Püspöki körlevelek 1909 (Szombathely, 1910)

h r I. A mi urunk Jézus Krisztus szentséges nevében üdvözlöm Kedveltségteket az Újév hajnalán ! Magasztos hivatásunkról elmélkedvén, a nemzetek apostolának az Úrtól kijelölt s e szavakkal jellemzett élete-célja jut önkénytelenül eszembe : „ Választott edényem nekem ö, hogy hordozza nevemet a pogányok, fejedelmek és Izrael fiai előtt;“ és: „én megmuta­tom neki, mennyit kell az én nevemért szenvednie.“ (Ap. csel. g, 15. 16.) Valóban szent Pál szivére, tüzes szeretetére van szüksége az apostoli munkás­nak, hogy ezen, az Úrtól reá rótt nehéz föladatát napjainkban méltóképpen betölthesse; arra lévén ő is kiválasztva, hogy az Ur Jézus nevét hordozza a pogányok között. E névvel ajkán, e névvel szivében, e névvel apostoli életében kell megjelennie hívei s azok előtt is, akik tán hitükben meggyengültek, vagy, amit ne adjon Isten -- hitükben eset­leg hajótörést szenvedtek. Nemcsak szégyenlenie nem szabad e nevet, hanem hirdetnie kell azt szóval és tettel ; nemcsak szégyent .í£m szabad hoznia e névre, hanem amennyire tőle telik, mindent el kell neki is követnie, hogy minden térd meghajoljon e név előtt ott is, ahol ma más névnek hódolnak, más elveket vallanak a milliók ! Be kell vinni e nevet oda is; meg kell győzni e hitetlen, hitehagyott világot is, hogy nem adatott más név az embereknek, nekik sem, hogy boldoguljanak, mint a mi Urunk Jézus Krisztus neve ! Arra vagyunk hivatva, hogy hordozzuk e nevet, bármily nehéz is. necsak az igazak-, Izrael fiai előtt: hanem megváltjuk, hirdessük, e név uralmát biztosítsuk a világ hatalmasságai előtt is ! Arra vagyunk rendelve mi is, hogy necsak békés apostoli munkában, hanem, ha kell, szenvedésben is hirdessük Jézust ; hogy mireánk is e vigasztaló*ígéretet alkal­mazhassa az Ur : megmutatom, mennyit tud értem, az én nevemért szenvedni ! Hogy mindennek megfelelhessünk, fogadjuk meg az Apostol intelmét : „A buz­galomban ne restelkedjetek, hanem legyetek lélekben buzgók, az Urnák szolgálók, a remény­ségben örvendezök, a szóróngatásban béketürök, az imádságban serények.“ (Rom. 12, 11.) Hogy ezek s ilyenek lehessünk : érezzük, hogy meg kell szívlelnünk főleg ez újév küszöbén az apostolnak azt a másik intelmét is : , Újuljatok meg telketekben és el­métekben és öltözzetek uj emberré.“ (Eph. 4, 23. 24.) E nélkül a komoly, egész lelki és lelkipásztori életünkre kiható megújulás nélkül nem tudnók megvalósítani Szentséges Atyánk hozzánk intézett jubiláris körlevelében az apostol szavaival kifejezett hő óhaját: »Ut exhibeamus omnem hominem perfectum in Christo Jesu!« (Coloss. 1., 28.) Másrészt csak e megújulással lesznek képesek Kedveltségiek arra az intenzivebb lelkipásztori tevékenységre, amelyet az uj idők ezerféle szüksége s megváltozott viszo­nyai, az én előző évi körleveleimben elég részletesen és világosan körvonalozott főpász­tori várakozásom is Kedveltségiektől méltán megkövetelnek. a r 60. sz. Újévi főpász­tori szózat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom