Helytörténeti tanulmányok - Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltári évkönyv 7. (Nyíregyháza, 1989)

Kis Domokos: Az Erdélyből Magyarországra menekült bukdosók élete a Rákóczi-szabadságharc idején, Szaniszló Zsigmond naplója alapján (1707–1711)

lett az Erdélyből Magyarországra kibújdosottak ügyeivel is foglalkoztak. Szaniszló, Ki követi minőségben volt jelen, rö­vid feljegyzésével is jól bemutatja, hogy milyen módon folytak a bujdosók ügyei. Az erdélyi vármegyék követei először Károlyi Sándornak adták be az összeirást, ki azt átvizsgálta, Rákóczira bizva a döntést. A palotában december 20-án "egész 12 óráig ben­való tracta volt...", mikor nyilvánvalóan az országos jelentősé­gű ügyeket tárgyalták. - 2l-én a fejedelem megtekintette az ösz­szeirást; majd másnap reggel "... Ő* Felsége az conscriptiót be­vétette", a bujdosókat elengedte "bizván minden dolgokat" Káro­lyi Sándorra. /143. 1./ /1709. április 18-án Munkácson volt az erdélyiek gyűlése, ahol Rákóczi is jelen volt. /150. 1./ /Erről a napló csak egy mondatban emlékezik meg, mert Szaniszló betegsége miatt nem volt ott, maga helyett Almási Bencze Andrást, fia praeceptorát küld­te ./ Oelentős volt az 1709 júliusi /zemplón/ agárdi gyűlés, ahol arról volt szó, hogy kik akarnak Rákóczi birtokaira költöz­ni, amint mór a letelepítés c. részben emiitettük. Majd 1709. augusztus 5-én ugyanitt folytatott kibővített vármegyegyülósen a Torda vármegyeiek részéről Kemény Simon főispán ós Szaniszló; 39 nemes Aranyosszók részéről Toroczkai István főkapitány; Fejér megye részéről Inczédi Péter főbiró /Fejér megye alispánja, ké­sőbb főispánja/ ós "kegyelmes urunk expresszusa /megbízottja/, secretarius Krucsai István 40 " /a fejedelmi titkos kancellária egyik vezetője, a szenátus titkára ós hadi előadója/ volt ott 1 , ahogy a napló mondja; "Nagy urak, főrendek ós szép nemesség volt". /154. 1./ /v.ö. a letelepítés c. résszel./ Ebből a följegyzésből kiderül, kik voltak egyes erdélyi megyék követei, elöljárói, vezető személyiségei. Kitűnik, hogy a mondhatnánk szinte polgári származású, nem rég lett nemes Szaniszló a bujdosó erdélyiek között ilyen neves személyiségek mellett is jelentős szerepet töltött be, mint Torda megye kül­dötte. 1709. október 2-án a "n. bujdosó vármegyék részéről" Sza­niszlót választják követnek a munkácsi - később Husztra helye­zett - gyűlésre. /158. 1./ Ezen huszti országgyűlésről szokatlan részletességgel szá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom