Szabadalmi Közlöny, 1920 (25. évfolyam, 1-24. szám)

1920-01-01 / 1. szám

XXV. évfolyam.Budapest, 1920. január hó 1. 1. szám. в » CD A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL HIVATALOS LAPJA. KÖZLEMÉNYEK AZ IPARI TULAJDONJOGOK (SZABADALOM, VÉDJEGY, MUSTRA STB.) S A SZERZŐI JOGOK KÖRÉBŐL. Az előfizetés ára: Egész évre____korona. J Félévre _____ korona. A szétküldés iránt fölmerülhető fölszólalások a fő­­igazgatósághoz intézendők. Előfizetések csak egész vagy jan.—jun., illetve juh—dec. félévre fogadtatnak el. Megjelenik minden hó 1-jén és 15-ikéu. Előfizetési pénzek a magyar szabadalmi állampénztárhoz intézendők (Budapest, VII., Erzsébct-körút 19. szám.), HIVATALOS RÉSZ. A kereskedelemügyi ministernek 1919. évi 81442 28. számú rendelete a találmányi szabadalmakról szóló 189ö. évi XXXVII. évi törvénycikk 4ü. §-ában meg­állapított évi fizetési dijak határidejének meg­állapítása tárgyában. A háború esetére szóló kivételes intéz­kedésekről alkotott 1912. évi LXIII. törvény­cikk 16. §-ában nyert fölhatalmazás alapján a magyar ministerium által 6981/1914. M. E. szám alatt kibocsátott rendelet értelmében a következőket rendelem: 1. §• Az úgynevezett szociális termelés népbiz­tosság találmányi és kisérletügyi szakosz­tályának 1919. évi junius hó 5-én 247/1919. szám alatt kelt rendeletének azt az intéz­kedését, amelynek értelmében a szabadalmi évi díjak és pótdíjak fizetésére megállapí­tott határidőknek folyása 1919. évi december hó 31. napjáig szünetel, akként módosítom, hogy a szünetelés tartama a békeszerződés­ben esetleg megállapított határidőig, de min­denesetre 1920 junius hó 30. napjáig terjed. Egyebekben az előlidézett rendelet válto­zatlanul hatályban marad. 2. §• Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. Bejelentések találmányok szabadal­mazására. Az alább nevezettek a kitett címek s kelt alatt sza­badalmat jelentetlek be. A bejelentés tárgya egyelőre a jogtalan használat ellen védelemben részesül (34.§.) E bejelentés ellen a közzététel napjától számítandó két havi határidőn belül felszólalások adhatók be (35- §■). Az alábbi találmányi bejelentések leírásai a szabadalmi levéltárban a hivatalos órák idején megtekinthetők. 1. A. 2465. alapszám. Adám Henri Vin­cent cukorgyár! igazgató Djocja-ban Java Németalföldi Kelet India, — Önműködő mérőkészülék, különösen folyadékok számára két billenthető mérőteknővel, melyek váltakozva meg­telnek és kiürülnek. Vll/'f. oszt. 1918 márc. 1. Elsőbbséget 1914 jul. 28 tói igényel. (Képv.: Krausz.) 2. A. 2532. alapszám. Gesellschaft für Apparatebau A. К. Ahrendt & P. Heylandt m. b. H. cég Berlin-Marien­­dorfban. — Berendezés az iparnak nagy mennyiségű oxigénnel való el­látására robbanásmentes tartányok segélyével. XXI/c. oszt. 1918 nov. 13. Elsőbbséget 1917 alig. 27-től igényel. (Képv.: Neufeld.) 3. A. 2552. alapszám. Wiener Automo­bilfabrik Aktiengesellschaft vormals Griif & Stift cég Wienben. —Tömítés erőjárművek fogaskerékhajtóművek­hez. XXa/2. oszt. 1919 ápr. 4. Elsőbb­l

Next

/
Oldalképek
Tartalom