Szabadalmi Közlöny, 1918 (23. évfolyam, 1-24. szám)

1918-01-01 / 1. szám

. V X П /. évfoltja rn.Budapest, 1918. január hó 1.1. szám. SZABADALMI KÖZLÖNY A M. KIR. SZABADALMI HIVATAL HIVATALOS LAPJA. KÖZLEMÉNYEK AZ IPARI TULAJDONJOGOK (SZABADALOM, VÉDJEGY, MUSTRA STB.) 8 i SZERZŐ! JOGOK KÖRÉBŐL Az elófizetés ára: YLgésx évTb — _ 2U korona, i Félévre_____10 korona. A «rétküldés iránt fölmerülhető felszólalások a fő­igazgatósághoz intézendők. ■Előfizetések csqk egész vagy jan.— jun., illetve Jul.—• dec. lélévre fogadtatnak el. Hegjelenlk ninden hó 1-jén éa lf>-lkAn ElóflzetéMl pénzek • m. klr. szabadalmi állampénztárhoz intézendők (Budapest, VII. kér., Erxaébet-körűt 19. szám). HIVATALOS RÉSZ. Fölmentés és kinevezés. О császári és apostoli kir. Fölsége f. é. deczember hó 1-én L'axenliurgban kelt leg­felsőbb elhatározásával a kereskedelemügyi magyar miniszter előterjesztésére dr. Lal­­lossevits János kúriai tanácselnököt saját kérelmére a szabadalmi tanácsban viselt ülnöki állása alól kegyelemből fölmentette, és helyébe Becskor Antal kúriai bírót ebbeli hivatali alkalmaztatása tartamára, az 1895. évi XXXVII. t.-c. 26. §-a alapján a m. kir. szabadalmi tanács ülnökévé kinevezte. 94.718/IV. B. sz. A szabadalmi évi díjak határidejének megho sszabbítása. A kereskedelemügyi m. kir. miniszternek 1917. évi 94.7181 IV fí. számú rendélete a talál­mányi szabadalmakról szóló 1895: XXXV11. törvénycikk 45. §-ában megállapított évi díjak fizetési határidejének meghosszabbítása tár- j agában. A háború esetére szóló kivételes intéz- j kedésekről alkotott 1912 : LX1II. törvény- j cikk 16. §-ában nyert fölhatalmazás alapján ! a m. kir. minisztérium által 6981/1914. M. E. ' szám alatt kibocsátott rendelet értelmében a következőket rendelem: 1. §. Az 1917. évi junius bó 26-án 46.728. szám alatt kiadott rendeletemnek* azt az intézkedései, amelynek értelmében a sza­badalmi évi díjak és pótdíjak fizetésére meg­állapított határidőknek folyása 1917. évi december hó 31. napjáig szünetel akként módosítom, hogy a szünetelés tartama 1918. évi junius hó 30 napjáig terjed. Egyebekben előidézett rendeletem válto­zatlanul hatályban marad. , 2. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Budapest, 1917. évi december hó 16-án. Kereskedelemügyi m. kir. miniszter. Bejelentések találmányok szabadal­mazására. Az alább nevezettek a kitett rímek s kelt alatt sza­badalmat jelentettek be. A bejelentés tárgya egyelőre j a jogtalan használat ellen védelemben részesül (34. §.). E bejelentés ellen a közzététel napjától számítandó két havi határidőn belül felszólalások adhatók be (35. §.)■ Az alábbi találmányi bejelentések leírásai a szabadalmi levéltárban a hivatalos órák idején megtekinthetők. 1. B. 7813. alapszám. Bálint Béla gépész­mérnök Budapesten és Benedek Lajos vegyészmérnök Barátkán. — Eljárás tetőfödőanyag előállítására. VIII /b. oszt. 1917 jul. 7. (Képv.: Adler.) 2. D. 2830. alapszám. Driigerwerk Heinr. és Beruh. Dräger cég Lübeckben.— Hordozható inhalálóbörönd. XVIII/b. oszt. 1917 máj. 26. Elsőbbséget 1916 jul. 3-tól igényel. (Képv.: Harsányt) D. 2831. alapszám. Driigerwerk Heinr. l * L. Szab. Közi. 1917. évi 13. sz. 3.

Next

/
Oldalképek
Tartalom