Pro memoria. Nyíregyházi összeírások 1752–1850 - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai II. Közlemények 29. (Nyíregyháza, 2003)

Nyíregyháza társadalma az újratelepítés utáni évszázadban

árult itt még Galánffy Dániel, Vitéz Károly, valamint Steiner Leopold, Harstein Leo­pold, Ganzfried Zsigmond, Friedmann Albert, Krauss Jakab is. Sót árult Petrás János, Szűcs János sertéssel, Goldstein Lőrinc pedig gyapottal kereskedett. A XVIII. század közepétől ide érkező közösség tagjai között sokan voltak olyanok, akiknek a szülei, nagyszülei a század elején indult migrációban indultak a Felvidékről és kisebb-nagyobb kitérő után kerültek Békés megyébe, majd onnan Nyíregyházára. A század végétől érkezők kirajzási helye is általában a Felvidék, de már nem a szűk határú falvak szántó-vető lakosai keresték a jobb megélhetés reményében új lakhelyüket a téli fonás és nyári aratás során megismert Alföldön, hanem a városok iparosai kényszerül­tek elhagyni lakóhelyeiket az ottani céhek bezárkózása miatt. 30 A felvidéki iskolaváro­sok jelentették a forrásbázisát a nyíregyházi értelmiségnek is, hiszen a népes evangé­likus „tót" közösség a nyelvüket beszélő, életüket, szokásaikat ismerő papokat és taní­tókat hívott. Természetesen a népesség növekedésével nőtt a két katolikus és a reformá­tus egyház híveinek száma is, lelki és szellemi vezetőik az egri püspök megbízásából, valamint a debreceni és sárospataki kollégiumból jöttek. 31 A XVIII. század második felétől több orvos is élt Nyíregyházán. Jósa István 1787-től 1837-ig gyógyított. 1793-ban már itt volt Zeller Antal felcser, 1799-ben Blási János, 1804-ben vették be a város lakosai közé Hönsch György seborvost, 1805-ben Be­nedikty Dánielt, 1808-ban Deáky József chirurgust. 1821-ben a helybeli születésű Po­sony János, majd Juhász Mihály is praktizált. 1836-ban Máramaros megyéből hívták seborvosnak Takács Lajost, orvosdoktornak Karlovszky Lajost. 1845-ben Karlovszky meghalt, helyette városi főorvosnak Meskó Pált választották. Az állatok gyógyítására marhaorvost fogadott az elöljáróság: 1821-ben Gerzsabek Jánost, 1845-ben pedig Ország Endrét. Szintén meghívólevéllel érkeztek a városba és tisztségük révén részesedtek a közja­vakból a szakértelmiségiek: a város ügyésze 32 és számvevője. Az első örökváltság után, 1807-től Mittuch Ferenc, a Dessewffyek volt városi tiszttartója lett a fiskális. 1808 ok­tóberétől Bozóky István, majd Draskóczi Draskóczy János látta el e tisztet. 1833-tól a városból elköltöző Martinyi Sámuel számvevő feladatát is ellátta az új ügyész, Jármy Menyhért. 1846-tól Májerszky Lajos lett a város ügyésze. Az 1820-as évektől már nemcsak a városi fiskális volt jogvégzett Nyíregyházán, ha­nem az örökváltság által a közösségre ruházott földesúri jog szerint a belső tanács által gyakorolt igazságszolgáltatási tevékenységhez, a lakosok pedig magánpereikhez kérhet­ték a helybeli, illetve ide települt jogvégzett ügyvédek segítségét is. Itt lakott a Károlyi­ak fiskálisa, Jákó István, ügyvéd és táblabíró volt Kovács Ferenc, valamint jogot végzett pl. Trsztynszky Sámuel. Lásd részletesebben Eperjessy Géza: Mezővárosi és falusi céhek az Alföldön és a Dunántúlon 1686-1848. Bp., 1967. Az evangélikus tanítókról részletesebben lásd Kujbusné Mecsei Éva: Evangélikus tanítók Nyíregyházán a XIX. század elején. Pedagógiai Műhely, 1995/1. 50-55. A megváltakozás után a földesúr a parasztközösségre ruházta az igazságszolgáltatási jogkörét is. Az ezzel való éléshez volt szükség a fiskálisra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom