Püspöki körlevelek 1902 (Szombathely, 1903)

— 2 — SSmae Trinitatis, B. Mariae Virginis a Monte Carmelo, Septem Dolorum, Immaculatae Conceptionis, dummodo tamen ipsa scapularia confecta sint ad normam a S. Sede probatam et quoad ipsorum benedictionem et impositionem ea omnia serventur quae ab ecclesiae legibus servanda praescribuntur. Non obstantibus Nostra et Cancellariae Apostolicae regula de non concedendis indulgentiis ad instar aliisque Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis ceterisque contrariis quibuscumque. Praesentibus perpetuo valituris. Volumus autem ut praesentium litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis et manu alicujus Notarii publici subcriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae praemunitis eadem prorsus adhibeatur fides quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae. Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die XV Martii MDCCCCI. Pontificatus Nostri Anno vigesimo quarto. L. S. Pro Dno Card. Macchi Nicolaus Marini Sub. In fidem Copiae. Paderbornae, die XIV Iunii 1901. Vicariatus generalis epis­copalis. L. S. Wigger, m. p. Vigore praeallati SSmi Patris Brevis precibusque directionis generalis societatis s. Bonifacii Paderbornae conformiter omnes, quotquot in Dioecesi mea huius associationis existunt membra, presbyteros provoco, ut munere extraordinariae cum indulgentiarum applicatione benedicendi facultatis functuri pro consensu obtinendo libellum ad Episcopum Dioecesis nostrae substernant supplicem. KIMUTATÁS az 1001. november hó végéig az egyházmegyei Jhioatallioz különféle kegyelctes ezélokra befolyt és rendeltetésük helyére elküldött adományokról. Jiioatkozással 1901. éoi 1. száma körlevél 3. sz. a. foglalt közlésre, újból figyelmeztetem Jiedoeltségteket, hogy a J-'é t er fii lé r ek r e, missiói és egyéb jám­bor ezélokra befolyt adományokat évenkint legkésőbb november hó végéig az egyházmegyei Jdioatalhoz beíerjeszszék. cH szentséges Jltyánk ezéljaira szánt szeretetadományok ezimén a főtisztelendő oasoár-szombathelyi Székeskáptalan 200 frtot ajánlott föl. Péterfillérek 1901. évben. 15. Eberhardt József plebh................ 1 — kor. 16. Pávdy Gáspár pleb....................... 1-— 1. Város-Szalónak............................. 8--17. Vasvári plébánia ......................... 50.14 2, Mártonhelyi pleb........................... 10--18. Boldogfai iskolás gyermekek . . —■20 8. Vend-llidegkut............................. 5-— 19. Nagy-Narda................................. 4-— 4. Vizlendva..................................... 2-— 20. Osesztregi pleb................................ ]•— 5. Eredits Ferenczné . ................. 20'— 21. Gothárd Sándornó Herényből . . 20-— 6. Strémi pleb. •............................. 4-— 22. Csendlaki pleb................................ 10.— 7. Özv. Kelemen Jánosné................ 10--28. Rumi pleb...................................... 12-— 8. Jánosháza.....................• . . . 4--24. Farkas Vincze, Tihany .... 2--9. Karakó......................................... 8‘— 25. Léka ............................................. 16--10. Schlamadinger Róbert esp.-pleb. . 8-56 26. Baumgartner Ferencz t. kanonok, 11. Nemeskövi József pleb.................. 2-— esperes-pleb................................... !•— 12. Schiefer István pleb...................... 4,— 27. A királvfalvai Rózsafiizór-Társulat 2-— 13. Füzy István pleb........................... 1.— 28. Sandhofer József plebh................-•56 14. Lelovits Gyula plebh.................... 4--29. Biricz Ferencz pleb...................... 1-168. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom