Szabadalmi Közlöny, 1896 (1. évfolyam, 1-28. szám)

1896-06-20 / 1. szám

T. évfolyam 1. szám. / - if. Budapest. 1896. Junius hó 20. SZABADALMI KÖZLÖNY A M. KIR. SZABADALMI HIVATAL^, HIVATALOS LAPJA. ИЖЩ Az előfizetés ára: Megjelenik. Egész évre 20 ... ... korona. Félévre 10 korona. minden szombaton, szükség esetén a hét más napján is# A szétküldés iránt felmerülhető felszólalások a szer- Előfizetési pénzek kesztős *ghez intézendők. a s. h. főigazgatóhoz intézendők (Budapest, VII. kér.. Előfizetések csak egész vagy félévre fogadtatnak el. Erzsébet-körút 19. szám, I. emelet, 12. ajtó.) HIVATALOS RÉSZ. Kinevezések. О fölsége a kereskedelemügyi magy. kir. miniszter előterjesztésére kinevezte a sza­badalmi tanács elnökévé dr. Schnierer Gyula miniszteri tanácsost, ugyanazon tanácsba ülnökül, és pedig a magyar kúria tagjai közül Vavrik Antal. Hegedűs László, dr. Beck Hugó és dr. Fabimj Ferencz kúriai bírákat, továbbá dr. Bakodczay Sándor zágrábi tör­vényszéki elnököt és dr. Mikulcic Imrét a zágrábi hétszemélyes tábla ülnökét; a József­­műegyetem tanárai közül: Martha Yincze. Asbóth Emil. Rejtő Sándor és Wittmann Ferencz nyilvános rendes tanárokat: továbbá a szabadalmi hivatal elnökévé dr. Schmidt József miniszteri tanácsost alelnökévé dr. Г1 etzel Gyula Ítélőtáblái bírót ; szabadalmi birákká : Galánfi Sándor miniszteri osztály­tanácsost. Major Tibor osztálytanácsosi ezím­­mel és jelleggel fölruházott miniszteri tir kárt. Ponvpéry Elemér okleveles mérnököt, dr. Kosa Zsigmond kir. ügyészt, dr. Bittó Béla műegyetemi magántanárt és Lode Rezső iparfelügyelőt, albirákká pedig dr. Kayser Szilárd miniszteri fogalmazót. Ferrieh Imre mérnököt s a pozsegai államépítészeti hivatal főnökét, végre Virág József és Bruekmiiller Ferencz miniszteri mérnököket. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter a m. k .. szabadalmi hivatalhoz öt év tarta­mára kültagokká kinevezte Hegedűn Károly állami ipariskolai igazgatót, Lencz Ödön állami ipariskolai tanárt, Söpkész Sándor m. kir. államvasúti főmérnököt és Dániel Béla volt kir. törvényszéki bírót. dr. Mura­­közy Károly műegyetemi magántanárt az országos chemiai intézet központi vegykísér­­leti állomáson alkalmazott kulturvegyészt és a szabadalmi tanács jegyzői teendőivé1 megbízta FÖldváry József miniszteri segéd fogalmazót. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter , m. kir. szabadalmi hivatalhoz kinevezte segéd hivatali főigazgatóvá Frecskay János minis; téri könyv- és térképtári főigazgatót, k egyúttal a «Szabadalmi Közlöny» szerkes; tésével bízott meg. továbbá kinevezte Vice’ni. Antal miniszteri irodatisztet szabadalmi levé tárnokká. Kharl Antalés lhyll Nándor minis téri irodatiszteket valamint Szitár Ferem joghallgatót és Petrovic János napidíja szabadalmi hivataltisztekké, végül Liptc Emil és TVapp Ágoston napidíjasokat sz badalmi hivatali segédtisztekké. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter 1895. évi XXXYII. t.-cz. 27. §. alapján Sch Fülöp gépészmérnöknek. Sziláéi Jakab oki veles vegyésznek. Kelemen Manó gépés­­mérnöknek és Bemauer Zsigmond akiével' vegyésznek a szabadalmi ügyvivői jogosít­ványt kiadta. A kereskedelemügyi in. kir. miniszter Ö cs. és ap. kir. Felségének legfelsőbb elhatározása és az 1895. évi XXXYII. t.-cz. 27. §-a alapján Kalmár Jakab, Re'thy János, dr. Wirkmann József. Weisz Sándor, Meller \ l

Next

/
Oldalképek
Tartalom