Püspöki körlevelek 1888 (Szombathely, 1889)

Tisztelendő Testvérek és Krisztusban Kedves Fiaim ! Az új-év küszöbén atyai szivem egész szeretetével üdvözöllek mindnyája­tokat és lelkem mélyéből kívánom mindegyiknek közületek azt a békeséget, melyet az Úr Jézus születése alkalmával hirdetett az angyali sereg a jóakaraté embereknek. „Dicsőség a magasságban Istennek és a földön békeség a jóakaratú embereknek !“ Ezt zengték az angyali ajkak, és azt hiszem, hogy valamint egyrészt az ősszülőknek meg­ígért és évezredeken át áhitatteljes vágygyal és sovárogva várt Megváltónak megje­lenésekor alig hirdethetett volna a mennyei sereg sokasága valami magasztosabbat. mint dicsőséget az Istennek, ki úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adná érette; úgy másrészt a jóakaratú embereknek alig 'gérhetett valami boldogítóbbat, mint a békeséget; mert mi a békeség ? „Pax — mondja sz. Ágoston, — est serenitas mentis, tranquillitas animi, simplicitas cordis, vinculum amoris, consortium charitatis tehát ki tagadhatná, hogy a legtisztább örömnek, az örömteljes megelégedésnek és a megelégedésszülte lelki boldogságnak érzete és bírása. E boldogító lelki béke­ség után sóvárogtak az ó szövetség jámbor férfiai ; erről szólott a királyi zsol­­táros, midőn a jövendő Messiás idejéről énekelvén, oly határozottsággal kimondja : „Az 0 napjaiban kivirágzik az igazság és a békeség bősége a lánglelkü Isaiás pedig prófétai ihlettségében elragadtatással szemlélvén a megszületettnek látott Meg­váltót, igy kiált föl: „Kisded született nekünk és fiú adatott nekünk, kinek vállán vagyon a fejedelemség és hivatik az ő neve.................békeség fejedelmének Hogy Isaiás látnoki lélekkel igazat mondott, midőn a Megváltót a békeség fejedelmének nevezte, azt maga az Űr Jézus tettleg elismeri és eljárása által minden kétséget kizárólag tanusitja, mert a békeségről mint sajátjáról szól; midőn a tá­vozása fölött szomorkodó apostolait igy vigasztalja: „Békeséget hagyok nektek, az én békeségemet adom nektek, nem miként a világ adja, adom én nektek.“ És e szavak az Úr Jézus szájában nem értelemnélküli üres szólamok, sőt igenis mély jelentőségűek ! Jézus Krisztus saját békeségét adja, nem azt és nem úgy adja, mint a világ; tehát mást és jobbat ad, mint a világ ; mert a világ sokat igér, de keveset ad ; nagy szolgálatokat kiván az embertől, és minél inkább vágyunk az ő kitünte­tései után és keressük kegyét és tetszését, annál többet áldozunk fel lelki nyugodt-Új-évi üdvöz­let. I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom