Fazekas Rózsa - Kujbusné Mecsei Éva: Mindennapok Szabolcs és Szatmár megyében a XIX. században - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai II. Közlemények 18. (Nyíregyháza, 2000)

TERMÉSZETI KÖRNYEZET

16. Szatmár megye rendelkezése a természeti csapások okozta ínség enyhítésére az Avasságban 1842-ben Eötvös Mihály, Fleckl Károly és Gabányi Sándor mint az éhséggel fenyegetett megyei, főleg avasi és bikkaljai adózók felsegélésére s végső ínségtőli megmentése iránti terv­adásra a tegnapi gyűlésből kirendelt küldöttség elnöke s tagjai következő véleményes je­lentést tesznek. 41 Minthogy a tiszti jelentés szerint az Avasban máris több családok az éhenhalással küzdenek, ezeknek rögtöni segedelmezését azáltal véljük eszközölhetni, ha a megyei tar­talékmagtárban lévő 5 400 váltóforint tőke mint kölcsönpénz azonnal kolompérvételre fordíttatik, és míg az utak járhatók, jövő héten az ínség helyére vagy ahhoz közel, me­gyei erő által el is szállíttatik. Kolompérvételt azért javallunk, mivel ez a legolcsóbb táp­lálék, ami ezen öszvehasonlító számításból kitetszik. a) 1 pozsonyi mérő 42 kolompér, mely 90 fontot 43 nyom, 30 embernek 1 napi táplálá­sára jóformán elegendő, ennek megvételi árát legfeljebb 30 garasba 44 véve kiviláglik, hogy szállítási költségen kívül (amit jelen szükség esetében nagy tekintetbe venni nem lehet) 1 embernek fenntartására szükség esetében 3 váltókrajcárral 4S lehetséges, mivel 3, legfeljebb 4 font kolompért az 1817-diki tapasztalás egy ember élete fenntartására ele­gendőnek lenni tanúsított. b) Ha pedig rozs vagy tengeri vétetik, a kiszámítás ekképp áll: egy pozsonyi mérő rozsnak vétele 5 forint 30 krajcár, abból 80 font kenyér kikerülvén. Egy ember feltartá­sára pedig másfél font kenyér szükséges lévén, így 1 pozsonyi mérő rozsból 53 ember élhet meg, vagyis 1 embernek napi feltartása rozskenyér mellett 6 1/4 krajcárba kerül, miből kitűnik, hogy a kolompérral való élés csak félannyiba kerül, mint rozskenyérrel. A tengerinél a számvetés majd úgy állana, mint a rozsnál, mert habár a málékenyér jobban táplál, de annak a rozsnál magasabb ára igen egyre teszi a számítást. Mivel azonban nagyobb mennyiségű kolompér vehetősége nem egészen bizonyos, gróf Károlyi [György] részéről azon ajánlattételt, hogy 500 pozsonyi mérő kolompér Szaniszlóról és 500 Nyírbátorból, pozsonyi mérőjét 1 váltóforinton számítva azonnal átadatik, és a rögtöni szükség tekintetéből el is vitethetik. A rögtöni szükség megragadására azt is jónak vélnénk, ha a megyei tartalékmagtár­ban lévő mintegy 500 véka 46 esős tengeri elébb teendő próba, jó felvigyázat mellett a ra­bok által azonnal morzsoltatnának, és a szükséges helyekre elosztás végett elvitetnének. 41 Az ínséget szenvedőket 1842-ben írták össze. Az alábbiak nem jogosultak segélyre: akiknek marhá­ja vagy más ingó vagyona van, melyeknek eladásából pénzt láthatnak, akik szolgálattal vagy más munkával fenntarthatja magukat, akiknek pénzes munkára és keresetre van lehetőségük. 42 pozsonyi mérő = 62,49 liter 43 font = 0,56 kg 44 garas = 3 krajcár értékű ezüstből vagy rézből vert váltópénz 4:1 krajcár: 1 váltóforint = 60 váltókrajcár 46 kis véka = 31,2 1; nagy véka = 33,2 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom