Balogh István válogatott írásai Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Nyíregyháza múltjáról - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai III. Tanulmányok 14. (Nyíregyháza, 2007)

FÜGGELÉK

SZABÓ K., 1889. = Az Erdélyi Múzeum eredeti okleveleinek kivonatai (1232-1540). Közli: Szabó Károly. Történelmi Tár, 1889. 521-554., 728-752. SZÁDECZKY, 1890. = Naplók és emlékiratok a XVII. század második feléből. Közli: Szádeczky Lajos. Történelmi Tár, 1890. 25-58. SZÉLL, 1890. = Széli Farkas: A Bessenyei család története. Bp., 1890. SZENDREY, 1971. = Szendrey István: Hajdú szabadságlevelek. Debrecen, 1971. SZENTPÉTERY - BORSA, 1923., 1943., 1961. = Az Árpád-házi királyok oklevelei­nek kritikai jegyzéke I-II. Szerk. Szentpétery Imre, Borsa Iván. Bp., 1923., 1943., 1961. SZILÁGYI, 1889. = Levelek és okiratok II. Rákóczi György fejedelem diplomá­cziai összeköttetései történetéhez. Közli: Szilágyi Sándor. Történelmi Tár, 1889. 326-353. THORMA, 1890. = Szaniszló Zsigmond naplója. Közli: Thorma Károly. Történel­mi Tár, 1890. 307-327., 493-510., 757-770. THURÓCZY, é. n. = Chronica Hungarorum Joannes de Thuroczy. Szerk. Kistó Gyula et al. Bp., é. n. TRÓCSÁNYI, Kézirat. = Trócsányi Zsolt: Az 1848-i Statisztikai Hivatal működé­se. (Kézirat) VARGA E., 1958. = Varga Endre: Úriszék. Bp., 1958. VARGA J., 1969. = Varga János: A jobbágyrendszer a magyarországi feudalizmus kései századaiban. 1556-1767. Bp., 1969. VERESS, 1960. = Veress Miklós: Szabolcs megye népessége a XVI-XVII. szá­zadban. Történeti Statisztikai Évkönyv. Bp., 1960. VERESS, 1961-1962. = Veress Miklós: Szabolcs megye népessége a XVIII. szá­zadban. Történeti Statisztikai Évkönyv. Bp., 1961-1962. VÖRÖS, 1966. = Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei. Ism. Vörös Károly. Száza­dok, 1966. 1000-1003. WAGNER, 1867. = Wagner, Johann Christoph: Christlich-türkischer Geschichts­spiegel. Augsburg, 1867. WELLMANN, 1961. = Wellmann Imre: Földművelési rendszerek Magyarországon a XVIII. században. Agrártörténeti Szemle, 1961/3-4. 344-370. WELLMANN, 1967. = Wellmann Imre: A parasztnép sorsa Pest megyében kétszáz évvel ezelőtt tulajdon vallomásainak tükrében. Bp., 1967. WENZEL, 1860-1874. = Wenzel Gusztáv: Árpádkori új okmánytár I—XII. Bp., 1860-1874. ZICHY, 1871-1931. = A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára. I-XII. Bp., 1871-1931. Zs, 1951-1958. = Zsigmond-kori Oklevéltár I—II. Összeáll. Mályusz Elemér. Bp., 1951-1958.

Next

/
Oldalképek
Tartalom