Püspöki körlevelek 1911 (Szombathely, 1912)

I. Midőn az újévben először szólok Hozzátok, Krisztusban szeretett Testvéreim, és szivem egész melegével üdvözöllek Bennetek az Ur Jézus-, a századok halhatatlan királyá­nak nevében: első tekintetem a főpásztorától oly váratlanul megfosztott egyházmegyénkre és ezen egyházmegye hiveire, a Ti gondjaitokra bízott nyájra esik és a tőlünk elköltö­zött jó édes atya nevében s az ő szorongó aggodalmával kérlek Benneteket: „ Vigyáz­zatok magatokra és az egész nyájra!“ Vigyázzatok, nehogy elmenetelem után ragadozó farkasok jöjjenek közétek, nem kímélvén a nyájat. (Ap. csel. 20, 28. 2g.) Minden időre áll ugyan rólunk is az Üdvözítő e parancsszerü kijelentése: „ Ti vagytok a föld sava! Ti vagytok a világ világossága“ (Máté 5, 13. 14.); de, hogyha ez a föld a szokottnál is nagyobb romlásnak indul s ha azon a végromlás jelei mutat­koznak ; ha azt látjuk, hogy szent hitünk örökérvényű igazságai miként homályosodnak el milliók szivében s a népek életében ; hogy a hit és természetfólötti élet világát mily félelmetesen váltja fel milliók lelkében az Úrtól való elpártolás és vele a lelki halál sötétsége: kell, hogy annál inkább tudatára ébredjünk a mi magasztos hivatásunknak és lélekmentő, lelki életet fenntartó, izt, erőt, gyógyulást adó sava legyünk a földnek; hitben, feddhetetlen, valódi krisztusi életben példát adó világossága legyünk a világnak; soha el nem homályosodó, mindig rettenthetetlen útmutatói legyünk az üdvösséget kereső, örök életre teremtett telkeknek! Hadd vigasztalódjék szeretett főpászporunknak tőlünk elköltözött lelke szent Pál apostol bizakodó reményével: „Igenis, ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk“ (Tessz. 2, 20.) Hogy pedig azok lehessünk, szívleljük meg ugyanazon apostolnak a efezusiakhoz intézett ezen intelmét: „Ne legyetek részesek a sötétség gyümölcstélen cselekedeteiben; hanem inkább feddjétek meg azokat“ (Efez. 5, 11.) Ezt azonban ismét csak akkor tehetjük bátor, apostoli buzgósággal és eredmény­nyel, ha mindenre nézve magunk leszünk a jó cselekedetek példája: a tanításban, feddhetet­lenségben. méltóságban; hogy az, ki ellenük vagyon, megszégyelje magát, semmi gonoszt sem mondhatván ellenünk. (Tit. 2, 7 8.) „ Vigyázzatok tehát, Testvéreim, hogy óvatosan éljetek . . . mint bölcsek, megváltván az időt; mert a napok gonoszak.» (Efez. 5., 16.) És „a gonoszság titka — sokkal inkább, mint valaha — munkálkodik.« (II. Tess. 2, 7.) Minazonáltal „a reménység Istene töltsön be 'Titeket minden örömmel és békességgel a hit által, hogy bővelkedjetek a reményben és a Szentlélek erejében.“ (Róm. 15, 13.) A Szentlélek ezen erejének a működését látjuk megnyilatkozni egyházmegyénk vezetésében is, ha az elmúlt félév eseményeire visszatekintünk. A megtérés kegyelmében részesült 16 protestáns és egy volt izraelita vallásu test­vérünk, akik igaz meggyőződésből tértek vissza szentegyházunk kebelébe. 200. sz. Újévi szózat. i 201. SZ. A lefolyt félév fontosabb ese­ményei.

Next

/
Oldalképek
Tartalom