Püspöki körlevelek 1905 (Szombathely, 1906)

\ Áldott legyen az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, ki megáldott min­ket minden lelki áldással, mennyei adományokkal Krisztus által! (Eph. i, 3). Szt. Pál apostolnak ephezusi hívekhez intézett ezen szavai lebegnek szemeim előtt, midőn az uj év küszöbén, hol a jövőt az isteni gondviselés fátyola borítja el előttünk, az elmúlt félév lefolyása alatt egyházmegyémben előfordult nevezetesebb eseményekre visszatekintve lelkem előtt mintegy fényárban úszva megjelenik a szeplőtelen szűz Mária kedves alakja, ki — amint az események jellegéből következtetem — középpontja volt minden kiválóbb ünnepségnek, tisztelettel és hódolattal övezett tárgya volt Nt. Papságom és Krisztus­ban kedves Híveim gondolatainak és szeretetének. Azért mindenek felett való az én örömöm ; mert megelégedéssel látom, hogy főpász­tori szózatom, mellyel őket a Bold. Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának minél foko­zottabb mérvben leendő ünneplésére felhívtam,^ dónk viszhangra talált szivükben úgy, hogy bátran elmondhatom az apostolok cselekedeteinek szent Írójával: a hívek sokasá­gának pedig egy szivük, egy leikök vala. (Ap. czel. 4. 32.) Es midőn magamat, Nt. Papságomat, Krisztusban szeretett Híveimet, szóval égést- egyházmegyémet a szeplőte­lenül fogantatott bold, szűz Mária anyai oltalma- és pártfogásába ajánlom, a múlt félév folyamán az egyházmegyémben előfordult nevezetesebb eseményeket a következők­ben foglalom össze. Nt. Papságomnak a bold. Szűz szeretetétől lángoló szivének megdobbanása ott egyesült az én főpásztori szivem szeretetének lángjaival azon szt. gyakorlaton, melyre oly szép számmal sereglettek körém buzgón követve atyai meghívásomat, mellyel őket felszólítottam, hogy az augusztus 22—26. napjaiban székhelyemen tartandó lelki szt. gyakorlatokon megjelenni szíveskedjenek. Megjelentek. Sokan jöttek össze és jóleső érzéssel és lelkem mély meggyőződésével jelentem ki, hogy annak a szent lelkesedésnek, azoknak a megfontolt üdvös elhatározásoknak, melyeket a lelki szt. gyakorlatokról ma­gukkal vittek lelkipásztori működésűk színhelyére, édes gyümölcseit szemlélem abban az áldásos munkálkodásban, melyet minden téren, de különösen a missiok rendezése körül kifejtettek úgy azok, kik a lelki szent gyakorlaton részt vettek, mint azok, kiket az azokon való részvételben körülményeik akadályoztak. A lelki szent gyakorlatokon, melyeken Isten kegyelméből magam is jelen lehet­tem, P. Rosty Kálmán és Damján János kalocsai Jézus társasági atyák vezetése alatt a következők vettek részt: Dr. Stegmüller Károly, pápai praelátus nagyprépost, Illés Ferencz ez. apát-kano­nok, Vidos Lajos ez. apát-kanonok, papneveldéi igazgató, Baumgartner Ferencz tiszt, kanonok, esperes-plebános, Bertalanffy Gyula ez. prépost, esperes-plébános, Kelemen István, t. kanonok, esperes-plébános, Köbeid János ez. prépost, esperes-plébános, Legáth I. sz. Egyházme­gyei főbb remények a 1904. II. féléyben. I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom