Püspöki körlevelek 1908 (Szombathely, 1909)

I. LAUDETUR JESUS CHRISTUS! Krisztusban szeretett híveink! Szent öröm tölti el szivünket s irá­nyítja tekintetünket ismét Róma felé, hol X. Pius pápa, Szentséges Atyánk, 1908. szept. 18-án pappá szenteltetésének ötve­nedik évfordulóját üli. A gondviselés ötven év előtt vezette őt az oltárhoz, a szent kő­höz, melyen első szentmise áldozatát be­mutatta, hogy valamikor ő maga alapköve legyen oltárnak s egyháznak a krisztusi szó erejében: Te Péter vagy, vagyis kőszál s e kőszálon építem föl anyaszentegyháza­­mat. — Ötven éve szenteltetett föl s meg­indult szerető szívvel s buzgó lélekkel a Jópásztornak nyomaiban, ki őt Tombolóba káplánnak, Salzanoba plébánosnak, később mantuai püspöknek s velencei pátriárká­nak rendelte, hogy végre rábízza egész nyáját s hozzá is mint egykor Péterhez intézze a buzdító kérdést: szeretsz-e job­ban, jobban mint ezek? Legeltesd az én bárányaimat, legeltesd az én juhaimat! Hogyne örvendeznénk tehát e napon, a Gondviselés ily nagy kegyelmének em­lékünnepén? Hogyne örvendezne e napon a liivek nyája annak a pásztornak, ki a legfőbb tekintélyt atyai szeretettel páro­sítja s kinek készséggel engedelmesked­nek s örömmel hódolnak a katholikusok milliói? Az ő ünnepe a mi ünnepünk, az ő öröme a mi örömünk. Hiszen a Péter szikláján épült háznak mi vagyunk lakói s ő a sáfárja s a pokol elleni harcoknak mi vagyunk megvívói s ő a vezérünk s ugyancsak a katholikus egyház Krisztus családja, mely a pápában tiszteli fejét; fej, sáfár, atya, vezér ő nekünk; ha tehát ő örvend, az a mi családi ünnepünk s ha ő győz, az a mi diadalunk. Szítsuk hát i 1858—1908.

Next

/
Oldalképek
Tartalom