Központi Védjegy-Értesítő, 1921 (1-12. szám)

1921-02-01 / 2. szám

11. tüzet I. árucsoport. 29 mekhangszerek. fuvóhangszerek, gitárok és egyéb harmo nikafuvolák. huros hangszerek és alkatrészeik, harmonikák, hegedűk, klarinétok, kiirtok, önműködő hangszerek, trombi­ták. zenekari hangszerek, vonós hangszerek, harmonika fuvolák, ütőhangszerek. Mde3ÍL\[fA! § $)(jm a (Urna! " C7P ^<JLrL pnö OGitmdhr.%z$k{l,_____j jTrgxynnßxvru^Ci Budapest 39600. sz. 1821. évi február hó 4-én. (Meg­újítása az 1010. évi szeptember lü-iki 21421. szánnak.) Neue Element-Werke Gebr. Hass u. Co. berlin-i czée. bérlin-i galvánelemek gyára részére. Áru: I., II. galván­elemek, szárazelemek, elemtartók és gyujtóbatteriák. Budapest 39009. és 3967(1. sz. 1921. évi február hó l-é:\. (Megújításai az 1911. évi február hó 21-iki 22256. és ‘22257. számnak.\ Clemens Müller Aktiengesellschaft dresden-i ezég. írógépeket gyártó és forgalomba hozó dresden-i vál­lalata részére. Áru: I., III., IV. a 50660. sz. irógópkellékek. úgymint gépalátétek, megerősítő csavarok, gummilábak számára szegélymérő 1 fezek, a 50670. sz. Írógépek. Írógép­­szalagok és irógépkellékek, úgymint gépalátéte.k, typus­­kefék, leporoló eeset. radírozó sablonok, szalagcsévék. szarvasbőrlapok. radirgummi, megerősitő csavarok a gummilábak számára, szegélymérőléczek, fogalmazvány­­tar’ók és irógépasztalok. 30660. // • / • v\V \ URANIA • ] % / / NI v 39670. Urania Budapest 39676. sz. 1921. évi február hó 5-én. Boczo­­nádi méhészeti ujpest-i ezég, ujpest-i méhészeti ezikkek gyára részére. Áru: I—III. méhkaptárok, kasok, gyámolók és ezek alkatrészei, mézpergetők, méze.startályok és edények, mindennemű méhészeti eszközök és felszerelések. BOCZONÁDl Budapest 39667. sz. 1021. évi február hó 7-én. Fürst Ignáez budapest-i ezég, budapest-i bádogos és szerelő ipat'a részére. Áru: I. redőny- és vasajtó-biztonsági zár. Budapest 39689. sz. 1021. évi február hó 7-én. Magyar Ruggyantaárugyár részvénytársaság budapest-i ezég, buda­pest-i ruggyantaárugyára részére. Áru: I—IV., VI. automo­bil alkatrészek és szerelvények, czipőgombolók, czipöhuzó, elektrotechnikai ezikkek. fékek, fékluskók, fémáruk, fizető­­tányérok, fogorvosi ezikkek. gépek, gyűrűk, hintóabron csők. háztartási ezikkek, kaptafa, kerékabroncsok, kerék­párok, kórházi ezikkek, korongok, látszerészeti műszerek, lemezek, motoros kocsik, műszaki ezikkek, műszerek, nautikái ezikkek, orvosi ezikkek, orthopédikus ezikkek, palaczkaláléte.k. poháralátétek, pedálok, pedálboritók, podgyásztartók. pénztálcák, sarokszegek, servieüegyüriik, spoi tezikkek, sterilizáló készülékek és alkatrészek, szegek, szelepek, szelepgolyók, szerszámok, sürgönykészülék alkat­részek, sebészeti ezikkek, természettani műszerek, tűzoltó ezikkek, tejgazdasági készülékek és alkatrészeik, tárcsák, telefon,készülék-alkatrészek, tudomáynyos készülékek és alkatrészeik, ütközők, dugók, festékek, palaczkok, poha­rak, szivódugók tölcsérek, ablaktömitések, aocumailátor­­szekrények, áthuzatok, billardkeretek, boritékszijak, bőröndök, celluloidáruk, ezérna, czipőtalpak, czipősarkak, csövek, czipőbetéttalp, dynamittömlök. etuik, különféle ezikkek részére, előzékek., fa-, szalma-, papír-, czem.enl- és bőráruk, faczipősarok, fedélszijak, futószőnyeigek, fürdősapkák,, fényképészeti ezikkek, folyadékok karnisuk­ból, fővegek, gázt ömlők, gummióvszerek, gunmiiolda­­lok, gvmnasztikai ezikkek, gázzsákok, gázálarczok, hajtókötelek és hajtószíjak, hevederek, harisnyák, hasz­nálati ezikkek lovak számára, mint patavédők, nyer­gek, jármok, béklyók, térd védők, tomporvédők, zablák, kengyelek, lószerszámok, hengerek és hengerboritások, henger- és kerékutánzatok, iró- és rajzeszközök, izzasztó­­lapok, javitószekrények, javitókitt, javítószalag, javitó­­lemez. jégtönóők, kopirlapok, kalapok' kalaptömlők, 'kantá­rok, ke.rékabronesok (üresek és tömörek) men den nemű jármű számára, keretek, keztyük, kötszerek, kúpok, át­huzatok. czipők, czipőgombolók:, czipősámfák, czipészmér­­ték, ezipőszalag. czipöhuzó, csizmák, czipőtalpbetét, bőr­áruk, fonalak, gummióvszerek. harisnyák, keztyük, köt­szerek, kúpok, karmantyúk^ kalapformák, manchetták. mappaátlmzatok, műbőr, nyomlatókendők, podgvászáthuza-

Next

/
Oldalképek
Tartalom