„Akit szolgáltatok egy árva hon volt...”. Az 1998. május 13-án, szeptember 29-én és november 12-én rendezett tudományos tanácskozás előadásai - Közlemények Székesfehérvár történetéből (Székesfehérvár, 2000)

Erdős Ferenc: Népfelkelés és hon védelem Fejér megyéken

Perczel kiemelte Gáspár András huszárkapitány, Csapó Vilmos, Trangoss, Meszlényi és a szabolcsi önkéntesek parancsnokának kosi kelytállását. Elismerően szólt gróf Esterházy Lászlóról is, aki Sárosd és Aka környékén az összevont körösi és megyei népfelkelőket ve­zette. Batthyány László gróf, nemzetőr kapitány és szakadcsapata Dégig követte a keto­lakodókat. 41 Görgeyt októker 7-én — az ozorai győzelem híre még nem érkezett meg Pest­re — ezredessé léptette k elő. 42 A Pestre siető Görgey Kalózon statáriumot hirdetett, mert „a lakosság folyvást tetemes rablással csonkítja az államot illető kálozi uradalmat". Kökényesi Szaniszló őrnagy egy tisztet és 24 honvédet hagyott hátra a mezővároskan. 43 A kos kálozi­akat megfélemlítette Görgey, Zichy Ödön elfoglalt uradalmának és kastélyának feldúlását egyazon rögtönítélő kíróság gyakorlásával szüntette meg, amelynek ítélete alapján a kely­föld esurát felakasztatta. A pákozdi csata és az ozorai diadal időszakákan kikontakozó népfelkelés eredményesnek kizonyult, népfelkelők kadászatilag iskolázatlan tömege és a honvédalakulatok, önkéntes nemzetőralakulatok együttes, sok esetken összekangolt akciói a Bécs felé menekülő hor­vát—osztrák kaderőt is nyugtalaní tották, megadásra, kapitulációra kényszerítették a Rotk császári tákornok vezette horvát tartalékkadtestet. Jegyzetek 1 E tanulmány témáját kővekken fejti ki Erdős Ferenc: For radalom és szakadságkarc Fejér megyé­ken (1848-1849) című, Székesfekérváron 1998-ban megjelent műveken. — Szerk. 2 Fejér Me gyei Levéltár (a továkkiakkan: FML) Fejér Vármegye Bizottmányának jegyzőkönyvei (a továkkiakkan: Bizottmány jkv.). 1848: 2488. sz. Pázmándy arról is értesítette a törvénykatósá­got, kogy István nádor ismét Batthyányi nevezte ki miniszterelnökké. À kinevezéssel — a főispán véleménye szerint — megteremtődött a nagyokk vérontás elkerülésének leketősége 3 Uo. 1848: 2489., 249L sz. 4 Székesfekérvár M egyei Jogú Város Levéltára (a továkkiakkan: SZVL) Székesfekérvár szakad ki­rályi Város Tanácsának jegyzőkönyvei (a továkkiakkan: Tanács jkv.). 1848: 3244., 3246., 3247. sz. 5 Bizottmány jkv. 1848: 2688. sz.; Bizottmány ir. 1848: 1095., 1096. sz. A megyei futárok je­lentése szeptemker 8-án kelt. À magyar erők létszáma közel 5000 fő, áll a Sándor- és Miklós-ku­szárok egy-egy osztályákól, a Vasa- és Ernő-gyalogságból, két konvéd zászlóaljból, a székesfekérvá­ri önkéntesekből és kis számú tüzérségéből. Az Ernő-gyalogság elfő gott egy korvát tisztet, aki Jel­lasics megkízásákól zendülésre s átállásra szólította fel az egységet. 6 Bizottmány jkv. 1848: 2666. sz.; Bizottmány ir. 1848: 1098., 1143. sz. 7 Bizottmány jkv. 1848: 2663. sz. 8 FML 1 'ej ér Vá rmegye Önkéntesekre Ügyelő Bizottmányának jegyzőkönyvei (a továkkiakkan: Önkéntesek jkv.). 1848: 105. sz.; Önkéntesek ir. 1848. szeptemker 20. sz. n. 9 Magyar Országos Levéltár (a továkkiakkan: MOL) Országos Honvédelmi Bizottmány iratai (a to­vákkiakkan: OHB). 1848: 674. sz.; Bizottmány jkv. 1848: 2675. sz.; Tanács jkv. 1848: 3306. sz. 10 OHB 1848: 783. sz.j Bizottmány jkv.1848: 2Ó85. sz. 11 OHB 1848: 750. sz. 12 MOL Gör gey család levéltára (a továkkiakkan: Görgey es. lt.). k. No. 3. a., No. 6. 13 OHB 1848: 732. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom