Szabadalmi Közlöny, 1922 (27. évfolyam, 1-24. szám)

1922-01-01 / 1. szám

XXVIi. évfolyam. Budapest, 1922 január hó I. I. szám. SZABADALMI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA. KÖZLEMÉNYEK AZ IPARI TULAJDONJOGOK (SZABADALOM, VÉDJEGY, MUSTRA STR.) S A SZERZŐI JOGOK KÖRÉBŐL Az előfizetés ára: Egész évre ... 400 korona. | Félévre ... ... 200 korona. A szétküldés iránt fölmerülhető fölszólalások a fő­­igazgatósághoz intézenclők. Előfizetések csak egész vagy jan.—jun., illetve juh—dec. félévre fogadtatnak el. Megjelenik minden hó 1-jén és 15-ikén. Előfizetési pénzek a magyar királyi szabadalmi állampénztárhoz intézendők (Budapest, VII., Erzsébet-körut 19.) TARTALOM. Hivatalos rész : A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 96527/921. számú rendelete az 1921. évi július hó 26 lka után esedékes szabadalmi dijak megfizetése tárgyában ......................_. .......................... 1 Hirdetmény a m. kir. szabadalmi bíróság bírói és bejelentési osztályának tanácsbeosztásáról az 1922. évre........................................................ 1 Hirdetmény a tárgyalásokon kívül előterjesztett szóbeli kérelmekről ........... .......................... 2 Hirdetmény a teljesen írásban foglalt Ítéletekről 2 Az Osztrák Kereskedelmi, Ipari és Középitési Mi­nisztérium 1921 december hó 14-iki rendelete a párisi Unioszerzödósben megállapított elsőbb­ségi- határidők meghosszabbításáról ... ... 2 Bejelentések találmányok szabadalmazására ... 2 Kérvények a szabadalmak időtartamának meg­hosszabbítására ........................................ ... / 8 Meghosszabbított szabadalmak л.............. ... 11 Oltalmi idő meghosszabbítás iránti kérelem vissza­vonás ................................................................ 12 Szabadalmak átruházása... ................. ... ... 12 Felszólalási határnapok _ ... _ 12 Megszűnt szabadalmak ... ........................ ... 12 Nem hivatalos rész : Ajánlatok használati engedélyekre találmányok gyakorlatbavétele céljából................................ 15 A magyar kir. szabadalmi bíróság (VIL, Erzsébet-körut í9.) Hivatalos órái: hétköznap 9—2-ig, vasárnap és ünnepen 9—12-ig tartanak. A szabadalmi Állampénztár Az iktató Az irattár A pertár A kiadóhivatal A szabadalmi levéltárA , f A szabadalmi könyvtár A felek részére nyitva van hétköznap Magyar kir. szabad, bíróság (magyar kir. kereskedelemügyi minisztérium) : A védjegy-nyilvántartó hivatal A mintatár A szerzői jog nyilvántartó hivatala 9-től 1 óráig. Vasárnap és ünnepen csak az iktató, levéltár és állampénztár van nyitva 9—11 óráig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom