Püspöki körlevelek 1907 (Szombathely, 1908)

l9°7-I. Az újév küszöbén szeretettel üdvözlöm Nt. Papságomat és kedves hiveimet az Ur Jézus szent nevében, melyen kívül nem is adatott más név az ég alatt az embe­reknek, melyben nekünk üdvözölnünk kellene. (Ap. csel. 4. 12.) Ez a szentséges név legyen az újévben is mindenkor a vezércsillag, melyre szemeink és szivünk irányozva legyenek ! Ez legyen az útirány, melyen haladunk ; ez legyen az igazság, melyet követünk; ez legyen az élet, melynek kialakulását önma­gunkban megvalósítani iparkodunk. Ez a szentséges név a keresztény élet programmja. Ebben van a természetfölötti élet minden feltétele, melyeket az apostol e velős szavakban foglalt össze : Megjelent a mi Üdvözítő Istenünk kegyelme minden embe­reknek, oktatván minket, hogy lemondván az istentelenségről és a világi kívánságokról józanul, igazán és ájtatosan éljünk e világon, várván a boldog reménységet és a nagy Isten, a mi Üdvözitő Jézus Krisztusunk dicsőségének eljövetelét, ki önmagát adta éret­tünk, hogy minket megváltson minden gonoszságtól és magának kedves, tiszta népet készítsen, a jó cselekedetek követőjét. (Tit. 2., 11 —14.) Ezek a keresztény erkölcsi élet alaptörvényei : józanság igazság és ájtatosság ; mert szent Bernát magyarázata szerint józanok vagyunk, ha önmagunk iránt ; igazak vagyunk, ha embertársaink iránt ; ájtatosak vagyunk, ha Isten iránt minden kötelessé­günket teljesítjük. Ez pedig a mi földi zarándoklásunk céljának teljes betöltése ; ez a mi jövendő reménységünk alapja, amelyen állva bizalomteljes alázatossággal várhatjuk jézus Krisztusunk dicsőségének eljövetelét. A megváltás kegyelmei, melyek Jézus Krisztusból reánk kiáradnak, kedvesekké, tisztákká tesznek bennünket előtte s az erő, mely általa osztályrészünkké lesz, hatal­masan támogatni fog, hogy a jó cselekedetek követői legyünk, melyeknek jutalma : az egyesülés Ő vele mindörökre; mert a jó cselekedetek avatnak bennünket az ő méltó szolgáivá és 0 azt akarja, hogy a hol 0 van, ott legyenek az 0 szolgái is. Legyünk tehát az Ő hű szolgái; legyünk az Ő kitartó kővetői, megemlékezvén az Ő szavairól: »aki engem követ nem jár sötétségben, hanem az élet világossága lesz őbenne.« Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és Isten a mi Atyánk, aki szeretett minket, örök vigasztalást adott és jó reménységet, intse a ti sziveiteket és erősítse meg minden jó cselekedetben és beszédben. (II. Thess. 2, 15 —16). Mindnyájuknak összesen és egyenkint boldog uj évet kívánva buzgó működé­sűkre a jó Isten áldását kérem. Újévi üdvözlet. i. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom