Szabolcs-Szatmár-Beregi levéltári évkönyv 16. (Nyíregyháza, 2003)

Józan Lajos: A huszti református egyház XVII–XIX. századi iratai

34. Lipcsei és herincsei jobbágyok instantiája 1804. 35. T. Kerepesi Kovács Mihály felel némely ellene tett vádakra 1804. 36. Jobbágyok instantiája. 1804. 37. T. Darvay Zsuzsanna asszony ajánl a templomra 100 Rft-okat 1810-ben / 2 darab­ban. Fasciculus 8. (Nyolcadik csomó) 1. Cserelevél. A magyar királyi udvari kamara egyrészről, másrészről a huszti refor­mátus szent eklézsia között azon oskola udvar egy része össze cserélése iránt, me­lyen most a plébánia áll 1815-től. De amely csere levélbe tett conditiók (körülmé­nyek) még mind ez ideig a Királyi Fiscus (kincstár) által el nem fogadtattak, noha az összecserélt vagyonokat mind a két fél bírja. 2. Tractualis (kerületi) gyűlés határozásai 1819-től. 3. Tractualis gyűlés határozásai 1821-től. 4. Feljegyzése az úri szent vacsora kiszolgáltatására szükséges szent asztali készüle­teknek 1821-ből. 5. Az eklézsia gyűlése határozásának fragmentuma (töredéke) 1821. 6. Fundationalis (alapítványtevő) levele tekintetes Nagy-Iday Sámuel úrnak az 1821. jan. 1. háromszáz váltóforintokig, mely summából az első száz forint 6 percent inte­resét (kamatát) regulázta az eklézsia költségei pótolására, a második rendbeli száz­nak interesét a legjobb tanulóknak prémiumnál rendelt szükséges oskolai könyvek megszerzésére, a harmadik száznak interesét pedig az oskolába járó szegény gyer­mekek lábbelijének megszerzésére. Tisztelt fimdator (alapító) úr mind magát, mind az örököseit, úgy a 300 ft-oknak, mint az intereseknek pontos fizetésére kötelezvén. 7. Visitatiók planuma (egyházlátogatások terve). 8. Gyűlési prothocollumoknak (jegyzőkönyveknek) kivonatjai 1822-től. 9. A tiszteletes visitatio által superrevideáltatni (felülvizsgálni) rendelt huszti eklézsiai számadások újabbi censurájáról szóló tudósítása a huszti deputatiónak (küldöttség­nek) 3 darab záradékjaival együtt. 10. Tractualis határozások / 4 darabokban 1823. 11. Curator Horváth Pál úr kiadja az eklézsia lipcsei telekét, melyet Pudhomyák Ignác lakik 15 ft-ért 1820. 12. Az eklézsia gyűlésből költ határozás a rektori restans (hátralékos) fizetés incassatiója (behajtása) iránt. 13. Szőllősi Györgyöt bé nem veszi a szigeti professzoratus (szolga gyermeknek) mendicansnak mert azon hivatalra szegényebb gyermekek szoktak applicaltatni, (alkalmaztatni) az instantia (kérelem) és professoralis (tanári) levéllel együtt. 14. A Pesti református eklézsia rövid históriája s a templomépítésre segedelem kérő levele Bátori Gábor superintendensnek a méltóságos Szilasy József főkurátor úrnak 1821-től. 15. Az eklézsia lipcsei és herincsei jobbágyaival a papi fizetés felett contractus 1824­től. 16. A huszti consistorium (tanács) határozása 1824-től.

Next

/
Oldalképek
Tartalom