Lauschmann Gyula: Székesfehérvár története IV. - Közlemények Székesfehérvár történetéből. (Székesfehérvár, 1998)

A MILLENNIUMTÓL AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚIG - VII. A millenniumi ünnepségek. Székesfehérvár a századforduló éveiben 1896-1904

A MILLENNIUMTÓL AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚIG 1896-1913 VII. A MILLENNIUMI ÜNNEPSÉGEK. SZÉKESFEHÉRVÁR A SZÁZADFORDULÓ ÉVEIBEN 1896-1904 •"1 QQ/ Ezeréves fennállásunk ünnepét Székesfehérvár is megülte. lOyU A mi izzó magyar érzésünk, magyar gondolkodásunk szintén hozzájárult azon hazafias érzésekhez, amelyeket így iktatott tör­vénybe a magyar törvényhozás: „A magyar szent korona országainak törvényhozása vallásos áhítattal ad hálát az isteni gondviselésnek, hogy az Árpád és vitéz hadai által megalapított hazát oltalmába fogadta, feje­delmeit bölcsességgel, népét erővel és önfeláldozó hazaszeretettel meg­áldotta, és az országot jó és balsorsban segítve, annak lételét ezer éven át sok viszontagság között is fenntartotta." Virágfakasztó május három napján ünnepelt Székesfehérvár, amely minden vallásfelekezet templomában hálát mondott a magyarok Istené­nek. Közösen ünnepelt a két törvényhatóság, együtt a társadalom, de a jövő generáció szívébe is beoltották a nagy napok emlékét; az iskolák, a nép pedig lobogó fáklyafénynél hallgatta a Városház téren a szónok lel­kesítő beszédét. A két törvényhatóság díszközgyűlése május 12-én tartotta ülését a vármegyeháza nagytermében, ahol báró Fiáth Miklós főispán, Huszár Ágoston alispán és Havranek József polgármester mondottak gyönyörű gondolatoktól átszőtt beszédet, a két főjegyző pedig felolvasta a király­hoz és a képviselőházhoz küldött üdvözlő feliratot. A közgyűlés jegyző­könyve külön kiadásban is megjelent, hogy mindenkinek hirdesse a vá­ros és a vármegye hazafias érzésének megnyilatkozását. Havranek József polgármester magasan szárnyaló beszéde méltó volna arra, hogy min­denki: fiatal és öreg, gyermek és ifjú egyaránt lelkesüljön érette, hiszen annál alig mondottak szebbet és tartalmasabbat. A befejező rész így szól: „Te pedig, dicsőségünk fényétől és eleink vérétől megtermékenyített ha­za földje, ki ezer év óta számunkra ringatod arany kalászaidat, - ki láttad e szép hazát nagynak, dicsőnek az ő fiaiban, - ki láttad őt az ő szomorú­ságában és elhagyatottságában, - Te, ki egyedül maradtál fenn az ősiidőkből azok közül, kit magunkénak vallunk, - ki túlélsz bennünket is,

Next

/
Oldalképek
Tartalom