Kujbusné Mecsei Éva: Nyíregyháza önkormányzata 1753–1848 - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai II. Közlemények 28. (Nyíregyháza, 2003)

Nyíregyháza tisztségviselőinek hatásköri utasításai (forrásközlés)

2. Draskotzy János városi fiskálissá választásáról 1815. január 11. Ezen városnak elöljáróit és számos gazdákat előhívattatván, ezen gyülekezetben felvé­tetett az, mely 2514. szám alatt nemes Draskotzy János úrnak, mint a város fiskálisának leendő felvétele eránt eszközöltettetett, miképpen tudniillik azon conditiót, mely szerint tisztelt úr a fiskálisságot vállalta, nem kívánhatván tekintetes Bozóky István úrtól, úgy­mint akinek több principálisai lévén, csak néha-néha tartani szokott sessiókban sem je­lenhetett, annál fogva, hogy eddig való, a városunkhoz való hívséget s fiskálisságát tisz­telt Bozoky István úrnak város nevében a bírák megköszönjék, afféle fiskálisságot ne­mes s nemzetes Draskotzy János úrra transferálván. SZSZBML, V.A. 102/k. 78/78. No. 2524. 1815. 3. A fiskálistartásról 1832. október 1. Megjelent: Galambos - Kujbusné, 2001. 173—174. 4. Az ügyész polgárjogáról 1839. január 19. A főjegyző és a tisztiügyész a szóban lévő rendszabály alkotása előtt nem polgároknak, de tisztviselőknek választatván, s szavazattal nem mint polgárok, de egyedül mint tiszt­viselők bírván, miután tisztviselőknek nem halálukig, úgymint a többi választott tagok választattak el, ennélfogva egészen hasonló osztályzatúaknak nem tekintetődhetvén, az említett rendszabály értelmében csak házuknak szerzése után valóságos polgároknak vé­tethetnek fel, ezek szerint a belső tanács a maga elébbeni észrevételétől el nem állhat­ván, s el sem is állván, a főjegyzőt és tiszti ügyészt, mint tulajdon házzal nem bírókat, csak hivataljuk folytatása idejéig taksafizetés nélküli polgároknak lenni nyilatkoztatja, egyébiránt, hogyha hivataljuk folytatása ideje alatt vennének házat, az illető taksa lefi­zetése mellett valóságos polgároknak azonnal fognak tekintődni. SZSZBML, VA. 102/a. 15/95. ad. 16/3. 1839.

Next

/
Oldalképek
Tartalom