Szabadalmi Közlöny, 1900 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1900-01-06 / 1. szám

У. évfolyam. Budapest, 1900 január hó 6. 1. szám. SZABADALMI KÖZLÖNY A M. KIR. SZABADALMI HIVATAL Az előfizetés ára: Egész évre.........20 korona. | Félévre ... 10 korona. A szétküldés iránt felmerülhető fölszólalások a fő­­igazgatósághoz intézendők. Előfizetések csak egész vagy jan.—jun., illetve juh— decz. félévre fogadtatnak el. HIVATALOS LAPJA. Megjelenik minden szombaton, szükség esetén a hét más napján is. Előfizetési pénzek a m. kir. szabadalmi állampénztárhoz intézendők (Budapest, VII. kér., Erzsébet-körut 19. szám). 785/1899. ein. sz. ' A kereskedelemügyi m. kir. miniszter Kopp Gézát, a m. kir. szabadalmi hivatal díjnokát, ugyanezen hivatalhoz fizetés nél­küli segédtisztté nevezte ki. HIVATALOS RÉSZ. Bejelentés találmányok szabadal­mazására. Az alább nevezettek a kitett czímek s kelt alatt szabadalmat jelentettek be. A be jelentés tárgya egyelőre a jogtalan használat ellen védelemben részesül (34. §.). E bejelentés ellen a közzététel napjától számítandó két havi határidőn belül fölszólalások adhatók be (35. §.K 1. A. 355. alapszám. Société Anonyme Appareils Sanitaires & Hygieniques czég Brüsszelben. — Öblítő készülék árnyékszékekhez. XXI/b. oszt. 1899 decz. 2. 2. B. 1168. alapszám. Báuovits Kajetán m. kir. államvasúti igazgató Budapes­ten. — Önműködő vasúti jármű kap­csolószerkezet. V/b. oszt. 1899 jun. 7. 3. B. 1359. alapszám. Behrens Hugó épí­tész Berlinben. — Elektromagnetikus emeltyűfék. VH/g. oszt. 1899 nov. 20. 4. B. 1377. alapszám. Ifj. Balog Ferencz mészáros Zilahon.—Ruhafogas. XVIII/a. oszt. 1899 decz. 2. 5. B. 1378. alapszám P. Beiersdorf & Со. czég Hamburgban. — Gyógyczélokra szolgáló mellkötény és eljárás a hozzá­való kelme előállítására. VII/e. oszt. 1899 decz. 4. 6. D. 495. alapszám. Dippong József téglagyáros Nagy-Kikindán. — Hor­nyolt tetőcserép. VIII/b. oszt. 1899 szept. 4. 7. F. 635. alapszám. Fasshauer Gusztáv kereskedő Barmenbeu. — Eljárás mes­terséges mészkő előállítására maró­­mésznek kalcziumszulfáttá, kalczium­­karbonáttá és kalcziumszilikáttá való egyidejű átváltoztatása segélyével. XII/f. oszt. 1899 aug. 28. 8. G. 602. alapszám. Özv. Grossmann Simonné kereskedő özvegye és Rideg Ferencz lakatosmester Kis-Kőrösön. — Libatömőgép. X/e. oszt. 1899 febi. 22. 9. G. 752. alapszám. Leopold Gasser czég tít.-Pöltenben. — Szerkezet meszelők­­nek a nyélen való megerősítésére. VIIFd. oszt. 1899 nov. 10. 10. H. 1021. alapszám. Hrauda Ede gép­mester Budapesten. — Rázó szerkezet szemes vagy poralakú anyagokkal megtöltendő zsákok számára- X/i. oszt. 1899 okt. 29. 11. H. 1042. alapsz. Harris József John és Toft Edwin mérnökök Londonban. — (Jjítás nyergeken, párnákon és effé­léken. XX/d. oszt. 1899 decz. 5. 12. H. 1045. alapszám. Heilmann Oscar kereskedő Drezdában. — Eljárás do­hánymentes szopókával bíró czigaret­­ták előállítására. X/c. oszt. 1899 decz. 7-én. 13. H. 1046. alapszám. Heyl Henrik festő­művész Friedenauban. — Önműködően záródó ruhatartó. I/i. oszt. 1899 decz. 7-én. Ezen lap külön melléklete az ausztriai szabadalmi törvény végrehajtása tárgyában kiadott ren­deletek második közleménye. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom