Püspöki körlevelek 1896 (Szombathely, 1897)

I Midőn a feltűnt újévben első körlevelemet bocsátom ki, főpásztori szeretettel üdvözlöm megyém összes papságát és a minden vigasztalás Atyjától a legkivánatosabb lelki és testi áldásokat könyörögvén le számunkra, nem mulaszthatom el azt az atyai intelmet in­tézni hozzájuk, hogy lélekben járó szent hivatásuknak minden irányban a lehető legjobban megfelelni törekedjenek. — Ki tudná megmondani, mily nehéz gondokkal, küzdelmek­kel kell majd szembe szállnunk a feltűnt évben ? — Bizzunk rendületlenül a jóságos mennyei Atyánkba, ki kifogyhatlan szeretettel őrködik felettünk, bízzuk az Ő imádandó bölcseségére sorsunk intézését. — Legyen mindenben az 0 szent akaratja, miképen mennyben, azonképen itt a földön is. Akarjuk mindig azt, amit ő akar, úgy akarjuk, amint Ő akarja, azért akarjuk, a miért Ő akarja. így lesz az legjobban, sőt igy lesz az egyedül jól. — Legyenek Kedveltségtek továbbra is hű munkatársaim a megváltás sz. művének végrehajtásában és a hívek lelki üdvének munkálásában, bátrak és állha­tatosak súlyosan szorongatott Anyaszentegyházunk jogainak megvédésében. „Legeltes­sétek az Istennek rátok bízott nyáját, gondot viselvén nem kényszerűségből, hanem szabad akaratból Isten szerint, sem a rut nyereség kedvéért, hanem jó szándékból, sem úgy mint uralkodók, (az Ur) örökségén, hanem példája lévén a nyájnak szívből. És mikor megjelenend a pásztorok fejedelme, elnyeritek a dicsőség hervadhatlan koszo­rúját.“ (Szt. Péter I. 5. r. 2. 3. v.) Hirdessük az igét, legyünk rajta alkalmas és alkal­matlan időben, intsünk, kérjünk, dorgáljunk teljes türelemmel és tudománynyal. (Szt. Pál 11. Tim. 4. r. 2.) Szolgáltassuk ki a kegyelem eszközeit, szent félelemmel, aláza­tossággal és égő buzgalommal járuljunk a kegyelem oltárához, elszolgálni a szentséges Mise-áldozatot. — Legyen velünk a megkezdett uj-évben is a Mindenható atyai sz. oltalma. Ő adjon nekünk erőt szent hivatásunk lelkiismeretes betöltésére, 0 segítsen minket rá, hogy a vallásos buzgóság hathatós élesztése és a közművelődés sikeres előmozdítása által mi is közremunkálkodjunk egy jobb korszak megalkotására. „Én most Istennek ajánlak titeket és az O malasztja igéjének, a ki hatalmas fölépíteni és örökséget adni minden megszenteltek között.“ (Apóst. Csel. 20. r. 32.) A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájunkkal ! \ A bekövetkező nagyböjtre vonatkozólag egyházmegyém plébánosait és plebános­­helyetteseit felhatalmazom, hogy a huseledelekkel napjában egyszer való táplálkozásra híveiknek a felment vényt a bekövetkező negyvennapi szent böjt napjaira — kivéve szerdát, pénteket és szombatot, mely napokon a szoros böjt és megtartóztatás lelki-3<J3. sz. A nagy böjti időre a hus­­eledelekkel való táplálko­zásra felment­­vény adatik. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom