Szabadalmi Közlöny, 1910 (15. évfolyam, 1-24. szám)

1910-01-01 / 1. szám

SZABADALMI KÖZLÖNY A M. KIR. SZABADALMI HIVATAL HIVATALOS LAPJA. KÖZLEMÉNYEK AZ IPARI TULAJDONJOGOK (SZABADALOM, VÉDJEGY, MUSTRA STB.) S A SZERZŐI JOGOK KÖRÉBŐL. Az előfizetés ára: Megjelenik 1-gész évre 20 korona. | Félévre 10 korona. minden hó 1-jén és 15-ikén. A szétküldés iránt fölmerülhető felszólalások a fő­igazgatósághoz intézendők. Előfizetési pénzek Előfizetések csak egész vagy jan.— jun., illetve juh— a m* kir. szabadalmi állampénztárhoz intézendők dec. félévre fogadtatnak el. ^=45-^ (Budapest, VII. kér., Erzsébet-körút 19. szám). XV. évfolyam. Budapest, 1910. j.anuár hó 1. 1. szám. HIVATALOS RÉSZ Védjegyek bejenletése Kínában. A cs. és kir. közös küiügyminister úr a shanghai cs. és kir. főkonzulátus hozzáintézett jelentése alap­ján közli, hogy addig, amíg Kínában annak egész területére kiható védjegytörvény nem jön létre, a külföldi kereskedelmi védjegyek ideiglenesen a ■shanghai és tientsini kínai császári tengeri vám­hivataloknál jegyeztetnek be és hogy a kereskedelmi védjegyeknek a shanghai cs. és kir. fökonzulátusnál való egyszerű letétele joghatállyal nem bir. A védjegyek bejelentésére nézve a következők szolgálnak irányadóul: Az érdekeltek a bejegyzendő védjegynek legalább négy példányával, esetleg a lmzai védjegylajstrom­ból vett kivonat hiteles másolatával fölszerelt vonat­kozó kérvényüket küldjék be a shanghai cs. és kir. főkonzulátusnak, mely a bejelentést foganatosítani s a feleket a bejegyzés megtörténtéről értesíteni fogja. Minden egyes védjegybejelentés a következő kon­zuli és postailletékkel jár: A) a hazai lajstromból vett kivonat csatolása ese­tén : 1. az öt melléklettel fölszerelt beadvány után 14 К 25 fii., 2. a megtörtént bejegyzésről való érte­sítésért 1 К 50 fii. (15 К 75 fii.), ehhez portó elmén 50 fii., összesen 16 К 25 fillér; B) ha nincs védjegylajstromkivonat mellékelve: 1. a négy melléklettel fölszerelt kérvény után 12 К 75 fii., 2. az eszközölt bejegyzésről való értesítésért 1 К 50 fii. (14 К 25 fii.), ehhez portó fejében 50 3!., összesen 14 К 75 fillér. Miután a kinai értékárfolyam nagy hullámzásnak van kitéve, a konzuli illetékek azonban országos ezüst értékben számolandók el, az esetről esetre fölmerült konzuli illetékek stb. összege a shanghai cs. és kir. fökonzulátusnak a kinai védjegylajstromba való ide­iglenes bejegyzést tudató értesítésében kinai érték­ben lesz föltüntetve, melyet azután a berlini Deutsch- Asiatische Bank fiókja útján dollár értékben kell a fönti konzuli hivatalnak átutalni. Ha a korona vagy márka értékben utaltatnának át nz illető összegek a shanghai főkonznlátushoz, a majdnem naponta vál­tozó gyakran tetemes árfolyamingadozás folytán ott eltérések mutatkoznának, melyeknek kiegyenlítése költséggel és időveszteséggel járna ; a javasolt fize­tési móddal ez azonban elkerülhető. A shanghai cs. és kir. főkonzulátus a védjegyeknek a kinai bejegyzési hatóságoknál való ideiglenes be­jegyzése iránt rendelkezvén, egyidejűleg a saját véd­jegylajstromába is bejegyzi azokat, mely lajstrom azonban csakis átnézeti célokra vezettetik és semmi­féle joghatállyal nem bír. Budapest, 1909. évi november hó 29-én. A minister helyett: Szterényi s. k. államtitkár. A fönebbi rendeletüt a m. kir. kereskedelemügyi minister valamennyi kereskedelmi és ipari kaniaiá nak megkiildötte. Bejelentés találmányok szabadal­mazására. Az alább nevezettek a kitett címek s kelt alatt sza­badalmat jelentettek be. A bejelentés tárgya egyelőre a jogtalan használat ellen védelemben részesül (34. §.). E bejelentés ellen a közzététel napjától számítandó két havi határidőn belül fölszólalások adhatók be (35. §.). Az alábbi találmányi bejelentések leírásai a szabadalmi levéltárban a hivatalos érák Idején megtekinthetők. 1. A. 1304. alapszám. Badische Anilin­­& Soda-Fabrik cég R/m. Ludwigs­­hafenben. — Eljárás formaldehidhidro­­szulfitok előállítására. IVh/1. oszt. 1909 márc. 15. Elsőbbséget 1905 dec. 4-től igényel. (Képv.: Bernauer.) 2. A. 1857. alapszám. Badische Anilin-1

Next

/
Oldalképek
Tartalom