Szabadalmi Közlöny, 1915 (20. évfolyam, 1-24. szám)

1915-01-01 / 1. szám

XX. évfolyam. 1. szám. Budapest, 19L5. január hó 1. SZABADALMI KÖZLÖNY A M. KIR. SZABADALMI HIVATAL HIVATALOS LAPJA. KÖZLEMÉNYEK AZ IPARI TULAJDONJOGOK (SZABADALOM, VÉDJEGY, MUSTRA STB.) S A SZERZŐI JOGOK KÖRÉBŐL Az előfizetés ára: Egész évre------20 korona. | Félévre _ _ 10 korona. a. szétküldés iránt fölmerülhető fölszólalások a fő­­igazgatósághoz inlézendők. Előfizetések csak egész vagy jan.—jun., illetve jul.— dec. félévre fogadtatnak el. Megjelenik minden hó 1-jén és 15-ikén. Előfizetési pénzek a m. kir. szabadalmi állampénztárhoz intézendő!* (Budapest, VII. kér., Erzsébet-körűt 19. szárny HIVATALOS RÉSZ. 81587. szám. IV. 1914' A kereskedelemügyi magyar királyi miniszter rendelete a szabadalmi ügyvivők fegyelmi ügyeiben kö­vetendő eljárás tárgyában kiadott 1089/1898. R. M. ein. számit rendelet kiegészítése iránt. Az 1895 : XXXVII. t.-c. 28. §-ában fog­lalt fölhatalmazás alapján a szabadalmi ügyvivők fegyelmi ügyeiben követendő el­járás tárgyában 1089/1898. K. M. ein. szám alatt kibocsátott rendelet (1899. évi R. T. I. köt. 1045. 1.) 1. §-ának első és második bekezdése közé új bekezdésül a következő rendelkezés vétetik föl: «Fegyelmi vétség továbbá az ügyvivőnek oly magaviseleté vagy eljárása, amely által az ügyvivői állásban nélkülözhetlen közbecsülésre vagy bizalomra méltatlanná válik.» Ez á rendelet kihirdetése napján lép életbe azzal, hogy a már folyamatba lévő fegyelmi ügyekben nem nyer alkalmazást. Budapest, 1914. évi december hó 23-án. Harkányi s. k. 10664/914. K. M. ein. sz. Kinevezés. A kereskedelemügyi magy. kir. miniszter f. évi december hó 17-én dr. Pechár Kornél szabadalmi hivatali jegyzőt, a VIII. fizetési osztályban rendszeresített illetményekkel, szabadalmi levéltárnokká nevezte ki. 760/1914. ein. sz. A m. kir. szabadalmi hivatal bírói és bejelentési osztályainak tanácsbeosztása az 1915. évre. A) A bírói osztálynál: Elnök: Dr. Schuster Rudolf, a m. kir. szab. hivatal elnöke. Bírák: A m. kir. szabadalmi hivatal összes bírói tagjai. B) A bejelentési osztálynál: I. Tanács. Elnök: Major Tibor min. tan. a m. kir. szab. hivatal alelnöke. Bírák: Dr. Kosa Zsigmond min. tan. Dr. Bittó Béla Bruckmüller Ferenc Dr. Pálos Géza Schilling Zoltán Fleischer József Kőrös László albíró szabadalmi bírák Dr. Muraközy Károly szab. kültag. II. Tanács. Elnök: Pompéry Elemér min. tanácsos. Bírák : Schmidthauer Antal Dr. Kayser Szilárd Jendrassik Kornél Dr. Perlmutter Alfréd Dr. Bartal Aurél szabadalmi bírák Dr. Kelemen Nándor ] Przyborsky Ottó ! szabadalmi Dr. Papp László [ albírák Staibl Andor > Budapest, 1914. évi december hó 21. A m. kir. szabadalmi hivatal. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom