Helytörténeti tanulmányok - Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltári évkönyv 9. (Nyíregyháza, 1993)

Margitáné Vizi Éva: Földosztás a Nyírbogdányi járásban, 1945

a rendelet és az arra alapuló főispáni, illetve főszolgabírói körlevél tiltotta ugyan a 100 holdon aluli birtokok igénybevéte­lét és kiosztását, de a járás néhány községében ez mégis megtör­tént különböző indokok alapján. A rendelet szerint elkobzás ese­tén a helyi földigénylö bizottságok csak javaslatot tehettek a Megyei Földbírtokrendező Tanács felé, de döntést nem hozhattak. A járásban összesen 3 községből jelentették 100 holdon felüli, ill. aluli birtokok igénybevételét és elkobzását. Beszterec községben megváltásra került Lieszer Farkas 99 kh., Fá­bián Istvánné 112 kh. és Mezey Balázs 17 kh. földje. Gégény községben elmenekülés miatt elkobozták Vass I.Béla 95 kh., Vass I. József 171 kh., Kéry Kálmán 78 kh. és Vass I. Gusztáv 28 kh. földjét. Kék községben a földigénylő bizottság igénybevette Nyárády Sándor 187 kh., dr. Nyárády Mihály 153 kh., Szalánczy Ferencné 130 kh., Fábián Istvánné 21 kh., Lieszer Farkas 60 kh., Elek Endre 53 kh. és Elek Mária 28 kh. földjét, Mezey Balázs 37 kh. földjét pedig el kobozta. A járás területén összesen 6 mezőgazdasági gép /Berkesz/ és 4 traktor /Berkesz, Nagyhalász, Vasmegyer/ volt kisajátítható. Malom a járás területén nem, azonban 1 szeszgyár Berkeszen, 2 Nyírbogdányban, 1 Nyírszőllősön és 2 Oroson kisajátításra került. A járás néhány községe névjegyzéket küldött azokról a szemé­lyekről, akik a földreform eljárás során kimagasló érdemeket sze­reztek : Beszterec községben Ujfalusi János gazdasági intéző, Botos József és Szuromi Ferenc fm.napszámos. Kék községben Győri Pál és Jakab Antal fm. napszámosok és Sipos Tibor gyári munkás. Nagyhalászban Lábas Miklós, Potemcsik Miklós, Bodnár György, Har­sányi Antal, Lippai Sándor földművesek és Balogh Sándor molnár. Nyírpazony községben Kántor József, E.Szabó István és Szakács Miklós földművesek. Nyírtét községben Bihary István kisbirtokos fm., gazdasági elöl­járó. Oroson Bartha László nemzetgyűlési képviselő, kisgazda, Vass György törpebirtokos és Récz Ferenc törpebirtokos. Székelyben Sepa András kisbirtokos fm., a földigénylő bizottsági tag szerzett érdemeket a földreform eljárás során. Az előbbi forrásközlést elsősorban mintának szántuk, jelezve, hogy ehhez hasonló munka a megye más járásaira vonatkoztatva is elvégezhető. Az időközben megszűnt járási közigazgatás és egyál­talán az 1945. évi földreform történetének összeállítása az egész megye területére vonatkozó adatok egybevetésével, elemzésével lesz majd igazán hasznosítható. Erre majd egy későbbi dolgozatban térünk vissza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom