Szabolcs-Szatmár-Beregi levéltári évkönyv 17. (Nyíregyháza, 2006)

III. Családtörténeti tanulmányok - Papp Klára: A Csákyak erdélyi ága a 18. században

Papp Klára A Csákyak erdélyi ága a 18. században" A Csáky család - amely a Bihar megyei Körösszeg várának 1 megszerzése után kapta előne­vét - István tárnokmester gyermekei (Ferenc, István, László) között a 17. század közepén sza­kadt magyarországi és erdélyi (később leány-) ágra. 2 A család tagjai a reformáció során a kálvini hit követőivé váltak, ám a 16. század végén - Csáky Istvánné, Wesselényi Anna hatására - rekatolizáltak. A felvidéki birtokok közül Sá­rost és Szádvárt még Wesselényi Anna és férje szerezte meg, majd javaikat fiuk, ifjabb István tovább gyarapította. Csáky Istvánnak a Bethlen Gábor halála utáni „ közeledése " a fiatal öz­vegyhez, Brandenburgi Katalinhoz lehetetlenné tette a jól induló erdélyi politikai karrier to­vábbi folytatását, ezért a királyi Magyarországon keresett - és talált is - katonai-politikai le­hetőségeket, futott be komoly karriert. A lengyel kapcsolatok ápolásán munkálkodó főúr ha­marosan kiheverte az erdélyi kudarcokat, Szendrő kapitánya, majd Szepes vár ura lett, aki a Thurzók birtokvagyonának jelentős részét (így pl. lőcsei házukat, a szepesi uradalmat is) meg­szerezte, s hamarosan az uralkodó tárnokmestere lett. Az erdélyi ág megalapítója a tárnokmester legfiatalabb gyermeke, Csáky László lett. A leg­kisebb fiú hamar renitensnek bizonyult, hiszen, ahogyan maga Csáky István írta róla: „ az la­tor erkölcsű .Csáky László, nemzetemnek árulója, atyai személyemnek gyalázója és igen meg­búsítója el szőkék tőlem, és Rákóczy Györgyhöz köté magát s ezen gonosz nem fejedelemnek pátens leveleivel öcsémtül maradott váramat, Almást és ahhoz való minden jószágaimat elfog­lalta és várómban és jószágomban lévő minden ordinantiaimat megrontotta, öreg ember szol­gáimat kihánta tisztekbül és mindenekbül megfosztotta, vele együtt elszökött lator társai által"} A tárnokmesternek azért esett igen rosszul fia cselekedete, mert egyrészt II. Rákóczi Györgyöt kifejezetten ellenlábasának tartotta, másrészt, mert három részre osztotta ugyan er­délyi jószágait, de azokat egyik fiának sem adta át, csak a jövedelemből részeltette őket. Csáky István ténylegesen 1661. március 25-én osztotta három részre erdélyi birtokait. Meg­bízottjával, a Beiteken lakó Illyésfalvi Jánossal ekkor közölte, hogy középső fiát tette meg ja­vai gondviselőjének, valamint arra utasította, hogy a birtokrészeket egyenlően különítse el: mindegyik fia egyformán kapjon belőle. 4 1662. november 26-án ifj. Csáky István és László megegyezett egymással, de még így is csak az erdélyi birtokok töredéke 5 jutott a mellőzött testvér kezére. Az alku szerint László * A tanulmány az OTKA TS 044710. számú pályázatának támogatásával készült. 1 ENGEL, 1977. 93., 125. A körösszegi és adorjáni uradalomról van szó. Zsigmond területi hatalomhoz is juttatta őket az ország keleti felén, amely már a legjelentősebb politikai hatalom jele volt. 2 István és Ferenc édesanyja Forgách Éva volt, László azonban 1641. március 2-án a második feleségtől, Perényi (Prényi) Máriától született. Anyja azonban nem sokkal élte túl születését: 1641. szeptember 3-án meghalt. 1643­ban Csáky István harmadszor is megnősült, Erdélyi István özvegyét, Mindszenti Krisztinát vette feleségül. MÁLNÁSI, 1933. 26-27. 3 MOL, P 71. Fasc. 28. Birtokjogi iratok, 1401-1825, Nagyalmás vára és tartozékai (Erdély). No. 67. és 68. A szö­késre 1658-ban került sor. 4 Uo. No. 72. A gondviselő tehát Csáky István lett. 5 CSÁKY, 1919. 731. A végrendelet említést tett azokról az erdélyi jószágokról is, amelyeket Szepes várának meg­szerzésekor zálogosítottak el, közülük Szurdokot Kemény Jánosnak, Búzát pedig Kemény Boldizsárnak adták oda. Szurdokot maga Csáky István zálogosította, míg Búzát öccsével, Csáky Lászlóval együtt adták oda.

Next

/
Oldalképek
Tartalom