Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás - Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltári évkönyv 5–6. (Nyíregyháza, 1985)

Adattár - Gyarmathy Zsigmond: Adalékok a dzsentri életképhez. Olchváry Pál naplója. 1922. jan. 1-től 1938. dec. 31-ig.

IRODALOMJEGYZÉK Hársfalvi Péter: Az ellenforradalom hatalomra jutása. = Szerk. biz.: Negyven éve. Nyíregy­háza, 1959. 101—122. p. Orosz Szilárd: A Tanácsköztársaság után. (1919—1945) = A Magyar Tanácsköztársaság Szabolcs­Szatmárban. (Szerk.: Ordas Nándor) Nyíregyháza. 1969. 127—144. p. Horváth Sándor: Az ellenforradalmi rendszer 25 éve Nyríegyházán. = Szerk. biz. elnöke: Dr. ör­dög János: Nyíregyháza, 1918—1951. — Tanulmányok. Nyíregyháza, 1975. 31—58. p. Szohor Pál: Nyíregyháza az örökváltság százados évében. Nyíregyháza, 1929. 268. p. Fábián Sándor: (Szerk.): Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e. vármegyék 1924—1938. Budapest, 1939. Kollega-Tarsoly Sándor: Parasztsors megyénkben. Nyíregyháza, 1956. 88 p. Háger László (Szerk.): Szabolcs vármegye fejlődése és kortörténete. Nyíregyháza, 1929. 420 p. Hűnek Emil (Szerk.): Szabolcs vármegye. Budapest, 1931. 164 p. Dienes István (Szerk.): Szabolcs vármegye. Budapest, 1939. 370 p. és 540 hasáb. Gyarmathy Zsigmond: Vásárosnamény járási székhely. = Mező András (Szerk.): Találkozás Be­reggel. Vásárosnamény, 1978. 239—250. p. Csomár Zoltán: Mátészalka. Kiad. a Mátészalkai Községi Tanács. Mátészalka, 1968. 418 p. Gyarmathy Zsigmond (Szerk.): A munkásság és parasztság élete és mozgalmai Szabolcs-Szat­már megyében. 1919—1944, — Források és dokumentumok. — Nyíregyháza, 1982, 487 p. N É V T A R Andrássy Gyula ifj. gróf, volt közös külügyminiszter az I. világháború végén, a nemzetgyűlés tagja, Károly király híve. Balthazár Dezső dr. (1871—1936) református püspök a tiszántúli egyházkerületben. Theológiai né­zeteiben ortodox, állambölcseleti nézeteiben liberális volt. Itt arra utalnak, hogy az Éb­redő Magyarok decreceni csoportja Balthazárt egy banketten mondott beszéde miatt fel­jelentette. (Lásd Nyírvidék 1922. február 23. számát.) Barkóczy Aladár: vármegyei aljegyző. Borbély Sándor árvaszéki ülnök, 1929-től vármegyei aljegyző, majd a negyvenes években alispán. Boronkay Ida: úri nő, Tiszabercelen úri laka volt. (Borovszky monogr. — Szabolcs 16. p.) Olch­váry ellátási szerződést kötött vele. Ellátása fejében kapta Olchváry Pál Boronkay Idának a tiszaberceli omladozó úri lakát. Buttler Sándor báró, földbirtokos, Nyírpazony. Nyugalmazott huszár őrnagy. 1917-ben költözött Nyíregyházára. Sóstón villája volt, birtoka Laskodon. 1919-ben Nyíregyháza katonai pa­rancsnoka. Nyugalmazott huszár tisztként a nyíregyházi cserkészek szervezetének elnöke. Felesége: szolnoki Jármy Eufémia. (Dienes monogr. 53—54. p. 3., 4, hasáb.) A Nyírvidéki Kisvasutak Felügyelő Bizottságának tagja. Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár Központi Választmányának tagja. Buttykay Menyhért földbirtokos Kótajban. Dessewffy Virginia gróf, báró Molnár Viktor orosi földbirtokos neje (Dienes monogr. 253. p.) Doyle, Arthur Conan angol regényíró. Nála szerepel Sherloch Holmes regényeiben. A detektív­regény megteremtőjének tekintik. Legtöbb könyve magyarul is megjelent. (Űj Idők Lex. VII—VIII. k. 1805. p.) Erdőhegyi Lajos 1929-től Szabolcs megye főispánja, előzőleg a nyírbátori és kemecsei járás or­szággyűlési képviselője volt. Oros község határában 600 kh-as birtoka és szeszgyára volt. (Háger monogr. 296. p.) Feilitzsch Berthold báró 1897-től volt Szabolcs megye főispánja. (Borovszky — Szabolcs monogr, 499., 517. p.) Gyogyó, Mikecz István szolgabíró felesége, született Rédle Matild Magyaróváron. Hindenburg (Paul von Beneckendorff) német hadvezér és államférfi. Emlékirata: Aus meinem Lében (1920). (Üj Idők Lex. 13—14. k. 3152—3153. p.) Hofer Cunó publicista, faként németországi és francia lapokban írt. Gr. Dessewffy Aladár veje, ezen a jogon a vencsellöi Dessewffy kastély és Varjúlapos tanya használója. Ezekben az években perbe került br. Molnár Viktorral a nyírbélteki uradalom belnvesztálására közöt­tük létrejött szerződés miatt. Br. Molnár felesége, gr. Dessewffy Virginia és Hofer fele­sége gr. Dessewffy Ilona gr. Dessewffy Aladár leányai voltak. Hofer szerződésszegés cí-

Next

/
Oldalképek
Tartalom