Egy Felső-Magyarországi köznemesi uradalom a XVII. század közepén. Ibrányi Ferenc urbáriuma 1656 - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai II. Közlemények 39. (Nyíregyháza, 2010)

Ibrányi Ferenc urbáriuma (1656)

NyÍRPAZONY / PASZAB / Búj 59 Hegye alatt, kinek szomszédja fel szerről Erdődié, napnyugatról Elekeké, délről Bogda- nyié s Czomakozié. Az másik erdőn Túra felől vagyon az én szeremhez öt darab erdő: 1. Szilas az Erdődi részén délről. 2. Az Túrái útfélen, délről az Elekéké mellett. 3. Az Nyires, délről mel­lette az Elekéké. 4. Az Gyertyános, mind fel szerről, mind délről mellette Elekéké. 5. Az Boczás mellett. Ez pazoni jobbágyim soha semmi dézmát nem adtak, sem életekből, sem disznókból. Pénzbeli adajok sincs, hanem az egy paraszti szólgálatjok. Hanem fődé nagy és jó lévén Pazonnak, esztendőnként sőrét hizlalhatnék rajta. Pénzenn is tőzséreknek adhatnék az földében, azonkívül az Nyirséghről számtalan marhát hajtanak rá hízni, ezt megváltoz­tathatni esztendőnként, avagy elhajtatni róla, avagy az faluval szólgaltatni érte, erdejét megtiltván. Ibranyi castély palánk fonni, szállások épületire hasznos vessző és fiatal termene [így!] rajta. De ennek egyéb haszna nincsen, hanem ezek jó gondviseléssel meglehetnek. Tyúkot is kell rájok vetni. Következik Paszab Ez Paszab nevű faluban több birodalmam nincs, hanem csak egy ház telekem, mely- lyet elsőben még az szegény Atyám Uram vett vólt, még az szegény Szakolyi Péter apjától,77 Szakolyi Györgytől éppen száz magyar forinton zálogképpen, úgy mint az Nagy János telekét, kinek felső szomszédja Demjén András, alsó szomszédja Czegai Balázs házai. De szegény édes Atyám Uram, Ibrányi László Uram halála után adtam Szakolyi Péternek auctiót ezen telekre, ismét kétszáz magyar forintot, és immár éppen háromszáz magyar forintban van nálam zálogban ezen paszabi telek, minden pertinen- tiáival együtt. Igaz, én, sem szegény Atyám Uram se földét, se rétét ki nem vettük, mert szükségünk reá nem vólt, de illyen elégedendő lévén hozzá, minden esztendőnként ezután ki kell keresni és fogni. NB. Ezen telekhez jó jobbágyok vannak Pólgáron, azokot is haza kell keríteni, min­den mesterséggel. Ez telek ugyan nemes curia, az Szakolyiak udvarháza vólt hajdan rajta. Ez Paszabnak derekas halászó vize, derekas vész helyei,78 de arról provideálni kellene. Következik Buly79 Ezen Bulion több birodalmam nincs, hanem két pusztám, minden pertinentiáival, ki­hez így jutottam: Szegény Peczi Gáspárt feleségestől elfogván az török, feje váltságában adtam neki ötezer tallért, melly summa pénzért minden jószágát, örökségét örökösön nékem adta, és azok közt ezt az bulyi részét is, úgy mint két teleket. Az telekek neveit 77 Eredetileg: Atyától, a t betű javítva azután p-re. 78 A vész(hely) ezen a vidéken a vejsze(hely) szinonimája. A vejsze az állóvizek, árterületek, lassú folyású kisebb folyók rekesztőhalászati eszköze. A vejszés halászatról lásd: Szilagyi, 1995. 123—138. A történeti forrásokban előkerülő „vejszehely” adatokra lásd még Uő, 1992. 79 Először Bűly volt írva, de az ékezetek törölve.

Next

/
Oldalképek
Tartalom