) S A SZERZŐI JOG KÖRÉBŐL. Előfizetés Félévenként 12 arany korona, mely összeget a következő félévre a biróság házipénztára fogad el. A Szabadalmi Közlöny minden hó 1-én és 15-én jelenik meg és a kézbesítésre vonatkozó kérel­mek a szerkesztőséghez intézendők. Figyelmeztetés! Értesítjük az előfizetőket, hogy félévi előfizetéseiket legkésőbb f. é. január 20-ig eszközöljék, mert különben a lapot részükre nem küldhetjük meg. Az előfizetési nyugta a szerkesztőségnek (Erzsébet-körut 19. III. em. 31. a.) bemutatandó. 489/eln. 924. Kinevezés. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter úr f. évi november hó 11-én kelt 74749/924. XIX. számú rendeletével Dr. Scliusz­­ter Rudolfot, a szab. felsőbíróság elnö­két, kiváló és szakavatott működésének teljes elismerése és köszöneté mellett, sa­ját kérelmére a védjegytanács elnöki tisztsége alól felmentette és helyébe egy­idejűleg Dr. А г у Pál h. államtitkárt ki­nevezte. 527/elu. 924. Kinevezések. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter ú r f. évi december hó 8-án 93918/924. XIX. sz. a. kelt rendeletével a védjegytanács ügyvezető elnöki tisztsége alól működésé­nek teljes elismerése mellett Dr. Diet­rich Adolf h. államtitkárt felmentette, egyidejűleg az ipar és kereskedelem terén gyakorlatilag működő férfiak sorából Benes Józsefet, a Hungária műtrágya­­gyár elnökét a védjegytanács rendes tag­jává és Dr. Barczen Gábor kormány­főtanácsost, a Kovald-cég igazgatóját pedig póttaggá kinevezte. A m. kir. keresk. miniszter 93918/924. XIX. sz. renclelete a védjegytanács szervezeti és ügyviteli sza­bályzata tárgyában. A hivatali elődömnek 59.241/1904. számú rendelete alapján felállított védjegytanács számára az 1915. évi március hó 31 én 16598 sz. a. kelt kereskedelemügyi minisz­teri rendelettel megállapított szervezeti és ügyviteli szabályzat helyébe a következő új szabályzatot adom ki: 1. i Védjegy- és mintaoltalmi perekben, to­vábbá védjegy- és mintaoltalmi elvi kér­désekben való véleményezésre a védjegy­tanács van hivatva. 2. i A védjegytanács áll: az elnökből, to­vábbá 10 rendes és 2 póttagból. Az elnö­köt, 5 rendes és 1 póttagot a kereskede­lemügyi minisztérium tisztviselői közül és a szabadalmi biróság bírói karából, 5 ren­des és 1 póttagot pedig az ipar és keres­kedelem terén gyakorlatilag működő fér­fiak sorából a kereskedelemügyi minisz­ter nevezi ki. A póttagoknak az üléseken rendszerint csak tanácskozási joguk van, szavazati jog őket csak akkor és annyiban illeti meg, ha a rendes tagok határozatképes számban nem lennének jelen. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom