Püspöki körlevelek 1887 (Szombathely, 1888)

Tisztelendő Testvérek és Krisztusban Kedves Fiaim ! Az évváltozás, a midőn a társadalom minden osztályában szokássá vált „Boldog Újévet“ kivánni, nekem is kedvező alkalmul szolgál, hogy hozzátok, Krisz­tusban Kedveseim, komoly atyai szót intézzek és „megkísértsem útnak ereszteni egy-két eszmét, melyek rokon-érzelmek szálain oly keblekre találhatnak, hol azokat gyümölcsözőkké teszik.“ (Szepesy Imre.) Az 1886-ik év búcsúzik fölünk és az előbbiekhez sorakozva az idők tengerébe merül; a világ pedig uj évet üdvözöl. Hallgatagon bár, de annál tanulságteljesebben hirdeti az évváltozás, hogy „semmi sem állandó az ég alatt,“ hanem minden múlandó a világon : akadályta­lanul foly az élet, az idő múlik, enyészik minden ; . . . tehát semmi sincs mara­dandó ? ... De igen ; az igazság! Az örök és változatlan mint maga az Isten. „Veritas Domini manet in aeternum.“..............És hol található ez örök és válto­zatlan igazság ? * * * „Az irgalmasságban gazdag Isten az ő felette nagy szeretetéből, melylyel szeretett minket,“ a bűnbe esett ősszülőknek megváltót ígért, kinek élete és halála körülményeit a próféták részletesen megjövendölték, az ájtatos lelkű patriarchák pedig hő imákban esedeztek, hogy harmatozzák le az egek a megigért igazat, ki az emberi nemet a bűn igája alól megszabadítsa és az ég kapuit részére megnyissa. Az Ur, ki egy pillanat alatt megteremthette volna a világot és mégis hat nap alatt teremtette azt, négy ezer évig készité elő az emberiséget, hogy minél átalánosabb legyen a vágy és óhajtás egy megszabadító után, és ekkor egyszülött fiában, az Ur Jézus Krisztusnak személyében elküldé a megigért megváltót, ki a Szentlélek­­től Mária szűz méhében fogantatván emberi testet öltött magára, égből hozott ta­nítását csodáival beigazolta, kereszthalálával megpecsételte és előre megjósolt föl­támadása által megdicsöitvén azt, elküldé a Szentlélek által megerősített apostolait a világ minden tájára, hogy hirdessék sziklára épített anyaszentegyházát, mely mint „az igazságnak oszlopa és erőssége,“ hivatva van a megtérítési nagy munkát foly­tatni a népek és nemzetek között. I.-----

Next

/
Oldalképek
Tartalom