Szabadalmi Közlöny, 1896 (1. évfolyam, 1-28. szám)

1896-06-20 / 1. szám

2. oldal. SZABADALMI KÖZLÖNY. 1. szám. Ernő, Neufeld Ármin, Bölcslcey Pál buda­pesti lakosoknak a szabadalmi ügyvivői jogo­sítványt kiadta. Ő Fölsége dr. Martha Vincze és Asbóth Emil m. kir. szabadalmi tanácsi tagoknak a miniszteri tanácsosi czímet díjmentesen adományozta. Intézkedések. A m. kir. szab. hivatal segédhivatalai a felek részére nyitva állanak nevezetesen : az iktatói hivatal és szab. levéltár hétköz­napokon 9—1 óráig ; a kiadóhivatal 10—12 óráig; vasár- és ünnepnapokon az iktatói hivatal 9—12 óráig, a többi segédhivatalok 10—12 óráig. Iktatói hivatal. Beadványok hétközna­pokon 9—1 óráig, vasár- és ünnepnap csak 9—12 óráig nyújthatók be. M. kir. szab. hivatal állandó és nem állandó tagjainak az egyes osztályokba és azok tanácsaiba való beosztása. A m. kir. szab. hivatal bejelentési osz­tályának I-ső tanácsában. Tanácselnök: Galánfi Sándor szab. bíró. Birák : dr. Kosa Zsigmond, dr. Bittó Béla szab. birák; Ferrich Imre, Virág József szab. albirák; Hegedűs Károly, Dániel Béla kültagok. II. tanácsában. Tanácselnök: Major Tibor szab. bíró. Birák : Pompéry Elemér, Lode Rezső szab. birák ; dr. Káyser Szilárd. Brnclcmüller 'retenez szab. albirák; Lencz Ödön. Söpkész Sándor, Muraközig Károly kültagok.­A m. kir. szab. hivatal birói osztályában. Elnök : dr. 1Yetzel Gyula, alelnök. Birák : a szab. hivatal összes állandó és nem állandó tagjai. Dr. Wetzel Gyula, a m. kir. szab. hivatal alelnöke. 1895 : XXXVII. törvényczikk a talál­mányi szabadalmakról. (Szentesítést nyert 1895. évi julius hó 7-én. Kihirdette­­tett az «Országos Törvénytár» 7-ik számában 1895. évi julius hó 14-én.) I. FEJEZET. A szabadalmak tárgya. 1. §. Szabadalmazható minden új talál­mány, mely iparilag értékesíthető. 2. §. Szabadalom nem engedélyezhető oly találmányokra : 1. melynek gyakorlatbavétele törvénynyel, rendelettel vagy a közerkölcsiséggel ellen­kezik : 2. mely a közös hadsereg, haditengeré­szet vagy a honvédség hadképességének emelésére szükséges hadi fegyverekre, rob­banó- vagy lőszerekre, erődítésekre vagy hadi hajókra vonatkozik, a mennyiben a szabadalom megadása ellen a 34. §. 2-ik bekezdésében foglalt határidő alatt a keres­kedelemügyi miniszter tiltakozik; 3. tudományos tantételekre és elvekre, mint ilyenekre ; 4. emberi és állati élelmezésre szolgáló czikkekre. gyógyszerekre és oly tárgyakra, a melyek vegyi utón állíttatnak elő ; ezek előállításánál alkalmazandó eljárás azonban szabadalmazható. 3. §. Nem tekintendő újnak a találmány, ha az bejelentése idejében: 1. közzétett nyomtatványok vagy egyéb sokszorosítások utján már annyira ismere­tessé vált, hogy szakértők által használható volt ; 2. nyilvános gyakorlatba-vétel vagy kiál­lítás utján oly ismeretessé vált, hogy a szakértők által használhatása lehetségessé vált ; 3. már szabadalom tárgyát képezte. A találmány közzététel vagy gyakorla vétel daczára újnak tekintendő, ha ut gyakorlatbavétele vagy közzététele ót találmány bejelentéséig 100 év iXár el Az, hogy a külföldön megjelent hivat hirdetés a szabadalom újdonságát men )I

Next

/
Oldalképek
Tartalom