Püspöki körlevelek 1903 (Szombathely, 1904)

Az Ur Jézus szentséges nevében, az ő szent Szivének szeretetében üdvözöllek benneteket, Krisztusban Kedves Fiaim, ez uj év hajnalán. Azzal a szeretettel, mely atyai szivemet mindnyájatok iránt eltölti; melynek egyetlen törekvése az, hogy egyek legyünk Krisztus szeretetében ; mert charitas Christi urget nos. Ez legyen törekvésünk, hogy Krisztus éljen a mi sziveinkben! ez legyen örö­münk, hogy az ő szeretete gyarapodjék keblünkben ; ez legyen boldogságunk, hogy az 0 általa megszerzett boldogság elnyeréséért munkálkodjunk. A vállvetett törekvés a jóra soha sem téveszti hatását; mert ugyan : divisiones gratiarum sunt, idem autem spiritus; et divisiones ministrationum sunt, idem autem Dominus; et divisiones opera­tionum sunt, idem vero Deus, qui operatur omnia in omnibus. (I. Cor. 12, 4—6.) Azért az apostol szavaival buzditlak benneteket az uj évben uj lelkes munkára: fratres mei stabiles estote et immobiles; abundantes in opere Domini semper scientes, quod labor vester non est inanis in Domino. (I. Cor. 15, 58.) Állhatatosak legyetek az erényben ; megingathatatlanok a hit elveiben; bővel­­kedők a lelkipásztori jócselekedetekben; mert munkátok nem lesz hiábavaló; az Ur dolgozik bennetek és veletek, kinek gondviselő vezérlése alatt lefolyt egyházmegyei ese­ményekről a következőkben tájékoztatlak titeket: Mélt. és főtisztelendő dr. Stegmüller Károly pápai praelatus ur nagypréposttá legkegyelmesebben kineveztetvén, saját kérelmére őt a papnevelő intézeti igazgatói állás terhei alól felmentettem. Kiváló buzgósággal, papi erényekben gazdag életének ragyogó példájával, fáradhatatlan tevékenységgel hosszú éveken át viselte ő méltósága e fontos tisztséget s egyházmegyém papjai nagy részének Krisztus szelleme szerint történt neve­lése körül tanusitott fáradozásaiért e helyütt is kifejezett főpásztori köszönetéin legyen elismerése az ő kitűnő érdemeinek. Helyébe Vidos Lajos, kanonok, alsó-lendvai főesperes urat neveztem ki papnevelő intézetem igazgatójává. Rőthy István t. kanonok, papnevelő intézeti aligazgatói állásáról öregsége s meggyengült egészségi állapota miatt lemond­ván, helyébe dr. Tauber Sándor r. theol. tanárt neveztem ki előbbi állásának me°-tar­­tásával. Horváth István ez. prépost, szombathelyi plébános kanonokká történt kinevez­­tetése folytán megüresedett szombathelyi plébániát kegyúri jogomnál fogva dr. Gaál Sándor sztszéki jegyző s h. theol. tanárnak adományoztam. Vidos Lajos tiszt, kanonok, s püsp. titkár kanonokká kineveztetvén, titkárommá dr. Tóth József h. theol. tanárt s tan. felügyelőt neveztem ki, a dr. Gaál Sándor volt sztszéki jegyző helyét pedig dr. Boda János volt pinkafői segédlelkészszel töltöttem be. Püspöki szertartóvá és levéltá­rossá Maitz Ede, f.-lövői hittanárt rendeltem ; helyébe dr. Markovits Arnold old. tanárt I. sz. Egyház­megyei vál­tozások s fontosabb események. s.

Next

/
Oldalképek
Tartalom