Szabadalmi Közlöny, 1921 (26. évfolyam, 1-24. szám)

1921-01-01 / 1. szám

XX VT. évfolyam Budapest, 1021. január hó 1. 1. szóim . SZABADALMI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL HIVATALOS LAPJA. KÖZLEMÉNYEK AZ IPARI TULAJDONJOGOK (SZABADALOM, YÉDJEGY, MUSTRA STB.) S A SZERZŐI JOGOK KÖRÉBŐL. Az előfizetés ára: Egész évre ... 100 korona. | Félévre ......... 50 korona. A szétküldés iránt fölmerülhető íölszólalások a fő­­igazgatósághoz inlézenJök. Előfizetések csak egész vagy jan.—jun., illetve juh—dec. félévre fogadtatnak el. HIVATALOS KÉSZ. Megjelenik minden hó 1-jén és 15-ikén. Előfizetési pénzek a magyar királyi szabadalmi állampénztárhoz intézendók (Budapest, VII., Erzsébel-körut 19.) Az új kormány kinevezése. Magyarország kormányzója Ö Főméltó­sága Budapesten 1920. évi december 16-án kelt elhatározásával gróf Teleki Pál minisz­terelnököt ezen eddig is viselt állásában megerősíteni és magyar királyi belügymi­niszterré dr. hidasnémeti Ferdinándy Gyu­lát, magyar királyi földmívelésügyi minisz­terré (nagyatádi) Szabó Istvánt, magyar ki­rályi igazságügyminiszterré dr. tomesányi Tomcsányi Vilmos Pált, magyar királyi nép­jóléti és munkaügyi miniszterré dr. szilvágyi Benárd Ágostot újra kinevezni, illetőleg ezen eddig is viselt állásában megerősíteni, to­vábbá dr. magyarzsákodi Hegedűs Lórántot a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank ügy­vezető-igazgatóját magyar királyi pénzügy­­miniszterré, hegyeshalmi Hegyeshalmy Lajos nemzetgyűlési képviselőt, volt kereskedelem­ügyi minisztert magyar királyi kereskede­lemügyi miniszterré, Belitska Sándor tábor­nokot magyar királyi honvédelmi minisz­terré, dr. fass József eddigi közélelmezési minisztert magyar királyi vallás- és köz­­oktatásügyi miniszterré kinevezni, végül a külügyminisztériumnak és a nemzeti kiseb­­ségek minisztériumának ideiglenes vezeté­sével a magyar királyi miniszterelnököt, a közélelmezésügyi minisztérium ideiglenes vezetésével a magyar királyi vallás- és köz­­oktatásügyi minisztert, s a kisgazdák ma­gyar királyi miniszterének teendőivel pedig a magyar királyi földmívelésügyi minisz­tert megbízni méltóztatott. A szabadalmi bejelentések, leírások és raj­zok másolataiért fizetendő díjak fölemelése tárgyában kiadott 106/1920. sz. elnöki kör­rendelet módosítása. 664/920. elü. sz. Mivel úgy a munkaerők, mint a nyers­anyagok lényeges megdrágulása miatt a szabadalmi bejelentések, leírások és rajzok másolatainak elkészítése fejében az 1920. évi február 23-án 106/920. ein. sz. a. kelt körrendeletemmel (1920. évi Szabadalmi Közlöny 5. sz.) megállapított díjakért a fentebb jelzett munkálatokat a mai viszo­nyok közt végezni nem lehet, ennélfogva ezen dijaknak újabbi fölemelését határoz­tam el. Éhez képest az 1896. évi december 3-án 324/1896. ein. sz. a. kelt körrendelet (1896. évi Szabadalmi Közlöny 27. sz.), valamint az azt módosító 1898. évi április 13-án kelt értesítmény (1898. évi Szabadalmi Közlöny 16. sz.) egyéb rendelkezéseinek érintetlenül hagyása mellett a bejelentések és leírások másolatainak elkészítéséért járó díjat íven­ként 20 K-ban, illetve oldalanként 5 K-ban, a rajzok fénymásolatainak elkészítéséért járó díjat pedig a 21 cm. szélességű rajzét 6 К-ban, a 42 cm. szélességűét 10 K-ban, a 63 cm. szélességű rajzét pedig 15 K-ban állapítom meg. Jelen rendeletem kihirdetése napján lép hatályba. Budapest, 1920. december 10. A m. kir. szabadalmi bíróság : Pompéry s. k. elnükli. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom